Aktivní organizace: Praha

Desáté zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

ZÁPIS
10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4
konané dne 24. června 2020
na Nuselské radnici, Praha 4, Táborská 500
(Strojový stenografický záznam)

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
OBSAH
Zahájení
s. 4
1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 10. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výborus. 16
2.
Návrh ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků
hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2019s. 17
Návrh k poskytnutí datu ve výši 250.000 Kč příspěvkové organizaci
Thomayerova nemocnice, se sídlem Praha 4 – Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59,
IČ: 00064190
s. 27
Prodej bytových jednotek
a) k prodeji volné bytové jednotky č. 236/1 v domě na adrese Pod Vinohradem 236/4,
Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech
domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku s. 33
5.
Majetkové dispozice
a) k prodeji pozemku parc. č. 1797/8 se stavbou bez č. p./č. e. – garáže v ulici
Zelinářská, katastrální území Braníks. 35
b) k prodeji části pozemku parc. č. 1285/93, označené dle GP č. 2992-5/2019 jako díl
„a“ v katastrálním území Krčs. 37
c) k prodeji pozemku parc. č. 420 v katastrálním území Nusle
s. 37
3.
4.
d) k prodeji části pozemku parc. č. 2910/150, označené dle GP č. 2327-121/2019 jako
pozemek parc. č. 2910/365 v katastrálním území Nusles. 39
e) k prodeji pozemku parc. č. 255/6 v katastrálním území Podolí
s. 40
f) k odnětí pozemků parc. č. 96/31, parc. č. 96/33 a parc. č. 96/35 v katastrálním území
Michle ze správy městské části Praha 4s. 42
g) ke svěření části pozemku parc. č. 140/99, označené dle GP č. 1374-51/2017 jako díl
X + F1 a U, v k. ú. Lhotka do správy městské části Praha 4s. 44
h) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez č. p./č. e., garáže, na pozemku parc. č. 10/2,
katastrální území Nusle, Praha 4s. 47
i) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez č. p./č. e., garáže, na pozemku parc. č.
1921/20, katastrální území Braník, Praha 4s. 48
j) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez č. p./č. e., garáže, na pozemku parc. č. 10/9,
katastrální území Nusle, Praha 4s. 40
2

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
6.
Návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky za spolkem Sdružení
nezávislých vlastníků, IČ 26634627s. 50
Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4
s. 54
7.
3

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
(Jednání zahájeno ve 13:05)
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Vážené zastupitelky, vážení
zastupitelé, protože bylo 13 hodin, tak mi dovolte, abych vás ráda požádala, abyste zaujali svá místa v jednacím sále. Děkuji.
Zároveň vás žádám, abyste se svými kartičkami přihlásili k přítomnosti.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych zahájila jednání 10. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 4. Vítám všechny přítomné, členy Zastupitelstva, zástupce
organizací, vedoucí odborů úřadu MČ Praha 4, další hosty a veřejnost.
10. Zastupitelstvo městské části Praha 4 bylo řádně svoláno a při jeho zahájení je
přítomno zatím 37 zastupitelů. Omluvu jsem přijala od dvou zastupitelů, a to od pana Mgr.
Lukáše Zichy, který je v karanténě … . A nyní, asi před 2 minutami, se mi omluvila ze
zdravotních, blíže nespecifikovaných údajů, paní Alžběta Rejchrtová.
Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ověřili a podepsali pan Bc.. Michal
Hroza a pan JUDr. Viktor Derka, bez věcných připomínek. Zápis je k dispozici u pracovnic
organizačního oddělení, členové Zastupitelstva do něho mohou během jednání nahlédnout a
vznést k němu případné připomínky. Pokud další připomínky nebudou, bude zápis považován
za schválený.
Ověřením dnešního zápisu pověřuji... Očekávám od vás nabídky, kdo má zájem ověřit
dnešní zápis? Takže pan Pavel Fikar. A ještě prosím jednoho zájemce. Děkuji, paní Mgr. Iva
Kotvová. Děkuji vám.
K dnešnímu zasedání Zastupitelstva byla přijata opatření, která odpovídají vydané
informaci ministerstva zdravotnictví. Jednání Zastupitelstva jsou veřejná pro všechny občany.
Z jednání Zastupitelstva probíhá online obrazový a zvukový přenos, na který bych tímto
chtěla všechny zde přítomné upozornit. Z důvodů ochrany osobních údajů GDPR. Tento
přenos můžete dále sledovat na webových stránkách MČ Praha 4.
Pro hladší průběh dnešního jednání navrhuji předkládat návrhy členů Zastupitelstva na
zařazení či vyřazení bodu do návrhu programu písemně organizačnímu oddělení. Je to takový
lísteček, který byste vyplnili. Paní Vedralová, jaký je přesný název?
Paní Milena Vedralová:Ten lísteček mají všichni předložený.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže ho mají všichni na stole. Ano,
já vidím, takže nyní je přihlášen pan kolega Jaroš s technickou. Já ho tedy nevidím, ale... On
se mi schoval za panem Kuncem promiňte. Pane kolego.
Zastupitel Mgr. Adam Jaroš: Dobré odpoledne, já bych chtěl jenom omluvit pana
zastupitele Parise a Derku, přijdou s menším zpožděním.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, děkuji pan kolega Štěpánek,
také s technickou.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji. Jenom tady k těm lístkům. My děkujeme, že
to má nějakou formu, ale upozorňuji, že stále postupujeme podle platného jednacího a
volebního řádu, tudíž je to na dobrovolnosti každého zastupitele, jakou formou podá návrh na
program.
Druhá původní technická, s kterou jsem se hlásil. Ti, kdo tady pomáhají s organizací
Zastupitelstva, by mohli průběžně udržovat nějaký proud vzduchu. Není venku ani zima, ani
teplo, takže by neměl být problém větrat na opačných koncích. Jedna z možností je větrat
ještě z toho sousedního sálu, takže nikomu netáhne tady na záda nebo na zátylek.
4

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
A ta třetí. Chci vás požádat, paní starostko, abyste nechala odstranit tamtu ostudnou
pásku. Myslím, že už dvakrát jsme si to vyzkoušeli, občané nejsou hloupí. Vědí, že ta místa
jsou tam volná pro ně a pojďme už to dát pryč. A už přestaňme hrát tyhle ty nesmysly tady. Je
to nedůstojné, je to ošklivé. A říká to jenom jedno jediné, že občany tady nechcete, že jsou
vám tady nepříjemní a vykazujete je pořád do nějakých rohů nebo někam. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Hušbauer
s technickou.
Radní pan Jan Hušbauer:Za klub ANO bych chtěl omluvit za krátké zdržení
kolegyni MUDr.Krajcovou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, já jenom požádám, pokud
někdo ještě nyní přišel do sálu, tak aby se přihlásil. Dobrý den.
Vážené dámy, vážení pánové, návrh programu dnešního zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 4 jste dostali ve svých materiálech. Takže má někdo něco k programu? Nevidím. Teď
pan kolega Kutílek, prosím, předávám mu slovo.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Děkuji za slovo, paní starostko, dobrý den
všem, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych si dovolil požádat na zařazení na program
dnešní schůze jako bod č. 7 bod „Informace o přípravě strategie rozvoje školství na území
MČ Praha 4“.
Já bych chtěl poděkovat paní starostce za to, že poté, co jsme ji tu loni touto dobou
interpelovali, tak se práce na té koncepci rozběhla. Já jsem se dostal k nějakému draftu díky
paní starostce teď na poslední školské komisi, kam jsem došel, ač jsem byl z té komise loni
odvolán.
Mám trochu pochyby ohledně toho, jak transparentně a otevřeně směrem k občanům a
širší odborné veřejnosti probíhá příprava. Tak bych to rád projednal jako bod dnešní schůze.
Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, dále je přihlášen pan kolega
Štěpánek.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já vás, paní starostko, poprosím, ctěné
Zastupitelstvo, o zařazení bodu, který jsem tady navrhoval už minule. A to např. jako bod č. 4
– „Ke kompenzačním bonusům rozhodnutých státem i z finančních prostředků samospráv“.
Myslím, že důvod, proč to předkládám, je jasný. Tady je možná trochu těžkopádný,
ale přece jen aspoň dostatečně transparentní zákon o určení daní, z kterého mají samosprávy
řekněme nějakou polovinu svých prostředků.
Ono je to u městských částí ještě mnohem komplikovanější samozřejmě, ale značný
díl svých prostředků dokážou odhadnout v nějakém výhledu. A na daný rok ho dostanou tak,
že není specificky určen. Že my ho pak máme určen různými svými usneseními, to už je jiná
věc. A že pak těch volných prostředků máme méně, ale nemusíme státu zdůvodnit a čekat na
schválení každé investice nebo každé výraznější útraty, kterou děláme.
Je to ve velké tradici samosprávy, kdy minimálně od roku 1848 a od následné ústavy
ze 70. let minulého století požívá samospráva významné... samovlády, nebo samosprávy. To
slovo je nejlepší na to.
A to, co se teď stalo, tak sice objemově téměř kompenzuje ten výpadek, ale obce
budou chodit se vším za státem. Nebo s každou významnější věcí. A to není dobře. Takže si
myslím, že i přes vyjádření Rady v té věci, tak Zastupitelstvo je přece jen významným
5

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
orgánem, nebo významnějším než Rada, a nemyslím to žádným způsobem nějak špatně. A
měli bychom k tomu přijmout usnesení rozhodnutím Zastupitelstva. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, s technickou se
přihlásil pan kolega Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já jenom skutečně technická pro
všechny. To, co prošlo Senátem se souhlasem ministerstva financí, tzn. že nebude potřeba,
aby kterákoli obec chodila na kterékoli ministerstvo, a ta částka, která je fixní na obyvatele,
bude pro všechny obce automaticky. Pokud to samozřejmě schválí sněmovna a podepíše
Zeman.
Což je výsledek toho boje, který jsme vedli. Bylo k tomu i usnesení naší Rady, Svazu
měst a obcí a spoustu dalších. Čili aby nám tady nezazněl omyl. To, co v tuto chvíli se
souhlasem ministerstva financí je dáno tak, že nebude potřeba žádat. Žádat o dotace
na investice budou pouze obce do 3000.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Dobrý den všem, děkuji za slovo, paní
starostko. Já bych jenom požádal, aby k těm našim navrhovaným bodům nereagoval pan
místostarosta Kovářík těmito technickými, ale aby je zařadil do programu, aby nám
neodpovídal.
On vždycky nám tady něco odpoví a pak si všichni vesele odmávnete, že to nebudete
diskutovat. Není to technická, nemáte to takhle dělat.
Dovolil bych si navrhnout několik bodů na zařazení dnešního jednání Zastupitelstva.
První s názvem Ruské kolo v Podolí. Někdy minule jsem si tady stěžoval, že koalice nemá
vizi, nemá žádný program, nemá nic, co by Praze 4 přinesla.
Dnes to musím poopravit. Koalice, nebo možná spíše pan místostarosta Kovářík a pan
vedoucí odboru Vodák nám stvořili na Praze 4 v Podolí novou dominantu – Ruské kolo.Jak
už tomu tak bývá, ani jeden z pánů se k jejich kolu nehlásí, dokumenty k výzvám neposílají.
A prý s tím nikdo nemůže nic dělat, když tedy na Prahu 4 přijel cirkus.
Je to nesmysl. Pan místostarosta Kovářík to dobře ví. A věřím, že zařazení bodu
podpoří, abychom si mohli vysvětlit a vyjasnit, proč tomu tak není, proč ten postup je
nezákonný. A aby nám sdělil, proč takovéto dominanty na Prahu 4 takhle bleskově a vstřícně
instaluje. Jen o tom občanům zapomíná říkat.
Další bod, který bych poprosil...
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Pane kolego, kam budete chtít tento
bod zařadit?
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan:Děkuji, omlouvám se, paní starostko. Prosím
tento bod zařadit jako č. 2 a následné přečíslovat. Stejně tak s těmi dalšími návrhy, bude to u
každého stejně. Děkuji vám, omlouvám se.
Potom bych chtěl poprosit o zařazení bodu „4-Energetická, poslední výběrové řízení
na prodej akcií“.
Stalo se nám už takovým folklórem, že na Praze 4 se vyhlašují soutěže o prodej akcií
společnosti 4-Energetická, a. s. Vždy se nám průběžně zpřísní soutěžní podmínky, aby se do
té soutěže nemohl fakticky přihlásit téměř nikdo. V mezidobí si zde vyslechneme, jak kvalitní
6

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
dodávku tepla je schopen zajistit pouze jeden dodavatel. Ten zase ale akcie koupit fakticky
nechce.
Dnes ráno jsme byli panem radním Hušbauerem vyzváni k vytvoření pracovní
skupiny, což kvituji s povděkem a velmi děkuji. Protože však jako zastupitelé nemáme
aktuální informaci, tak jsem se chtěl jen zeptat, jaký byl výsledek výběrového řízení? Zda to
výběrové řízení bylo ukončeno a proč a jaký je další plánovaný postup? Prosím o zařazení
tohoto bodu.
Jako č. 3 bych chtěl navrhnout bod s názvem „ROSSYSERVICE, s. r. o. a dodávky a
služby pro městskou část Praha 4“. Již minule jsme tady diskutovali dodávky a služby
poskytované touto firmou. Ukazoval jsem vám, že rozsah těch dodávek je velmi nad to, co je
sjednáno, a je v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.
V mezidobí se navíc ještě stalo, že z rejstříku exekucí vyplynulo, že proti společnosti
ROSSY SERVICE s. r. o. je vedena exekuce asi na 3 mil. Kč, nebo něco přes 4 mil. Kč. Chci
se zeptat a dostat zprávu, jak na to městská část Praha 4 reaguje. Jaká opatření činí. A chci se
ptát, zda konečně dá do souladu ten stav se zákonem o veřejných zakázkách.
Poslední dva body...
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Pane kolego, já bych vás zase jenom
vyzvala k tomu, za jaké body to chcete zařadit?
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já jsem se předtím snažil říct, že vždycky to
budu chtít jako bod č. 2 a ostatní přečíslovat. Takže platí to u každého, děkuji. (Starostka
Michalcová: „Dobře, děkuji.“)
A poslední dva body jenom velmi krátce, já si je neodpustím. Další bod nazývám
„Rozšíření počtu členů kontrolního výboru“ a věřím a doufám, že se vrátíme do civilizované
politické společnosti a vy dáte opozici jedno místo, nebo každému z opozičních klubů jedno
místo v kontrolním výboru.
A poslední bod, opět jako č. 2 a přečíslovat, nazývám „Interpelace a jejich
zveřejňování“. Nebudu se příliš opakovat, všichni víte, o co jde. Byli bychom rádi, kdyby tato
městská část, jako všechny civilizované, a ne v 90. letech, ale jako moderní městské části,
zveřejňovaly interpelace a odpovědi na ně. Ti občané si to zaslouží a neexistuje žádný důvod,
kromě schválností, že se tak neděje. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji a nyní je přihlášen
pan zastupitel Hora.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Děkuji, rád bych navrhl na program Zastupitelstva bod
nazvaný „K úpravě postupu při prodeji bytů svěřených městské části Praha 4“. Zařadit ho jako
bod č. 4 a ostatní přečíslovat.
Konkrétně, o co se jedná. Praha v současné době docela systematicky čelí krizi
bydlení. Pandemie covid tomu nějak zrovna nepomohla. Nadále řešíme zásadní problém, že
městské části, jakož i hlavní město Praha, nemají dostatek bytů, aby mohly situaci trhu
s nájemním bydlením ovlivňovat. Byty nestačí ani pro preferované profese, jako jsou hasiči,
záchranáři, zdravotní sestry, učitelé, učitelky. Těch bytů je prostě málo.
Je to důsledek toho, že v 90. letech proběhly velmi široké vlny privatizace. Tak to je,
s tím už nemůžeme nic dělat. Nicméně to, s čím něco dělat můžeme, je, vést lepší dialog
s hlavním městem ve chvíli, kdy se chystáme prodat nějaký byt, jednotku, nějakou nemovitost
určenou k bydlení.
Ty nemovitosti samozřejmě můžeme prodat bez toho, abychom vedli jakýkoli dialog
s hlavním městem, nicméně může se nám stát – a myslím, že zrovna dnes máme zařazen jako
7

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
jeden z bodů prodej bytů, který tomuhle odpovídá, že nějaký byt pro nás není efektivní držet.
Dává smysl jej prodat, nicméně hlavní město na to může mít jiný názor.
Proto v rámci svého bodu navrhuji, abychom upravili proces, jakým prodáváme byty.
A abychom si žádali stanoviska gesčních radních pro majetek, pro bydlení, případně
patřičného odboru magistrátu, tak, abychom se nejprve ujistili, že magistrát neumí náš byt
využít, anebo nám za něj nedokáže nabídnout adekvátní kompenzaci, a teprve poté se bavili o
prodeji.
Tato informace, tato stanoviska by měla být součástí každého materiálu, které půjdou
do Zastupitelstva. Tak, aby zastupitelé mohli rozhodovat skutečně na základě úplných
informací a ucelených dat. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, nyní je přihlášen pan
kolega Kunc, prosím.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Dobré odpoledne, děkuji. Já navrhuji bod č. 2,tedy
před „Zprávu o hospodaření za rok 2019“, bod ve znění „Vyúčtování výdajů na COVID-19.
Dostali jsme ten přehled, děkujeme za průběžné informování. Je dobře, že ta dotace ještě
nebyla úplně vyčerpána, ale o to spíše bychom se mohli zamyslet nad tím, jaké výdaje by se
mohly z toho zbytku hradit. Jestli stále pokračovat v plošné dezinfekci, nebo už volit nějaká
jiná řešení.
Jsou tam částečně vidět náklady příspěvkových organizací, jsou tam náklady na přímý
materiál, ale asi tam nejsou ještě mzdy. To znamená, podívat se na strukturu sledovaných
vykázaných výdajů a dojít k nějakému řešení, jak využít zbytek peněz ve prospěch městské
části. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Štěpánek, prosím.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Ještě jednou dobré odpoledne, děkuji za slovo. Já
mám ještě další body k projednání.
Jako bod č. 2 navrhuji bod „Připravenost škol na plný provoz“. Já jsem dostal
odpověď na moji interpelaci, ale ta se kromě zopakování věcí, které tady byly řečeny,
netýkala mého dotazu. Protože můj dotaz byl na to, ne, co se dělalo během koronakrize, to
jsme tady měli předneseno, tak na to jsem se nepotřeboval znovu ptát, ale jak to bude teď.
A na budoucnost tam byla jenom nějaká věta, teď ji parafrázuji, necituji ji doslova:
„To víte, to je těžký, to je drahý, vyžaduje to povolení a městská část neví, jestli na to má
peníze.“
Tak já upozorňuji na to, aby si mohl žák nebo učitel opláchnout ruce pod kohoutkem
s vodou s fotobuňkou, na to není potřeba žádné povolení. A na to není potřeba ani vyměnit to
umyvadlo, na to stačí vyměnit jenom kohoutek.
Teď, asi to někoho překvapí, není to ani drahé.Fotobuňkové kohoutky nestojí o moc
víc než ty běžné, akorát je potřeba tam udělat šlic na elektřinu, pokud tam nad tím nevede,
aby to mělo vlastní přívod elektřiny. Takže to není žádná drahá záležitost a to mohlo být
hotové už teď pro návrat dětí.
U splachování je to podobné. Tam se buňka dá zhruba do výše mezi kolena a pas toho,
kdo záchod používá, a když odchází, tak sama spláchne. Tak i tahle věc není náročná, není
drahá.
Já jsem to tady minule vysvětloval, že žáci a studenti patří mezi nejméně ohroženou
skupinu, ale zároveň jsou tím, řekl bych, nejčetnějším přenašečem, v kterém to může jít
generačně nahoru i dolů. A v tomhle směru je dobré, aby tam k těm přenosům docházelo v co
8

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
nejmenších náložích, aby ta onemocnění byla co nejmírnější. Aby tak, jak se nejen tahle
infekce, ale to je o chřipce, to je o rinovirech, to je o žloutence a o spoustě dalších věcí, tak
aby se přenášely v co nejnižších náložích.
A zároveň je to tak, že ve školách také učí dospělí učitelé. Spousta z nich má nadváhu
nebo je přímo obézních. Je to stresující povolání, kde člověk rok za rokem učí to samé a vede
to k různým vyhoření a k dalším věcem spojených s velkou spoustou onemocnění. Zvlášť
v předdůchodovém věku. Tato opatření by chránila také tyto pracovníky.
Vzhledem k tomu, že jsem tu odpověď de facto nedostal, byť formálně jsem ji dostal,
tak navrhuji, abychom to zařadili.
Pak jako č. 3 navrhuji „Ruské kolo“. To nebudu zdůvodňovat, to už tady zaznělo. A
přizpůsobím se i číslem k tomu dřívějšímu návrhu, aby se to nehlasovalo několikrát jen kvůli
číslu podání.
A to poslední je jako bod č. 5, ale zase se tomu klidně přizpůsobím, je „4-
Energetická“. Já vím, že jste s tím v Radě něco dělali. Ale bylo by aspoň dobré sem dát
informaci o tom, říct nám to. Já teď vůbec nepředjímám, jestli to, co jste v Radě přijali, nebo
ne, bylo správně, nebo špatně. Nějaké informace, než se to stalo, jsem měl od kolegy
Hušbauera, ale vlastně nevíme, co jste si tam řekli a co se stalo.
To, že to tady dneska není ke schválení, asi znamená, že jste to asi odpískali. Ale bylo
by dobré to tady říct: přihlásilo se tolik, bylo to takhle, my jsme se rozhodli takhle. Takže by
bylo dobré asi si tady o tom promluvit. Takže to je za mě všechno a děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji a nyní požádám pana
kolegu Růžičku, prosím.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Dobrý den, já bych rád zařadil bod „Participativní
rozpočet“. Je mi asi jedno, jestli jako dvojka nebo trojka. Já si myslím, že většina koaličních
stran to měla v programech, participativní rozpočty. Je to vítaná aktivita, pro aktivní občany
vítaná věc.
Je spoustu starostů z ODS či TOP napříč republikou, kteří tohle prosazují. A je mi
s podivem, že tady na Praze 4 jsme stále jako v 90. letech a tyhle věci se tímhle způsobem
neřeší.
Pak bych rád zařadil bod „Vize hospodaření s dešťovou vodou“. Už jsem ho zařazoval
minule, zase to bylo smetené, tak já nevím, máme tady spoustu lidí, které to zajímá, ale nikdo
o tom nemluví. Minimálně na zastupitelstvu. Takže bych rád zařadil bod „Hospodaření
s dešťovou vodou“.
Pak bych chtěl mít další bod - „Místa pro vozíčkáře“. Protože u těch DPS, kde máme
domy s pečovatelskou službou, tak například v Braníku mám stromořadí adresných míst pro
vozíčkáře, ale ani jedno obecné. Pokud by tam jel někdo a chtěl třeba před tím domem
s pečovatelskou službou zastavit, tak má smůlu. Jsou tam pouze adresné SPZ pro vozíčkáře.
Takže to bych byl zařadil jako bod dva, tři, čtyři, pět, jak to říkám po sobě.
Další bod bych chtěl zařadit nějakou vizi „Zefektivnění parkovacích míst na Praze 4.“
Vídávám místa, kde si myslím, že je to geometricky špatně rozvržené. Nevím, jak moc se tím
odbor zabývá. Máme tady velkého odborníka Zdeňka Kováříka a myslím, že by bylo docela
dobré, aby tyhle věci a tahle parkovací místa, která se na čtyřce najdou, a stačí po té čtyřce víc
chodit, tak si myslím, že se některá místa dají zefektivnit, lépe nakreslit a zkapacitnit. Myslím,
že to ODS má i v programu, aby navyšovala parkovací místa na Praze 4, ale nějak se tak
neděje.
A pak bych měl tady dotaz klubu jako další bod, a to jsou „Pivní slavnosti“. Loni se
podařily Pivní slavnosti extrémně předražené. Vyhrála to firma spřažená s ODS. V tomto
9

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
bodě bych chtěl znát informace k přípravě těchto slavností a navrhnout usnesení na maximální
částku vydanou z rozpočtu na 200.000 Kč. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já vám také děkuji. A nyní požádám
pana zastupitele Vansu.
Zastupitel Mgr. Tibor Vansa: Dobrý den, vážené zastupitelstvo. Já bohužel musím
opět jako bod programu navrhnout „Zadávání veřejných zakázek městskou částí Praha 4“,
neboť od posledního mimořádného Zastupitelstva, kde se tento bod projednával, nebyl učiněn
žádný pokrok.
Městská část si nechala zpracovat interní audit, s kterým ale nejsem vůbec spokojen.
Já, jako člen kontrolního výboru, ji mám k dispozici, ale kontrolnímu výboru... Já se
omlouvám, já mám nějakou novou blbou roušku, já si to na svůj projev sundám. Byl
kontrolnímu výboru předán s tím, že jej nemáme dále zveřejňovat.
Přijde mi to jako velmi zvláštní postup, jakým se chcete v této věci veřejně obhajovat.
Nicméně, abych byl korektní, tak musím říct, že i v bývalé koalici jsme měli se
zveřejňováním interních auditů problémy a musel jsem to nakonec řešit poměrně
partyzánským způsobem.
Já jsem přemýšlel, jestli k tomu mám přistoupit tentokrát také, ale nakonec jsem
usoudil, že je to zbytečné, protože v tom auditu není vůbec nic zajímavého. Cílem auditu bylo
zjistit, zda byl v souladu s interními předpisy. A v jeho závěru je napsáno, že tomu tak
opravdu je.
Lze polemizovat o tom, jestli to, že to bylo rozdělené na tři zakázky, je obcházení
předpisů, nebo ne. A ono to vlastně není podstatné. Protože to, co tady opozice kritizuje, je
právě to, že tyto interní předpisy se dají velmi snadno obcházet a umožňují snadné zadávání
veřejných zakázek různým pochybným firmám.
To, co v tom auditu chybí, tak je snaha zjistit, zda bylo nakládáno nějakým způsobem
hospodárně s prostředky. Protože zatím nerozporovaným faktem je to, že jste v tomto objemu
nakoupili tento typ ochranných pomůcek nejdráže v České republice. I to bych byl schopen
nějakým způsobem pochopit a přejít, ale vzhledem k tomu, že nákup proběhl od vašeho člena
a vzhledem k dalším okolnostem si myslím, že zde byl spáchán trestný čin.
Přitom máte i bez změny interních předpisů velmi jednoduchou možnost, jak v téhle
věci sebrat vítr z plachet a nemuset to na zastupitelstvu dále řešit. Pan Martin Rezek je
občanem Prahy 4 a je to váš bývalý předseda klubu ODS. Myslím si tedy, že z tohoto hlediska
na Zastupitelstvu vystupovat umí a umí se i bránit proti nařčením, která tady vůči němu a jeho
firmě vznáším.
Mohl by sem přijít a ukázat doklady, za kolik byly ochranné pomůcky a další náklady
s tím spojené pořízené, jakou z toho měl marži. A jestli byla tak marginální, tak tvrdí
novinám, nebo alespoň trochu přiměřená.
Mohli jsme si tady poslechnout příběh úspěšného „selfmademan“, který si vybudoval
svoji právní kancelář, ale odmalička chtěl být popelářem. A tak, když dneska v ranních
hodinách brázdí ulice Prahy 4 za vozem zametacího vozu, tak si tím plní svůj dětský sen.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Pane kolego, já si vás dovolím
zastavit. Já nyní přijímám návrhy do bodů programu. Nemáme žádnou diskuzi. Prosím, navrhl
jste bod, a my tady teď posloucháme sáhodlouhou diskuzi. Takže pokud chcete ještě k tomu
bodu něco dodat, tak prosím, ale slyšeli jsme, co chcete zařadit. Shrňte to závěrem, ale
prosím, odpusťte si tuto několikaminutovou diskuzi k tomuto bodu. Děkuji.
10

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Zastupitel Mgr. Tibor Vansa:Paní starostko, já mám nárok 5 minut na svoji
obhajobu důvodů k tomu, proč chci zařadit bod na zastupitelstvo. A myslím, že pokud
nemáte....
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Právě vám 5 minut vypršelo, proto
to říkám.
Zastupitel Mgr. Tibor Vansa: Ne, vy jste mě přerušila ve chvíli, kdy jsem tam měl
čtyři minuty třicet vteřin. Pokud byste mě přerušila v tuto chvíli, kdy je tam pět minut, tak
bych proti tomu nemohl nic říct. Vy prostě tohle to nevydržíte poslouchat. A budete to ještě
poslouchat velmi dlouho. Zatím si ukončuji svůj příspěvek.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže nyní se jenom formálně
zeptám pana kolegy Kaplana, protože vím, že nikdy nevyužívá přednostní právo. Pane
kolego? Takže poprosím kolegu Kunce, máte slovo.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc:Vidím ještě technickou pana kolegy Štěpánka.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Jé, promiňte, pane kolego, nevšimla
jsem si, prosím.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já jsem jenom chtěl požádat předsedající, aby
neporušovala Jednací řád. Součástí předkladu návrhu do programu je také jeho zdůvodnění. A
je jenom na příslušném zastupiteli, jak těch 5 minut využije, děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Pan kolega Kunc, prosím.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Děkuji, já bych rád podpořil návrh kolegů Kaplana
a Štěpánka na zařazení bodu „4-Energetická“. Ona proběhla pracovní schůzka, na které jsem
měl možnost být. Kolega Kaplan tam tedy nebyl za jejich klub, ale to nevadí.
Já si myslím, že všichni tři máme na mysli to, že mají být informováni občané,
zejména tedy odběratelé tepla na Praze 4, jaký je výsledek té soutěže. Jak dopadl tento pokus
a co mohou očekávat v budoucnosti.
Pan radní pro městské společnosti přednesl návrh na vytvoření nějaké pracovní
skupiny a na příštím zasedání Rady by měla být ta nabídka odmítnuta, protože nesplňuje cíle
toho záměru. Ale toto byste měli říct vy, měli byste to říct veřejně a měli byste podat
informaci, jaký bude další postup. Tak, aby lidé věděli, s čím mohou lidé do další topné
sezony počítat, a s čím počítat nemohou, protože na to opravdu čekají. Takže prosím,
zařaďme ten bod, dejte tu informaci a můžeme k tomu i dát nějaký názor zastupitelstva.
Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji a nyní pan kolega
Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji, paní starostko, jenom dva velmi rychlé
body. Ten první si dovolím zařadit jako dvojku a ostatní přečíslovat. Nazvu ho „Zveřejňování
dokumentů ze strany radnice“. A chtěl bych, abychom prosím mohli prodiskutovat to, co tady
před chvilinkou zaznělo. A to je to, že já jako zastupitel, bohužel nečlen kontrolního výboru,
protože od nás tam nikdo není, nemám přístup a nemám informaci o tom auditu, který tady
ohledně Rychle uklidit proběhl.
11

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Rychle uklidit je i podle mě zločin, způsob, jakým tady byly zadávány zakázky pro
tuto společnost. A navíc díky tomu, jak se k tomu radnice staví, tak já ani jako zastupitel
nemám možnost ten audit získat.
Ten druhý návrh, a již dneska poslední, ten, pane místostarosto, vy si to
poznamenáváte, já se připojím k tomu. Je to „Zefektivnění parkovacích míst a parkovací
politika“. Není potřeba o tom zvlášť hlasovat, připojuji se k návrhu mého kolegy Růžičky.
Ale chtěl bych to zde probrat, protože to vše Ruské kolo, které jde proti všem vašim zásadám
ohledně zvyšování parkovacích míst a jejich zachovávání, tak podle mého názoru to skutečně
vyžaduje diskuzi, jestli se kvůli Ruskému kolu mění parkovací politika městské části Praha 4.
Nebo jestli je to tak výjimečný případ, že je to tedy výjimka? Nebo jak to vůbec v tomto
případě je. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. Nyní předávám slovo
panu zastupiteli Růžičkovi, prosím.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička:Já bych ještě chtěl zařadit jeden bod. Já už jsem ho
tady zmiňoval několikrát, nikdy to nebylo zařazené. To jsou ty objednávky, respektive
zakázky nad 200.000 Kč, kde procentuálnost zakázek a objednávek mezi nějakými 160 –
200.000 Kč nám výrazně narostla.
Když jsme tenhle bod schvalovali ještě kdysi na Radě ODS, tak jsem byl ujišťován, že
to je pouze na byty. Ale ono se nám to promítlo do zeleně, do IT, úplně do všeho. Jsou to po
sobě jdoucí zakázky za 199.000 Kč. Ačkoli jsem byl ujišťován ODS, že toto se nikdy nestane,
tak se dneska děje. Tak bych docela rád, aby názor ODS tady na Zastupitelstvu ohledně
tohoto zazněl znovu. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní předávám slovo panu
zastupiteli Slaninovi, prosím.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Paní starostko, děkuji za slovo. Vážení kolegové, já
bych si dovolil podpořit ty návrhy, které zazněly. A zejména podpořit návrh pana kolegy
Kutílka ohledně školské koncepce.
Protože my se ocitáme v situaci, kdy nám teď začínají nastupovat do škol výrazně
početnější ročníky, než nastupovaly v posledních třech letech. A tak, jak to bylo diskutováno
na poslední školské komisi, tak už teď víme, že těch tříd budeme muset otevřít víc, než jsme
otevírali v minulosti.
A současně považuji za strašně důležité, abychom koncepci školství neomezili jen na
koncepci, jak zajistíme úplně bazální službu pro naše malé občany, abychom jim vůbec
dokázali zajistit nějakou školskou výuku, ale abychom také pracovali na tom, aby školství u
nás bylo konkurenceschopné. A abychom dětem zkrátka zajišťovali výuku co nejlepší.
A druhý bod, který považuji za hodně důležitý, je ten bod nazvaný „Ruské kolo“. Já to
vnímám vůbec jako otázku celého toho území. Tak, jak se rozvinula emailová diskuze mezi
zastupiteli, tak třeba pan radní Míth správně zmínil otázku stánku, který je tam kousek vedle a
který způsobuje komplikace na sdílené stezce pro chodce a cyklisty.
Zkrátka přijde mi, že se nám tam opravdu to území trochu vymyká z rukou a měli
bychom mu tu pozornost věnovat. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já vám také děkuji. Nikoho dalšího
už přihlášeného nevidím. Dostala jsem teď tři přihlášky písemné, ale jak jsem si je přečetla,
jsou již v seznamu, které byly zde avizovány. I tak děkuji za písemné podání.
12

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Takže já si nyní dovolím předat vedení zastupitelstva panu Kováříkovi, protože on
celou dobu sepisoval jednotlivé body, takže o tom bude mít větší přehled. Takže žádám pana
kolegu, děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, paní starostko, přeji krásné
odpoledne. A dovolím si vás všechny také přivítat v našem sále. Věřím, že dnešní jednání
zastupitelstva bude probíhat ve stejně přátelském duchu, jako zatím probíhá diskuze u tohoto
zastupitelstva.
Budu to samozřejmě brát zase od konce. Vždy se zeptám u těch bodů, zda příslušný
člen Rady chce ten bod akceptovat za Radu. Poslední navržený byl „Zveřejňování dokumentů
radnice“. V tomto směru to již paní starostka panu Kaplanovi zveřejnila, protože to je dáno
úřadem. Čili protinávrh...
Budu se snažit mluvit blíž na mikrofon. Já vím, že přes tu roušku je to složité, ale já
nejsem ministr zdravotnictví, abych zrušil jeho úžasný fantastický návrh. Já se omlouvám, že
jsem ho teď zkritizoval. Vím, že to není fér, když tady není, ale mně to přijde takové poněkud
zvláštní mechanismus. Ale budiž.
Čili první z hlasovaných protinávrhů je návrh na zařazení jako bod č. 2 –
„Zveřejňování dokumentů radnice“, tak, jak ho dal pan kolega Kaplan. Má technickou ještě
k tomu.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan:Jestli můžu poprosit, já jsem vám nerozuměl.
Vy jste podle mě říkal něco, jako že ten audit bude dostupný, tak jestli byste to mohl
zopakovat.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ještě jednou. Hovořil jsem pouze o tom,
že tak, jak tento bod musí být hlasován, protože jste ho dal jako návrh, protože ho nemůžeme
jako Rada zařadit automaticky, protože to je věc fungování úřadu, o které nemůžeme tady na
místě rozhodnout. Čili prosím, o tomto bodu je potřeba hlasovat, zda ho zařadit na program.
Čili „Zveřejňování dokumentů radnice“ jako bod č. 2. Čili kdo je pro, proti, zdržel se,
po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
21 pro, 0 proti, 17 se zdrželo.
Tento bod nebyl zařazen.
Potom tady byly podpory bodů. Čili další návrh bodů je bod pana kolegy Růžičky jako
bod č. 7 – „Pivní slavnosti“. Prosím, hlasujeme po zaznění zvukového signálu, pro, proti,
zdržel se. (Hlasuje se.)
20 pro, 0 proti, zdrželo se 21.
Tento bod nebyl zařazen.
Další z návrhů pana kolegy Růžičky jako bod č. 6 – „Vize zefektivnění parkovacích
míst“. Hlasujeme po zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
20 pro, 0 proti, 19 se zdrželo.
Tento bod nebyl zařazen.
Jako bod č. 5 „Místa pro vozíčkáře“, s dodatkem v závorce („DPS“). Hlasujeme tedy
po zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
13

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
21 pro, 0 proti, zdrželo se 13.
Další z návrhů pana kolegy Růžičky jako bod č. 4 – „Vize hospodaření s dešťovou
vodou“. Hlasujeme po zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
19 pro, 0 proti, 19 se zdrželo.
Tento návrh nebyl přijat.
A poslední návrh pana kolegy Růžičky jako bod č. 3, „Participativní rozpočet“.
Hlasujeme po zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
20 pro, 0 proti, 19 se zdrželo.
Tento návrh nebyl přijat.
Nyní tady máme návrh na zařazení bodu „4-Energetická, poslední výběrové řízení na
prodej akcií“. A protože vyšší pořadí, čili blíže k začátku dával pan kolega Kaplan, tak
budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu, který dávali společně s panem kolegou Štěpánkem,
jako bod č. 2 dnešního programu. Čili pro, proti, zdržel se, po zaznění zvukového signálu.
(Hlasuje se.)
20 pro, 0 proti, 19 se zdrželo.
Tento návrh nebyl přijat.
Pak zde máme návrh pana kolegy Štěpánka, jako bod č. 2 - „Připravenost škol na plný
provoz“. Můžeme hlasovat po zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
20 pro, 0 proti, 19 se zdrželo.
Tento návrh nebyl přijat.
A můžeme pokročit k návrhu pana kolegy Kunce, jako bod č. 2 - „Vyúčtování výdajů
COVID-19“. Vzal jsem to ve zkratce, pan kolega se snad neurazí. Hlasujeme po zaznění
zvukového signálu, pro, proti, zdržel se. Ještě technická, pardon, paní kolegyně asi
nerozuměla.
Zastupitelka Mgr. Iva Kotvová: Ne, tam jasně zaznělo, jak se naloží se zbývajícím
prostředky.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já se omlouvám. Právě jsem se zeptal
pana kolegy, proto jsem se na něj díval, zda nemá problém s tím zkrácením. Samozřejmě tam
můžu říct, pomlčka, „Výhled s využitím zbývajících prostředků“, protože je zjevné, že
magistrát po nás vyúčtování teď nechce. Ani nemůžeme podle harmonogramu v tuhle chvíli
projednávat finální vyúčtování.
Čili, pomlčky, „Využití zbylých prostředků“, rozumím tomu správně. Čili můžeme
hlasovat o tomto bodu, já přečtu znovu jeho celé znění. „Vyúčtování výdajů COVID-19 –
využití zbylých prostředků“. Teď už je to celé, jestli tomu správně rozumím.
Hlasujeme po zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
20 pro, 0 proti, 19 se zdrželo.
Ten návrh nebyl přijat.
14

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
A panu kolegovi Kuncovi se omlouvám, ale díval jsem se na něj a netvářil se, že by
mu vadilo to, jak jsem to zkrátil.
Pan kolega Hora navrhuje zařadit bod č. 4 – „Úpravy postupu prodeje bytů MČ Praha
4“. Hlasujeme po zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
20 pro, 7 proti, 11 se zdrželo.
Ten návrh nebyl přijat.
A nyní máme celou sérii návrhů pana kolegy Kaplana. Vždy to bude na bod č. 2. Čili
začneme návrhem - „Zveřejňování interpelací veřejnosti a zastupitelů“, jako bod č. 2.
Hlasujeme po zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
21 pro, 0 proti, 14 se zdrželo.
Tento návrh nebyl přijat.
Další návrh je jako bod č. 2, taktéž. „Rozšíření počtu členů kontrolního výboru“.
Hlasujeme po zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
21 pro, 1 proti, 13 se zdrželo.
Tento návrh nebyl přijat.
Dále opět jako bod č. 2 návrh na zařazení bodu „ROSSY SERVICE, dodávky pro
Prahu 4“. Hlasujeme po zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
20 pro, 0 proti, 18 se zdrželo.
Tento návrh nebyl přijat.
A další máme návrh pana kolegy Štěpánka. Jako bod č. 4 – „Kompenzační opatření
vlády k...“ Teď jsem si, Petře, omlouvám se, „k samosprávám“? Já se omlouvám, jestli bys to
mohl přečíst, já se omlouvám.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já to přečtu. „Ke kompenzačním bonusům
rozhodnutým státem i z finančních prostředků samospráv“.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, já se omlouvám, já jsem tady
viděl jenom „samosprávám“, a neviděl jsem tam přesné znění. Čili můžeme hlasovat po
zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
20 proti, 0 proti, 16 se zdrželo.
Tento návrh nebyl přijat
A poslední z návrhů, které přišly z řad členů Zastupitelstva, je návrh pana kolegy
Kutílka. Jako bod č. 7, jestli tomu správně rozumím? Ano. „Informace o přípravě strategie
rozvoje školství na městské části Praha 4“. Snad jsem to dal správně? Dal, děkuji.
Čili můžeme hlasovat po zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel se. (Hlasuje
se.)
21 pro, 0 proti, 19 se zdrželo.
Tento návrh nebyl přijat.
15

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Pan kolega Růžička mi vypadl, omlouvám se. Ještě jednou, pan kolega Růžička mi
vypadl, takže to nebyl poslední. Takže se omlouvám panu kolegovi, že jsem ho nedal ve
správném pořadí. „Objednávky do 200.000 Kč“. Nebylo tam ale číslo, který bod to měl být.
Pana kolegu Vansu mám na řadě ještě. Jaké číslo to mělo být? Nedával jste, jaký bod.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: To může být bod č. 2.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík:Jako bod č. 2. Čili kolega Růžička –
„Objednávky do 200.000 Kč“ – jako bod č. 2. Pana kolegu Vansu tady mám, na toho jsem
nezapomněl. Čili prosím návrh pana kolegy Růžičky – jako bod č. 2. Pro, proti, zdržel se.
(Hlasuje se.)
20 pro, 0 proti, 16 se zdrželo.
Nebylo přijato.
A poslední, co mi tady zbývá, je... A tam chybělo číslo, pane kolego Vanso? Jako
dvojka. Dobře, tam nemám číslo, proto jsem se chtěl zeptat. „Zadávání veřejných zakázek“. A
pravidla. Mělo by to být asi správně „Pravidla zadávání veřejných zakázek“. Jako bod č. 2.
Čili můžeme hlasovat po zaznění zvukového signálu - „Pravidla zadávání veřejných
zakázek“ - jako bod č. 2, pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
20 pro, 0 proti, 15 se zdrželo.
Čili návrh nebyl přijat.
Samozřejmě tam, kde jste dávali společný návrh, pan kolega Kaplan a pan kolega
Štěpánek, se nehlasuje dvakrát. To předpokládám asi je v pořádku.
Tím máme všechny návrhy, které zazněly z řad zastupitelů, a které jsem zaznamenal.
Pokud jsem nějaký nezaznamenal, ale mám tady zaznamenány všechny.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek:My je nemáme vyčerpány, ale zamítnuty, pane
kolego.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Hlasováním jsme je vyčerpali. Čili
můžeme přistoupit k hlasování o původním návrhu programu, tak, jak ho předložila Rada.
Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Hlasujeme po zaznění zvukového signálu tak, jak byl
rozdán písemně. (Hlasuje se.)
23 pro, 4 proti, 15 se zdrželo.
Čili návrh programu byl přijat.
Bod č. 1
Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 10. zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru
A můžeme přikročit k bodu č. 1 dnešního jednání, což je schválení našeho
Návrhového výboru. A protože mám návrh jenom náš, na paní kolegyni Cingrošovou, jako
ODS, od ANO návrh na paní kolegyni Krajcovou, takže se ptám ostatních předsedů klubů na
návrhy na členy tohoto výboru. Pan kolega Vácha se hlásí, prosím, zapněte ho. Děkuji.
Radní pan Filip Vácha: Děkuji za slovo. Za klub TOP 09 Petr Kučera.
16

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Kučera za TOP 09. A další paní
kolegyně Kotvová za Zelené a nezávislé.
Zastupitelka Mgr. Iva Kotvová:Dobré odpoledne, za klub Praha 4 sobě, Zelení a
nezávislí kolega Slanina.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pan kolega Slanina. A vidím pana
kolegu Jaroše.
Zastupitel Mgr. Adam Jaroš: Za klub Piráti a nezávislí Viktor Derka.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pan kolega Derka. Jelikož nevidím už
žádný další návrh, můžeme tedy hlasovat o složení Návrhového výboru. Vezmu to bez titulů:
paní kolegyně Cingrošová, paní kolegyně Krajcová, pan kolega Kučera, pan kolega Derka a
pan kolega Slanina. Nikoho jsem nezapomněl, ani nepřejmenoval, čili můžeme hlasovat o
tomto složení Návrhového a volebního výboru. Kdo je pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
40 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel.
Tímto byl tento návrh přijat. Pod usnesením č. 10Z-1/2020
A protože jsem předkladatelem bodu č. 2, tak bych si dovolil vrátit řízení schůze paní
starostce. Abych se mohl ujmout předkladu bodu č. 2.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já děkuji panu kolegovi. Vážené
dámy a vážení pánové, dalším bodem dnešního jednání je
Bod č. 2
Návrh ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků
hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2019
O úvodní slovo k tomuto materiálu požádám pana 1. místostarostu Kováříka. Prosím,
máte slovo.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, paní starostko. Stoleček je na mě
nízký s tou rouškou. Já se vám omlouvám, bude to trochu složité, protože s tou rouškou se
budu muset ohnout, abyste mě trošku více slyšeli. Přece jenom je to na mě malinko nízko.
Dovolím si předložit vám „Zprávu o plnění rozpočtu městské části a výsledku
hospodaření, tzv. závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2019“.
Je to ten tlustý materiál, který jste obdrželi. Podařilo se ho dát i v elektronické podobě.
Je velmi čitelný. Za což bych chtěl poděkovat zejména panu kolegovi Drbalovi a našim
dámám z finančního odboru, protože se to podařilo dát kompletně dohromady.
Hospodaření MČ Praha 4 v loňském roce skončilo s poměrně vysokým přebytkem.
Jak již jsem říkal na finančním výboru, je to přebytek ve výši 158 mil. Kč. Má 3 základní
zdroje. Ne všechny jsou úplně pozitivní.
Jeden ze základních zdrojů, který je skutečně pozitivní, je hospodaření zejména
provozů městské části, kde se nám podařilo v řadě kapitol ušetřit na provozních výdajích
městských částí, což je nepochybně pozitivní záležitost, protože ty aktivity proběhly, a přesto
jsme nevyčerpali veškeré finanční prostředky.
17

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Druhý důvod, který je v podstatě takový ambivalentní, to je to, že my musíme přes
rozpočet vést prostředky, které jsme si naspořili na granty městské části meziročně. Protože
jsme je získali v minulých letech z vyšších příjmů, z hazardu, které jsme neutratili. Nechali
jsme si je a utrácíme je postupně, rozpouštíme je v každém roce částečně na dotační řízení.
Čili tyto prostředky ale musíme v rozpočtu vždy vést a postupně převádět do dalšího
roku. Takže vždy v každém roce končí část těch prostředků, které v daném roce nevyčerpáme,
v přebytku a posouváme je do dalšího roku. Ta celková částka sice mírně klesá, ale přece
jenom ne všichni jsou asi toho názoru, že je jednorázově nerozpustíme, protože už je nikdy
více v budoucnosti, díky nulové toleranci, nedostaneme.
Ta třetí část, ta nejméně pozitivní část přebytku, je dána tím, že v loňském roce se
rukou nerozdílnou tomuto zastupitelstvu, což nikomu nevytýkám, stala ta věc, že jsme v
oblasti investic neutratili významnou část prostředků. Část jsme již převedli v rámci
schvalování rozpočtu. Zbylou část buď převádíme, nebo řešíme tímto materiálem, kde pak
upozorním na přílohy, kterých se to přímo týká. Toto není možné brát jako zcela pozitivní.
Přece jen, když už investice schvalujeme, měli jsme je splnit.
Je to samozřejmě obtížné, protože všichni víme, že investice je z hlediska
naplánování, projektování a povolení v průběhu jednoho roku nerealizovatelná. Je to víceletý
proces. O to více se budeme muset snažit zajistit, aby tento víceletý proces nevedl k tak
častým přesunům finančních prostředků mezi jednotlivými roky.
Co se týká dalších částí, který obsahuje tento materiál, tak se týká výsledků naší
ekonomické činnosti, kde jsme si plánovali lepší výsledek, než který jsme dosáhli. Je to dáno
naopak tím, že v oblasti oprav jsme v loňském roce poměrně výrazně pokročili v opravách
bytového fondu a v některých dalších opravách našeho majetku. Což ale mělo za následek, že
plánovaného pozitivního výsledku dosaženo nebylo.
Zisky ve výši 7,5 mil. Kč. Po odečtení daně bychom se dokonce dostali do ztráty,
kdybychom tu daň museli odvést finančnímu úřadu a státu, a nedostali jsme ji zpátky, protože
ji odvádíme městu. Ale dostali jsme ji zpátky, tak ten výsledek 7,5 milionu můžeme použít.
To jsou ty základní údaje.
Nyní bych se zmínil o tom, co je také součástí materiálu, a to je přezkum hospodaření,
který pro městskou část Praha 4 provádí hlavní město Praha. Máte to v materiálu. Ti, co to
máte elektronicky, tak to nalistujete někde v prostředku. Ti, co to máte papírově, tak je to
hned po začátku těch materiálů, kde to je klasická Zpráva o přezkumu hospodaření ze strany
hl. m. Prahy.
Asi jste si všimli, že tak jako každý rok u nás je poměrně tenká, co se týče vlastních
výroků. Finální výrok této zprávy je, že je možné bez výhrad schválit výsledky hospodaření.
Máme tam dva úkoly, které musíme zpracovat. Jeden je čistě rutinní záležitost, druhý se týká
bližšího doložení výše pachtu 4-Majetkové na Koupaliště ve Lhotce. Kde dámám z města
nestačilo pouhé vyjádření vedoucího odboru. Chtějí to doložit většími čísly, které musí
vycházet z ročních výsledků.
V úvodním slovu bych se ještě zmínil, abych vás dlouho neunavoval, ke dvěma
významným přílohám tohoto materiálu. A to k přílohám 4a) a 4b). V příloze 4a) máte to, o
čem jsem hovořil v provozních výdajích. Čili zapojení těch peněz, které jsme v loňském
rozpočtu ušetřili, do rozpočtu letošního. Nejvyšší částky, si všimněte, jsou ty převáděné
granty, o kterých jsem hovořil, které meziročně postupně převádíme vždy to, co nám zbude.
Sice je máme naspořené z minulých let, ale jsou tam i jiné položky, které bych doporučil vaší
pozornosti.
Jednak tam je položka, která pomáhá, opravy tepelných zařízení v základních a
mateřských školách. Dále tam máme částku 7 mil. Kč, které navrhujeme dát do neinvestiční
rezervy na řešení propadů v příjmech v souvislosti s čínskou chřipkou. Kde bychom tímto i již
18

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
usnesením Rady, kterým jsme zapojili část prostředků, které jsme získali z předchozích, které
jsme získali z předchozích... které jsme získali z předchozích let z fondů EU.
A protože příslušná akce je již ukončena, tak jsme je také dali do rezerv, abychom
mohli řešit případné dopady. Víte, že dopady jsou na příjmové straně, zejména v oblasti
poplatků. Takhle jsem informoval finanční výbor.
Nebudu popisovat všechny položky, pouze jsem zmínil ty významnější. Ještě bych
zmínil jednu, o které si myslím, že je asi podstatná. To je 1,791 mil. Kč, které převádíme
z pozitivního výsledku loňského roku na mzdy a s tím spojené odvody zaměstnanců našeho
úřadu. Což možná tolik nepotěší zastupitele a zastupitelky, ale více potěší naše zaměstnance.
Myslím si, že to je položka, kterou bych měl.
Mnohem zajímavější jsou asi přesuny v oblasti investic. Většina z nich jsou přesuny
prostředků, které jsme nevyčerpali a do rozpočtu ještě nebyly zapojeny proto, protože jsme to
v prosinci při schvalování rozpočtu ještě nevěděli. Ale máme tam některé položky, které
přesouváme navíc.
Jsou tam 2 mil. Kč navíc na parkování. I když musím říct, že nepotěším pana kolegu
Růžičku, protože tak, jak jsme řešili s městem otázku vyznačení parkovacích míst na vozovce,
tak by jich výrazně ubylo proti dnešnímu stavu. Protože stávající parkování je výrazně hustší
podle zkoumání, než tak, jak by se podle vyhlášky musela příslušná místa vyznačit.Asi
všichni víte, že se nám např. na sídlištích, na úseku třeba na Kotorské do jednoho úseku, který
podle vyhlášky má 14 stání, tak se nám tam v praxi parkuje 17 – 18 vozidel. Samozřejmě
parkují s menšími rozestupy, než by vyhláška vyžadovala. Protože kdybychom to namalovali
podle vyhlášky, tak vyžaduje výrazně větší odstupy vozidel, jak do boku, tak za sebou.
Ale dáváme tam 2 mil. Kč na parkování, abychom mohli řešit další šikmá a kolmá
stání, protože ty zvyšují kapacitu zejména v těch nejvíce bolavých místech. Počítáme se
Spořilovem a dalšími místy, které po tom dlouhodobě volají. I naše krčské sídliště by mělo
získat ještě nějaká další místa. Není to triviální úloha.
Dále tam doplňujeme finanční prostředky na rekonstrukci kuchyně a vzduchotechniky
v MŠ Jitřní. A to proto, abychom to byli schopni letos dodělat. Víte, že od města už na to další
dotaci nezískáme, ani by v tomto případě nebyla možná. Snažíme se získat peníze z fondů, ale
ty získáme až zpětně. Samozřejmě z fondů je to vždycky až zpětně, poté, co to utratíme.
V tomto směru doplňujeme tak, abychom Jitřní měli do konce roku hotovu. I tak to bude
složité, protože to do konce srpna s největší pravděpodobní nestihneme.
Dále tam máme prostředky na pokračování výstavby tělocvičny ZŠ Bítovská. A to je
ta smlouva, která byla uzavřena v první půlce loňského roku.
A významná položka – snížení energetické náročnosti Na Planině, kde bychom
v letošním roce měli udělat maximální část toho díla. Máme sice s městem rozjednáno
částečné financování, protože škola Milady Horákové, gymnázium i městská základka je
naše, ale aby ta záležitost nestála a nečekala na to, až se toto dořeší, tak zahájíme z těchto
prostředků druhou etapu.
Rekonstrukce kuchyně Školní, což jsou prostředky, které jsme měli v loňském roce a
nevyčerpali. Tady se podaří udělat projekční příprava a doufáme, že získáme kompletně
povolení. Více samozřejmě v normálním povolovacím procesu se těžko dá stihnout.
Další prostředky už jsou pouze přesuny. Zmínil bych v této příloze 4b) investiční
rezervu Rady, kdybychom někde narazili na situaci, že někdo ji nebude dostávat, můžeme ji
použít. My jsme ji v rozpočtu původně neměli, nyní je navrhována, ale samozřejmě s ní
budeme šetřit jako s šafránem, protože peněz víc nebude. Nikdo nám žádné další finanční
prostředky samozřejmě zadarmo nedá.
Čili tolik stručně. Já jsem skutečně okomentoval jenom ty nejvýznamnější tohoto
materiálu. Případně zodpovím vaše dotazy, pokud se budou týkat těch částí, který jsem úplně
nezmínil, protože jsem vás nechtěl dlouho unavovat na úvod. Ale kdyby někdo chtěl, tak
19

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
samozřejmě můžu dát plný předklad v plné šíři. Ale to by bylo na hodinu, nechtěl jsem vás
unavovat.
Čili tolik stručné úvodní slovo a případně zodpovím dotazy.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já děkuji předkladateli za úvodní
slovo a nyní otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikoho přihlášeného nevidím. Nebo už ano,
takže nyní pan kolega Kunc se přihlásil, prosím.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Dobré odpoledne ještě jednou. Děkuji za přednes a
vysvětlení, které jsem měl možnost už jednou slyšet na finančním výboru. A rád bych na to
navázal.
Ten rozpočet byl plněn podle možností v takovém přelomovém roce, kdy se měnilo
složení Rady, takže tím je nepochybně ovlivněn. Nicméně určitě to nepřispělo k jeho čerpání
a k plnění slibů apod. Ale i tak jsou tam dva základní negativní faktory.
Jednak je to nízká míra investic. Tedy nízká míra čerpání kapitálových výdajů, které
už pan místostarosta zmiňoval. My jsme, nebo vy jste v minulém roce utrpěli úplně nejhorší
číslo za posledních cca 5 let. Já to jenom krátce ocituji.
V roce 2015 jsme čerpali 223 mil. Kč, 2016 – 110, 2017 – 196, 2018 – 201 a loni
pouze 69 mil. Kč. Přičemž největší investice, není to výjimka, ale letos ještě víc než
obvykle šly do škol. Jsou tam dvě velké investice ve školách. A to ostatní, to už jsou potom
opravdu jenom drobné. Stojí nebo čekají nebo jsou ve zdržení investice do veřejného
prostoru, do parků, do oprav chodníků, neopravují se policejní služebny. Stojí velké akce typu
přestavby bývalého kina Kosmos na nějaký jiný objekt atd.
Je to tradiční, že se městské části daří opravovat to, co je jednodušší organizačně. To
jsou školy. Ale to, co je administrativně i organizačně složité, tak to se daří strašně pomalu a
těžce. To jsou typicky veřejné prostory, kde do toho vstupuje více konzultací, povolení apod.
A potenciálních změn v projektech.
To je obrovská bolest asi ne nejen naší městské části, ale je potřeba s tím opravdu něco
udělat. Není to tak, že se projekty pouze o nějaký rok oddálí, ale myslím si, že tu jsou
projekty, které se mohou realizovat rychleji. Třeba oprava chodníků nebo prostranství
v Jihlavské ulici byla téměř připravená, pak se rozhodlo, že to bude dělat jiný odbor. Pak se
zase něco stalo, a ta rekonstrukce, byť je v běžných výdajích, tak stále stojí. Byť tam už
nejsou potřeba žádná povolení nebo žádné další jednání apod.
V některých případech opravdu je to spíš o nějakém vnitřním rozhodnutí úřadů a jeho
vnitřní organizaci. To, že městská část nečerpá kapitálové výdaje ve prospěch investic do
infrastruktury pro lepší život obyvatel, je velká slabina. A samozřejmě nám to občané
nepřičítají k dobru.
Druhá věc je, že se zásadně zhoršila efektivnost s nakládáním s majetkem v tom
číselném vyjádření. Opět, pan místostarosta už to zmiňoval, ale já to jen uvedu do kontextu
s minulými roky. Hospodářský výsledek ekonomické činnosti se v minulých letech pohyboval
v řádu 40 – 50 mil. Kč plus, a v minulém roce jsme spadli do záporu -7 mil. Kč. Mám na
mysli čísla po odečtení té daňové povinnosti, která bude refundována. Nicméně je to úplně
tristní výsledek. Opět není to nic překvapivého.(Gong.)
Jedním z faktorů je téměř vyčerpání zásoby majetku k prodeji. Ale není to jenom
jediný faktor. (Já bych si prosil spojit příspěvek.) Tam jsou některé zvýšené náklady na
administrativu nebo organizaci ekonomické činnosti. Byly výrazně překročeny náklady jak u
4-Majetkové, tak i u ekonomických odborů.
Mám na mysli třeba správu bytových objektů, kde náklady byly překročeny o 44 %.
Správa nebytových objektů u 4-Majetkové o 253 %. Správa u pronájmů objektů prostor u
ekonomické činnosti oborů o 233 %, resp. je na 233 %, tzn. překročení o 133 %.
20

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Na jednu stranu je dobře,že se tvoří třeba opravné položky, které tam jsou vytvořeny
k pohledávkám, což je konečně správné. Ale na druhou stranu jsou náklady jsou vzhledem
k té účinnosti nebo efektivnosti hospodaření s majetkem zřejmě příliš vysoké. Přestože
samozřejmě obec nemá hlavní cíl hospodařit ziskově s majetkem, tak nemůžeme s majetkem
hospodařit tak, abychom na tom prodělávali. Je nutné hledat nejen efektivnější využití
majetku, ale i úspory na straně nákladů.
Proto bych si dovolil navrhnout usnesení – „Zastupitelstvo ukládá Radě MČ Praha 4,
aby v oblasti ekonomické činnosti zajistila efektivnější správu majetku ve správě městské
části Praha 4, tak, aby výsledkem ekonomické činnosti byl kladný hospodářský výsledek“.
Jak to provedete, jestli zejména úsporou nákladů, nebo nalezením nějakých úspor
v efektivnosti, nebo rezerv v efektivnosti, třeba dalšími opravami bytů, na které nebudeme už
doplácet, ale které budeme pronajímat, tak to samozřejmě je věc nějaké další analýzy a
dalších snah. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Nyní s přednostním právem pan
předkladatel. Ne? Takže pan Šandor, prosím.
Zastupitel JUDr. Matej Šandor, Bc.., Ph.D.: Dobrý den, dámy a pánové, já děkuji
panu náměstkovi a zároveň všem úředníkům, kteří se podíleli na přípravě toho materiálu. Je to
zpracováno podrobně a většině tomu rozumím.
Nicméně chtěl bych navázat na pana kolegu Kunce, a to je oblast investic. Pokud se
podíváte do toho materiálu, tak z plánovaných investic se povedlo vyčerpat jen 17,5 %. Je to
nejméně za poslední 4 roky.
Nicméně chtěl bych zmínit, že jsou oblasti, kde se žádné investice skoro nedělaly, byť
byly plánovány. Když se podrobně seznámíte s materiálem, tak zejména v oblasti
zdravotnictví, bydlení a bezpečnosti, tedy v relativně hodně důležitých oblastech, bylo
vyčerpáno kolem procenta z plánovaných investičních výdajů na rok 2019. Tudíž, ještě
jednou opakuji, 1 % z plánovaných výdajů. A tedy skutečně se v této oblasti nic nedělo.
Já jsem chtěl jenom, aby to tady zaznělo nahlas. A pokud některé strany současné
koalice tady kritizují, jak třeba investuje hlavní město Praha. Tak myslím si, že hlavnímu
městu Praze se podíl investic daří realizovat podstatně ve větším rozsahu, a naopak tady nám
to moc nejde. Takže já apeluji na to, aby se tady ta situace na Praze 4 výrazně zlepšila.
Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, nyní pan kolega
Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, já jenom stručně zareaguji. U
investic samozřejmě můžu udělat kompletní rozbor. Já jsem se snažil být u předkladu krátký,
ale teď je vidět, že je o to zájem, tak to nyní doplním.
Co se týká dopravy, která v oblasti investic skutečně čerpala v loňském roce málo, je
to dáno tím, že jednak investice v oblasti chodníků, ty dvě, které máme, tak jedna nebude,
protože hl. m. Praha dalo přednost vodovodu před chodníkem.
A druhá, která se týká Bezové, tak získala povolení až v letošním roce, po poměrně
velmi tuhém a tvrdém boji, který jsme k tomu museli absolvovat.
Co se týká investic do parkovného, tak první 4 měsíce loňského roku se v tom
neudělalo vůbec nic. A dohnat a získat povolení za zbývající měsíce, tak, abychom je utratili,
je prakticky nemožné. Pokud vím, tak ostatní investice do tohoto byly první 4 měsíce zcela
zastaveny. Připadá mi poněkud nelogické od těch, kteří to zastavili, to pak kritizovat. To jsem
nechtěl být až takto adresní, ale myslím, že by to mělo zaznít.
21

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Co se týká investic v další oblasti, tak samozřejmě ve školství tím, že děláme
dlouhodobě rozjeté investiční akce, které dlouhodobě připravujeme, je to výrazně jednodušší
než v oblasti ochrany životního prostředí, kde většina investic je ročních nebo v průběhu roku
připravovaných. Ale i tam se podařilo vyčerpat 50 %, což si myslím, že je poměrně slušné.
Nebo téměř 50 %.
Samozřejmě, že máme problém, který se týká dlouhodobě a už víc než jedno volební
období. Řešíme problém, jak udělat Dům lékařů z bývalého kina Kosmos. Všichni víme, že
tato investice je na hraně našich možností. A efektivita této investice samozřejmě závisí na
tom, jak úspěšně se nám podaří najít konečného uživatele. Protože dávat tyto prostředky ve
chvíli, kdy nemáme konečného uživatele přímo dořešeného, by mohlo vést k neefektivitě, což
není cíl nikoho z nás.
Čili tady skutečně ano, tady se skutečně dostáváme do výrazných skluzů. Ty jsou
ovšem způsobeny tím, že investice pro investici nemá moc smysl. Investice má smysl tehdy,
pokud skutečně na konci přinese efektivní fungování.
Čili tolik stručný, jenom krátký, exkurz k investicím. Jinak k tomu, co říkal kolega
Kunc k ekonomické činnosti. Musím říct, že za těch 6 let, co se financemi Prahy 4 po
předchozí asi čtyřleté pauze, a předtím 20 letech, zabýval, tak musím říct, že to není
jednoduché.
Změnili jsme zcela systém. Ekonomická činnost městské části stála do roku 2009/10
z větší části na privatizaci. Pak 4 roky bohužel k žádné změně nedošlo. Od roku 2015 se
snažíme přehodit ekonomickou činnost, tím, že stále klesá podíl výnosů z prodejů, což je
logické, protože není cílem tohoto Zastupitelstva zbylý majetek celý prodat. Ale ta
ekonomická činnost neumí tak rychle reagovat. Ekonomická činnost se nemůže přehodit ze
dne na den.
Efektivnější pronajímání nebytových prostor znamená, že samozřejmě to, co děláme
ne příliš ziskově, což jsou často naše spolky a neziskové organizace, přece nemůžeme ze dne
na den vyhodit jen proto, že bychom potřebovali zdvihnout výnosy. Ty náklady také ze dne na
den nesnížíme, protože míra toho, co potřebujeme v oblasti ekonomické činnosti, v oblasti
našeho majetku opravit, se samozřejmě nezmění jen tím, že nám vypadla část výnosů. Ty tam
nezmizí.
To, že jsme v loňském roce výrazně víc opravili, a to nejen v oblasti majetku bytového
nebo nebytového, ale i v oblasti chodníků jsme skutečně opravovali, nikoli rekonstruovali,
protože v oblasti rekonstrukcí bychom neměli povolení, tak samozřejmě to je dáno tím, že je
to jednodušší a co se dá snáz a rychleji nastartovat.
Abych kolegovi Kuncovi nezůstal dlužen odpověď na Jihlavskou. Jihlavská už by
mohla být, kdyby se nám bohužel nestalo, že se nám ve výběrovém řízení nepřihlásil žádný
účastník, který by splnil podmínky. Čili musíme opakovat výběrové řízení.Jinak jsme už
v tuhle chvíli mohli říct, Jihlavská se buď hotová, nebo se blíží dohotovení.
Ano, zabrala roční skluz, ale podotýkám, že ten roční skluz asi úplně nejde na moje
bedra. Já jsem nebyl ten, kdo – v uvozovkách – „pozastavil“ její přípravu. A hned, jak jsme ji
v červnu loňského roku znovu rozjeli, pokud ve výběrovém řízení nemáte žádného účastníka,
který by splnil podmínky, pak samozřejmě nám nezbývá nic jiného, než ho zopakovat. To by
nás pan kolega Vansa jistě patřičně prohnal, kdybychom si dovolili někoho, kdo nesplní
podmínky, vybrat jako vítěze. To nejde.
Tolik jen k Jihlavské. V tomhle směru je to bohužel, když už se něco s odpuštěním
posune, já bych to řekl sprostým slovem, nedaří, řekl bych to jinak, tak ještě s odpuštěním to
mlíko vyteče ještě jednou, protože pak se nám ani nikdo nepřihlásí. To se stalo po dlouhé
době poprvé. Musím říct, že když už něco, s odpuštěním, klouže, tak to sklouzne dvakrát.
Jinak k tomu návrhu usnesení. Já se domnívám, že toto Rada činí. Dostatečně jsem to
vysvětloval finančnímu výboru, ale to usnesení neberu jako předkladatel. A pokud na něm
22

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
bude pan kolega trvat, tak jedině jako protinávrh, protože takto definované usnesení je
normální aktivita a normální způsob fungování jak Rady, tak celé městské části. A ukládat si
to, co normálně děláme, považuji za poněkud specifické.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Všechno? Děkuji, takže nyní
s přednostním právem pan kolega Vácha. Nevyužívá, takže pan kolega Hroza, prosím.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Vážené kolegyně, vážené kolegové, já k tomu
chci říct takovou doušku. A to, že jsem si nemohl nevšimnout, že někteří kolegové úspěšně
zapomněli, že tady schvalujeme Zprávu o plnění rozpočtu městské části za rok 2019. A že
tedy na tom výsledku se, ať už v dobrém, nebo špatném, podílela jak dnešní opozice, tak
dnešní koalice.
Připomínám, že když tu komentoval výsledek investičních akcí pan kolega Šandor, tak
mně to nepřijde úplně fér. Asi i on přizná, že když to tehdy na přelomu dubna a května
předával, tak byly vyčerpány 2 %, necelá 2 % na investiční akce. Tzn. velmi málo. A zároveň
všichni rozumíme tomu, že pokud se plánuje nějaká investice, tak pokud se nečiní nějaké
kroky v tom roce předchozím, případně aspoň na začátku toho roku dalšího, tak už se pak
v tom roce jen velmi obtížně ta investice realizuje.
Takže tohle mi z jeho úst nepřijde úplně férové. A co se týče toho majetku, tak já si
myslím, že tady všichni víme, že budeme muset dlouhodobě pracovat na tom, aby
ekonomická činnost městské části Praha 4 se dostala do lepších čísel než teď. Ale zároveň
přesně je to tak, že není možné tu změnu provést ze dne na den v této oblasti.
My jsme zdědili samozřejmě smlouvy, které jste uzavírali vy. A ne vždy ty smlouvy
samozřejmě jsou výhodné. My s tím musíme dlouhodobě nějak pracovat, abychom byli
všichni spokojeni. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já děkuji, nyní pan zastupitel Lacko.
Zastupitel pan Ing. Radek Lacko: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych chtěl
zastupitelstvo jenom informovat, že finanční výbor na svém zasedání ze dne 9. 6. 2020
projednal podrobně návrh usnesení k tomuto bodu a doporučil usnesení schválit tak, jak je
navržené Radou.Zároveň bych chtěl znovu poděkovat 1. místostarostovi a jeho týmu, tedy
finančnímu odboru, za velmi dobrou diskuzi a za vzorné zpracování materiálu. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní pan zastupitel
Štěpánek, prosím.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji za slovo. Já bych poprosil, až bude mít
organizační hotové výstupy z tohoto zastupitelstva někdy během července, zda by mohlo panu
radnímu Váchovi vyhledat z let 2015 – 2018 vyjádření členů klubu TOP 09 k investicím. A
zda by si to přečetl. Když tak mi to pošlete také na vědomí.
A kdyby si to nepřečetl, tak bych mu to přečetl na příští schůzi zastupitelstva. A aby se
tam trochu poučil z toho, co tehdy říkali, a dělal to lépe. Protože ten poměr v minulém roce je
už u té zodpovědnosti 3:9. Těch 9 dílů měl na starosti kolega Vácha. Měl k tomu 4 roky
rétoriky, určitě se na to velmi pečlivě připravoval a teď nám určitě všem ukáže, jak to jde.
Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní pan kolega Vácha,
prosím.
23

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Radní pan Filip Vácha:Od svého předřečníka, což je hezké, nízké, já doporučím
panu Petrovi Štěpánkovi, ať si zkontroluje ty odpovědi, které dával on mně a můžeme si je
tady pak vzájemně přečíst. Na což naráží, role se obrátily. Ano, role se obrátily, sedíte
v opoziční lavici, vidím to. Děkuji.
Ale jenom jsem chtěl reagovat na pana kolegu nikoliv Štěpánka, nýbrž na pana kolegu
Kunce. Je členem finančního výboru, finanční výsledovku na finanční ekonomické činnosti
radnice jsme to probírali po šesti měsících. Věděl, jaká jsou tristní čísla po čtyřech měsících.
Já bych měl naopak poděkovat kolegům Rady, že se dosáhlo 7 milionů před zdaněním,
že to nedopadlo hůře. A samozřejmě souhlasím s tím, že ekonomická činnost se musí
postupně změnit. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Já také děkuji. Nyní je přihlášen pan
kolega Šandor, prosím.
Zastupitel JUDr. Matej Šandor, Bc.., Ph.D.:Já jenom drobná reakce na pana kolegu
Hrozu. Pokud víte o tom, jak probíhá příprava investic, tak většinou to funguje tak, že během
jarních měsíců se investice připravují a pak se během léta a podzimu dokončují. Tudíž já
nemohu za to, že jste pak tu přípravu investic, kterou jsme my začali, zastavili a pak jste
pokračovali od začátku. A v důsledku toho došlo pak k nečerpání toho rozpočtu.
A jenom pak možná ještě zmíním, že my pro to, aby se investice rozhýbaly, tak jako
bývalá koalice jsme třeba ještě zřídili investiční komisi, která měla jako jeden z úkolů hlídat i
to, aby se investice realizovaly a sledovat tam jejich progres. A bohužel teď se nějak extrémně
často neschází, takže úplně to moc dopodrobna sledovat nemůže. A rovněž jsme připravili i
nový způsob soutěže jednotlivých investičních dodávek tak, aby se tam hlásilo a mělo
možnost přihlásit více dodavatelů a způsob realizace investic mohl probíhat víc efektivně a
víc transparentně.
Tudíž si myslím, že jsme v tomto udělali dost. A budu rád, pokud se tím inspirujete a
ty investice rozjedete podstatně víc, než se to povedlo ten loňský rok. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Já také děkuji a nyní je přihlášen pan
kolega Kaplan, prosím.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji, jen dvě velmi krátké reakce. Jedna na
Michala Hrozu, a to omluva. Protože se k té předchozí koalici velmi hlásím, tak se omlouvám,
že jsme před těmi téměř čtyřmi měsíci tak negativně ovlivnili ten váš celkový výsledek za rok
2019. A doufám, že letos to vyjde, když už vám to nebudeme kazit, a to vám můžeme slíbit.
Potom jenom drobná reakce ke kolegovi Kováříkovi. Zaznělo to k jednomu
konkrétnímu výběrovému řízení. A to je krásný příklad té 4-Energetické, aby ta výběrová
řízení vyšla, aby se jich někdo zúčastnil a aby je pak někdo zrealizovat, tak na to je třeba
myslet hlavně při tom, když se tvoří podmínky. A ta 4-Energetická je tím nejkrásnějším
důkazem toho, že když se tvoří podmínky tak, aby se tam mohly dostat jeden nebo dva
subjekty, tak se tam nepřihlásí nakonec nikdo. Je třeba na to myslet hned na začátku. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Kunc.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Děkuji, já budu stručný. Já bych jenom připomněl,
že vy jste převzali vládu městské části s tím, že jste nám vytýkali hospodaření. Že
hospodaření postavíte znovu na nohy a budete lépe hospodařit. Ale ptám se tedy, kde je to
lepší hospodaření? Když neděláme investice, a výsledkem ekonomické činnosti je ztráta.
24

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Můžeme se na to podívat do zápisů, přesně se tady na to pamatuji, ale tady asi nejde o
to si vyčítat, ale spíš ty chyby odstranit. V minulém období váš kolega, pane radní Vácho,
nám tady neustále mlátil o hlavu nízké číslo investic. V době, kdy se míra čerpání pohybovala
někde kolem 40 %, 50 %. A vy jste měli loni 17 %. Samozřejmě že výdaje nabíhají až v druhé
části roku, kdy se ty práce skutečně realizují a chodí faktury. Takže není pravda, že za první 4
měsíce je to nějaký spolehlivý ukazatel toho, jak by dopadl celý rok, pokud by hospodařila dál
ta předchozí koalice. Takže toto opravdu odmítám.
Ale zajímalo by mě, pane radní, jaké přijímáte opatření k tomu, aby investiční činnost
městské části probíhala maximálně efektivně. A těším se na čerpání rozpočtu v letošním roce,
který byl ovlivněn evidentně z vyšší moci nějakou jinou událostí. Takže prosím o to, jestli
byste mohl vy říct, co děláte v letošním roce. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji a nyní požádám pana kolegu
Růžičku.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Já bych se také chtěl zeptat, jestli to letošní
hospodaření znamená to, že bude odbor kultury dělat megalomanské akce a odbor starosty
občánkům nedá vůbec nic. Zdali i ten další rok bude v tomhle duchu, abychom co nejvíce
rozhýřili, pobavili občany, anebo pro ně něco udělali. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Děkuji, takže nikoho již do diskuze
přihlášeného nevidím, takže poprosím o závěrečné slovo předkladatele.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, já musím říct, že jsem se snad
snažil většinu věcí i odpovědět. Já myslím, že tento materiál není o tom, abychom si vyčítali,
kdo udělal víc a kdo udělal méně. A snažil jsem se tomu v podstatě vyhnout. Protože
hospodaření skutečně není přetržitý proces, který můžete každý měsíc nastartovat znovu.
Hospodaření je stálý proces, s kterým se dá hýbat poměrně pomalu. A pokud se s tím pokusí
někdo hýbnout rychle nalitím finančních prostředků na půjčky nebo něčím podobným, nebo
natištěním peněz, tak to nikdy nepřináší nic dobrého.
Hospodaření je činnost, která přináší své výsledky po delší době. Proto také říkám, že
je to dlouhodobý proces, který musí fungovat. Jsem rád, že investiční komise funguje. Hlídá
nás docela fest. Také jí pravidelně chodím dávat reporty, pokud to časově stíhám. Občas je to
trochu složité, protože toho času je poměrně nekonečné množství.
Co se týká opatření, tak samozřejmě jsem reagoval na situaci ekonomické činnosti i
v loňském roce. Po prvních 6 měsících jsme byli bez zdanění v hluboké ztrátě přes 40
milionů. Do konce roku jsme to vyrovnali bez zdanění na 7,5 mil. Kč zisku. Ale ani tohle
vyjádření není úplně fér, protože každý proces má samozřejmě svoji křivku v průběhu roku a
vždy to funguje tak, že jednotlivé aktivity jdou po sobě.
Čili měl bych říct, že ta opatření přinesla určitý efekt, ale nepřinesla takový efekt,
který bych si přál. Na druhou stranu není smyslem fungování ve financích a v ekonomice
dělat radikální zásahy. Radikální zásahy totiž ve svém vlastním důsledku často znamenají
podvázání buď výnosů, nebo příjmů. To je jedno, jestli mluvíme o rozpočtu, nebo o
ekonomické činnosti, anebo naopak dělají problémy na straně výdajové či nákladové. Stejně
já tím, že něco zatípnu jako nějaký náklad, tak to neznamená, že zmizí potřeba příslušné
opravy. Akorát se posune v čase. Anebo se projeví nějakou havárií.
Čili tímhle způsobem to dělat nelze. Proto také říkám, že to musí být dlouhodobější
proces, který nějakým způsobem funguje. Když se podíváme na křivku za posledních 5 let,
tak zjistíme, že jsme dokázali za těch 5 let téměř vyrovnat snížení prodejů, čili výnosů
25

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
tvořených prodejem majetku, které spadly za těch 5 let o víc než 120 mil. Kč, tak jsme to
téměř dokázali vyrovnat.
Neříkám, že to byl bezbolestný proces, ale podílela se na něm širší skupina lidí. Není
to tak, že to dělá jeden člověk. Pracovalo na tom víc lidí a pracuje na tom víc lidí. Ale je
potřeba si vždycky říct, že ten cíl není přece být slavný. Ten cíl je, aby finance a ekonomika
fungovaly. To je základ fungování všeho. Pak se samozřejmě dá vytáhnout bonbónek, jestli se
něco líbí nebo nelíbí, jestli je víc na občánky nebo na akce. To jsou ty bonbónky, o kterých se
samozřejmě dá krásně hovořit, ale ony nemají základní dopad na fungování rozpočtu. To jsou
položky, které neotočí rozpočet, neotočí jeho směr.
To, co nám otáčí směr rozpočtu, je jiná situace. To jsou situace, které vedou k tomu,
jaké jsou vztahy s hlavním městem Praha z hlediska rozdělování rozpočtového určení daní,
jaké jsou vztahy se státem, jaké bude rozpočtové určení daní. Proto jsme se také poměrně
velmi tvrdě jako městská část ozvali. I když jsem tím možná nenadchl některé své kolegy
v Radě, ale to ozvání bylo seriózní.
Odpověděl nám jak předseda Poslanecké sněmovny, tak předseda Senátu. A oba naše
výhrady brali jako zcela vážné. A jak jste si všimli, paní ministryně financí, ne kvůli Praze 4,
vůbec si nemyslím, že by paní ministryně Schillerová zaznamenala, že Praha 4 si stěžovala. I
když, jak jsem si všiml, tak si toho také všimla. Ale Svaz měst a obcí poměrně velmi
významně s aktivitou řady obcí do toho zasáhl.
Protože přesouvání zdrojů z úrovně dotačních ze zdrojů, které jsou dány fixně, které
jsou dány tím, že mají předem daná pravidla, je obrovský p… nejen našeho státu, nejen
v Česku se ta věc děje, ale bohužel v celé EU. Neustále se víc a víc peněz stáhne do balíku
těch, kteří chytře rozhodnou o tom, na co pak rozdají dotace. A ještě k těm dotacím dají
taková pravidla, že se to vymyká srozumitelnému hospodaření běžného hospodáře.
Já nevím, proč bych si měl brát zdánlivě levnou korunu z dotace, když mě pak
v provozu stojí ročně 3 koruny? Vždyť je to úplný nonsens. Já si koupím zdánlivě levnou
korunu, nebo získám zdánlivě levnou korunu na dotace z fondu životního prostředí, která mě
pak stojí ročně 50 nebo 40 haléřů, takže za 3 roky já utratím víc, než kdybych ty peníze do
toho nedal. To přece nedává žádný smysl.
Proto má smysl využívat takové věci, které přinášejí i ekonomický efekt. S Ondrou
jsme před lety řešili otázku, a řeší se stále otázka retenčních nádrží. Kde ten program je aspoň
nastaven tak, že když nám trochu pomůže, tak nám aspoň nepřináší výrazný nárůst
provozních nákladů. Programy, které ovšem získám za cenu, že získám zadarmo peníze na
investici a pak mě to stojí v provozních nákladech dvakrát tolik, tak ty já prostě nechci. To
byste mě vy, nebo ti další, co přijdou po mně, mě prokleli. Takhle to nemůže fungovat.
Takže vám všem děkuji a děkuji všem, kteří se na tom podílejí. A to není práce dvou
tří lidí. Podílíte se na tom v komisích, tím, že to projednáváte, podílíte se na tom každý i
spoustou připomínek. To, že tady zazní, a ne všechny jsou vždycky přijaté, ještě neznamená,
že se některé z nich neobjeví v tom, co se dá pozitivně udělat. Protože vždy je potřeba využít
všechno, co je pro hospodářství pozitivní, pro to hospodaření.
Čili já vám všem děkuji a věřím, že na tom budeme dále pracovat všichni, tak jako
dosud. A nemá cenu neustále si vyčítat, kdo více a kdo méně. Já to tady poslouchám stále
dokolečka, vždycky na to odpovídám, a je jedno, kdo to napadá, ale občas mám pocit, že ten,
kdo to napadá, ani nechce slyšet, jak to ve skutečnosti je. A to mě na tom mrzí občas nejvíc.
Já vám děkuji a věřím, že budeme skutečně pracovat dál. Že to hospodářství bude fungovat,
že se nám podaří držet vyrovnané fungování městské části. Jsme jedna z mála městských
částí, která s tím skutečně dlouhodobě nemá problém.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Takže já děkuji předkladateli za
závěrečné slovo. A nyní budeme o tomto bodu hlasovat po zaznění zvukového signálu. Pan
26

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Kunc dal protinávrh. Můžete mi, pane kolego, protinávrh zopakovat? Nebo nám ho řekne paní
Cingrošová.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Jenom bych upřesnil. Je to doplňující návrh jako
bod IV. Předal jsem ho Návrhovému výboru.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Ano, děkuji, takže poprosím paní
Cingrošovou.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Takže ten
doplňující návrh je, jak říkal už pan kolega Kunc, návrh doplnit ke stávajícímu návrhu bod
IV, který bude ve znění – „Zastupitelstvo MČ Praha 4 ukládá Radě MČ vhodnými opatřeními
zajistit efektivnější nakládání s majetkem ve správě městské části Praha 4 tak, aby výsledkem
ekonomické činnosti byl kladný výsledek hospodaření.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, takže nyní po zvukovém
signálu hlasujeme o tomto protinávrhu. (Hlasuje se.)
19 pro, 0 proti, zdrželo se 19.
Návrh nebyl přijat.
A nyní budeme hlasovat o původním návrhu. Hlasujeme po zaznění zvukového
signálu. (Hlasuje se.)
23 pro, nikdo proti, zdrželo se 18.
Návrh byl přijat.Pod usnesením č. 10Z-2/2020
A nyní, vážené dámy, vážení pánové, přicházíme k dalšímu bodu dnešního jednání a
tím je
Bod č. 3
Návrh k poskytnutí datu ve výši 250.000 Kč příspěvkové organizaci Thomayerova
nemocnice, se sídlem Praha 4 – Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59, IČ: 00064190
O úvodní slovo k tomuto materiálu požádám pana místostarostu Svobodu.
Místostarosta Ing. Josef Svoboda, PhD.:Dobrý den, já zůstanu zde na místě, protože
tady mám zařízení, abych lépe rozuměl. Když máte roušky na ústech, tak zůstanu zde na
místě.
My jsme obdrželi 18. května od ředitele Thomayerovy nemocnice pana docenta
Beneše žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení speciálního ultrazvukového přístroje pro
interní kliniku. Tato žádost byla projednána ve finančním výboru a posléze také Radou. A
s ohledem na potřebnost tohoto zařízení v době doznívající nemoci s koronavirem
doporučujeme Zastupitelstvu městské části Praha 4, aby tento dar ve výši 250.000 Kč byl
schválen. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji předkladateli a přihlášený do
diskuze je pan kolega Kaplan.
27

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji. Já bych se chtěl zeptat pana radního
Svobody, jestli v oblasti těchto příspěvků, respektive darů, existuje nějaká politika nebo
nějaká strategie nebo nějaký plán.
Není to tak dlouho, co jsme tady seděli s něčím velmi obdobným. Samozřejmě dávat
peněžité dary nemocnici je bohulibé, ale myslím si, že i to by mělo mít nějaká pravidla. A
když se tady dozvídáme o té ne úplně úspěšné ekonomické činnosti městské části Praha 4, tak
se ptám, jaký je plán, na základě čeho je rozhodováno a jaká jsou ta kritéria. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. Přihlášen je
s přednostním právem pan kolega Kovářík, který ho nevyužije, takže nyní požádám pana
kolegu Slaninu, prosím.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Děkuji za slovo. Já se přiznám, že já se připojuji
k panu kolegovi Kaplanovi. Protože mi připadá, že před půl rokem jsme také řešili ad hoc dar
pro Thomayerovu nemocnici. A řeknu, máme-li každého půl roku nemocnici něco dávat, asi
bychom se nad tím měli nějak hlouběji zamyslet. Zařadit to do rozpočtu a nějakým způsobem
s tím pracovat. Ne, když nám nemocnice napíše, tak jí něco dáme, protože je to hezké.
A taková jenom poznámka. Úplně nerozumím, jak ten ultrazvukový přístroj přispívá v
souvislosti s covidem, ale třeba mi to někdo z přítomných lékařů vysvětlí.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášen pan kolega
Kutílek.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Děkuji za slovo. Já se skutečně musím také
přiklonit k té otázce kolegy Kaplana a kolegy Slaniny. My tady přece pana místostarostu
Svobodu už asi rok opakovaně prosíme o nějakou koncepci v oblasti sociální a zdravotní
politiky. A toho, jakým způsobem jsou přidělovány dary a dotace v této oblasti.
Ačkoli si skutečně myslím, že Thomayerova nemocnice je významným zdravotnickým
zařízením u nás, na naší městské části, tak mě by zajímalo, kdyby pan Svoboda mohl
podrobněji odůvodnit ta kritéria, na jejichž základě jsou tyto dary přidělovány. Tu koncepci
nám tady za ten rok, či tři čtvrtě roku, abych byl přesný, od té doby, kdy ho k tomu
vyzýváme, žádnou tady nepředložil. Ani se nezdá, že by na ní pracoval, nebo o tom neví. Tak
bych byl rád, kdyby okomentoval ta kritéria, aby se vyjádřil, kdy takovou koncepci můžeme
tady na Zastupitelstvu od něj čekat. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. Nyní předám slovo
panu kolegovi Kováříkovi.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík:Já samozřejmě nepotěším pana kolegu
Kaplana, protože ten dotaz byl samozřejmě jistě směřován zcela důvodně. Ale protože jsem
spoluautorem toho, jaká je koncepce v oblasti darů městské části, a která je dlouhodobě
městskou částí, bez ohledu na střídání politických reprezentací, trvale dodržována, která je
dána tím, že máme dotační řízení v jednotlivých oblastech, které jsme v Zastupitelstvu
projednali.
Mimoto ve schváleném rozpočtu – podotýkám, ve schváleném rozpočtu - máme
částky pro finanční výbor na rozhodování o darech. Pak máme částky ve schváleném rozpočtu
pro dary, které jdou přes finanční výbor, čili které jsou tzv. jednorázovou dotací, které jsou ve
výši 100.000 Kč v sociální oblasti. A můžeme na to použít 100.000 Kč v kulturní oblasti a
100.000 Kč v oblasti sportu.
28

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Dlouhodobě to máme vždy schvalováno v rozpočtu, vždy o tom jednáme při rozpočtu,
teď jste to měli ve výsledku hospodaření. A na tuto dotaci, kterou dneska předkládáme, jsme
si předchozím materiálem převedli finanční prostředky z roku 2019, které dostal finanční
výbor k dispozici na to, aby právě o nich mohl tímto způsobem jednat a předložit je a
navrhnout Zastupitelstvu. O tom, že z hlediska nemocnice, kterou nezřizujeme, k níž nejsme
v žádném jiném vztahu, než že řada našich obyvatel je jejími pacienty, včetně možná
některých z nás, a zároveň tato nemocnice působí na Praze tak ale my k ní nemáme žádnou
jinou vazbu.
Majetkovou vazbu k ní má hl. m. Praha a základní vazbu k ní má stát, protože ta
nemocnice je státní organizací. Čili pro toto s touto nemocnicí městská část již více než 25 let
funguje systémem každoročního daru, o kterém – protože je samozřejmě nad 50.000 Kč –
musí rozhodnout Zastupitelstvo. Na toto vymyslet nějakou speciální samostatnou koncepci,
jinou než tu, že to je součástí našeho dotačního řízení, vně vlastního vypsaného dotačního
řízení – protože nelze vypsat dotační kolonku, dáme dar Thomayerově nemocnici, protože to
by nás samozřejmě každý při kontrole dotačního řízení rovnou poslal kamsi, tak o tom
musíme rozhodnout jednotlivě.
Městská část Praha 4 jednotlivě rozhoduje dotační minimum. Když se podíváte na
počet dotací, které dávají jiné městské části jednotlivě, včetně hlavního města Prahy, tak ty
počty jsou výrazně vyšší. Ale Praha 4 z hlediska své koncepce toto dělá zásadně tak, že
drtivou většinu má v dotačním řízení, kde se účastní všechny kluby, všichni jste se usilovně
účastnili. To byl ten tlustý materiál, který jsme schválili hned poté, co nám to čínská chřipka
umožnila, a na základě tohoto materiálu jsme drtivou většinu dali dohromady.
To, že dneska máme nemocnici v tuhle chvíli, nikoli v září, nebo v prosinci, je proti
loňsku konečně zase v pořádku, protože ta nemocnice může s tím naším darem počítat
dostatečně v rozumném čase.
Čili pokud se někdo ptá na koncepci našich dotací, tak jste ji před dvěma měsíci, nebo
před měsícem a půl, vlastně všichni schvalovali. Minimálně ti, kteří hlasovali pro rozdělení
dotací, tak hlasovali na základě této dlouhodobě držené koncepce. A podotýkám, není tvořena
jednou skupinou, dodržují ji různé politické reprezentace, ať už se jakkoli střídají v Radě.
Praha 4 je v tomhle směru známá, že to je skutečně velmi kvalitní a dlouhodobě držený
mechanismus.
A máme tam jenom čtyři nebo pět věcí. Zvlášť jdou církve, zvlášť jde Thomayerova
nemocnice, zvlášť jde dlouhodobě, ať už se mi to líbí nebo nelíbí, tzv. Ruská škola, dneska
zdravotnická škola, a pak pár drobných položek, který projednal finanční výbor. Nebývá jich
za rok víc než deset, které kladně projedná.
Čili já myslím, že tohle není pro nikoho překvapení a přijde mi trochu zvláštní to
nevědět. Ti, co tady jsme déle, tak samozřejmě to známe, protože jsme u toho byli, když to
vznikalo, ale dodržujeme to všichni. A já myslím, že to dodržujeme správně. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášen pan kolega
Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já děkuji panu místostarostovi Kováříkovi za
obsáhlejší vysvětlení. Já jsem mířil trochu někam jinam. My jsme tady minulý bod hodnotili
ten poměrně negativní výsledek hospodaření, za který může ta naše minulá koalice, když ještě
my jsme tam byli. A já jsem pouze chtěl navrhnout – a učiním to a vyzvu k tomu jak pana
místostarostu Kováříka, tak pana místostarostu Svobodu – já jsem chtěl mluvit o snížení toho
příspěvku ze strany městské části Praha 4.
Já dám svůj měsíční příjem z městské části Praha 4 ve prospěch té nemocnice nebo ve
prospěch městské části Praha 4, aby to nebyla taková zátěž. Pokud by to pánové s dvěma a
29

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
více státními platy, myšleno pan místostarosta Kovářík a pan místostarosta Svoboda, zvážili a
třeba se ke mně i drobně připojili, tak budu jenom rád. Mluvil jsem o tom, aby zátěž pro
městskou část byla nižší. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Nyní pan kolega Růžička.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Já bych se chtěl zeptat pana kolegy Svobody, jestli
tím, jak se o tyhle věci strašně zajímá, tak jestli vůbec apeluje třeba na hlavním městě nebo na
ministerstvo zdravotnictví na to, aby ta nemocnice vůbec nějaké peníze dostala. Stav budov je
docela v kritickém stavu a zatím jsem tady nějakou takovou vizi, ani v kontextu jakéhokoli
dialogu nebo monologu pana Svobody, nezaregistroval, rozdávají se dary.
Já souhlasím s tím, že ta nemocnice je na území městské části Praha 4, ale těch peněz
má samozřejmě mnohem víc město či stát. Tak jestli i něco takového pan Svoboda v rámci
svojí angažovanosti na několika místech a v plné angažovanosti městské části také dělá.
Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní pan zastupitel Slanina.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Já také poděkuji panu kolegovi Kováříkovi za
vysvětlení. Já se přiznám, že nepatřím k těm zastupitelům, kteří tady jsou déle, a úplně mě to
nepřesvědčuje. Zkrátka, je-li to něco, s čím už víceméně dopředu počítáme, že to zase budeme
dávat, jenom třeba ještě nevíme, na co, tak jestli by opravdu nebylo do budoucna vhodnější to
řešit.
Protože ta nemocnice tady zjevně bude, stát ji těžko zruší a zjevně tam naši občané
budou jezdit i nadále. Takže bez ohledu na to, jak dneska rozhodneme, nebo zda – jak
naznačil pan kolega Kaplan – možná, že kdybychom se tady složili podle výše svých
zastupitelských platů, tak možná, že bychom to nemuseli hlasovat na městské části. Ale
abychom zkrátka do budoucna se opravdu nad tím zamysleli. Přijde mi trochu nedůstojné pro
tu nemocnici, aby vždycky psala tenhle dopis a nesystematické pro nás, abychom na ten dopis
čekali, pokud vlastně říkáte, že už s tím počítáme dopředu. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já jsem velmi rád za to, co říkal teď pan
kolega Slanina. Já o tom uvažuji už několikátý rok při tvorbě rozpočtu, že by možná bylo
jednodušší nedávat tu částku do peněz pro finanční výbor, ale dát ji rovnou jako na společnou
položku na Thomayerovu nemocnici. A možná, že to bude. Myslím, pane kolego, teď jste to
sám víceméně navrhl, myslím, že to budu rozhodně zvažovat při tvorbě příštího rozpočtu.
Protože myslím, že by nám to ušetřilo spoustu problémů.
Jsem za to velmi rád a děkuji panu kolegovi Kaplanovi, protože je to poprvé za celé ty
roky, kdy jsem z řad opozice slyšel návrh, aby dotace nemocnici byla nižší, než navrhovaná
Radou. Zatím jsem vždycky z řad opozice slyšel přesně pravý opak. A za koalici jsem hájil,
aby se ta částka udržela v dosažitelném rozsahu, tentokrát poprvé slyším, že by se měla snížit.
Jinak samozřejmě děkuji za jeho zájem o to, kolik jsem kde rozdal. Jak jste si asi
všimli, díky čínské chřipce to, co rozdám, z části uteklo. Já se snažím o to, aby to nikde
neutíkalo. Aby ta informace, kolik komu rozdám, nikde nebyla napsána. Bohužel kvůli čínské
chřipce to z části uteklo, ale doufám, že jenom z části. Protože já nejsem ten, který by se o
tom, co kde rozdám, bavil. Jinak, pane kolego, nemám dva platy, mám jeden a půl platu, ale
to není podstatné. Já to stejně nedělám proto, abych z městské části bral peníze, já to dělám
proto, že mě to baví. To vy sám velmi dobře víte.
30

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Ale myslím, že podstatné není to, že se budeme teď trumfovat, kolik kdo do toho
dáme, ale myslím si, že se s radostí s panem Kaplanem do toho přidám. Protože to není žádný
problém v tomhle směru. Akorát bych docela byl rád, aby se to pak neobjevilo nikde moc
v novinách, protože když někde dávám, tak bych byl docela nerad, aby to všude lítalo. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, nyní je potřetí
přihlášen pan kolega Kaplan, takže bychom měli asi dát hlasovat o tom, jestli může ještě
hovořit. Technickou, tak prosím, pane kolego.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já jenom pro odlehčení. To, co říkal pan
starosta, to, co kvůli čínské chřipce uteklo, tak navážu na kolegu Vansu a myslím, že byste to
měli zkusit rychle uklidit. Že by to bylo namístě. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže já také děkuji, nikoho dalšího
do diskuze přihlášeného již nevidím, takže ukončuji diskuzi a předávám závěrečné slovo panu
navrhovateli. Zároveň bych ráda řekla, že právě je 15 hodin, ale protože jsme začali jednat až
ve 13:05, tak si myslím, že než když dáme slovo občanům, by mohl pan kolega Svoboda ještě
stihnout závěrečné slovo a my bychom dali hlasovat o tomto bodu. Prosím.
Místostarosta Ing. Josef Svoboda, PhD.: Já mám zato, že to podstatné už tady
zaznělo. Nicméně vůbec se nebráním dobročinnosti za nás i pana magistra Kaplana. Já to tady
nechci ventilovat, já také přispívám nemalou částku lidem a chci i z diskrétnosti, aby ti,
kterým poskytuji pomoc, byli drženi v neveřejném... Takže nic nebrání velkorysosti, ale tady
byla požádána městská část, takže to předkládám za městskou část.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji a já předávám slovo
Návrhovému výboru.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Můžeme
přistoupit k hlasování, které bude mít číslo 10 – Z 3/2020, a návrh je ve znění předloženém
radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže hlasujeme po zaznění
zvukového signálu. (Hlasuje se.)
38 pro, nikdo proti, zdrželo se 7.
Návrh byl přijat.
Interpelace občanů
A já bych nyní přerušila jednání Zastupitelstva a máme zde přihlášeny občany. Takže
nyní bych požádala a vyzvala k mikrofonu pana Žáčka, který interpeluje Radu MČ. A znění
interpelace je „Transparentní nákupy“. Prosím, máte slovo.
Občan Žáček: Dobrý den, já děkuji za slovo, rád bych ho využil pro svoji interpelaci,
protože jsem si všiml takového zvláštní stavu, nezveřejňování výběrových řízení v městské
části Praha 4.
Určitě všichni víte, že dřív všechna výběrová řízení byla publikovaná na adrese
„Zakázky Praha 4“, nicméně se změnou zákona muselo vzniknout něco, čemu se říká „profil
zadavatele“, jedna centrální adresa, kde bude probíhat zveřejňování všech výběrových řízení.
31

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
A jelikož je to takhle oficiální, musí se jednat o nějaký certifikovaný systém, který nelze
manipulovat, aby byl dostatečně průkazný.
Já jsem tenhle nový nástroj „profil zadavatele“ měsíc sledoval a zjistil jsem takovou
zajímavou věc. U 98 % veškerých zakázek je uveden pouze a jenom jeden účastník, který to
shodou okolností i vyhraje. Tak jsem sledoval ten profil delší dobu a mám tady ukázku, jestli
můžu poprosit na další slajd. 12. 4. jsem si udělal takovou ukázku, byly publikovány 3 veřejné
zakázky. Ponechám stranou, že v polovině dubna byla vypsána pouze 3 výběrová řízení, ale o
těch investicích už tady proběhlo mnoho slov.
Jsou tam zakázky – kanalizační přípojka, bytový dům, krčská oprava teras a zateplení
bytového objektu Štúrova. Jestli můžu poprosit. Tady vidíte i tu ukázku, jak to vypadá. Že
jsou tam za rok 2020 pouze ty 3 zakázky. O týden později situace zůstává úplně stejná. A třetí
slajd, jestli můžu poprosit ještě. Ještě ten další slajd, jestli můžu? Tak.
Po třech týdnech tam přibyla shodou okolností zajímavá zakázka – rekonstrukce
plynové kotelny, datum zahájení výběrového řízení 29. 1., kde s vybraným dodavatelem
Prohyb byla uzavřena 23. 3. smlouva, ale nikdy na profilu zadavatele tahle zakázka
publikována nebyla.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já bych vás ráda upozornila, že vám
vypršel čas.
Občan Jan Žáček: Ano, jestli můžu poprosit moji finální jenom otázku. Co brání
zveřejňování všech, i podlimitních, veřejných zakázek na „profilu zadavatele“? Proč nejsou u
proběhlých veřejných zakázek zveřejňovány zákonem vyžadované detaily, jako je písemná
zpráva zadavatele? A proč objem uzavřených smluv, publikovaných v registru, neodpovídá
vysoutěženým veřejným zakázkám?
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže bude vám odpovězeno
písemně. (Potlesk.) A nyní je přihlášen do interpelací pan Janoušek. Interpelována je Rada a
zároveň kontrolní výbor. A obsahem interpelace je „doplnění řízení doporučení UNESCO a
výzva k podání petice“. Prosím, pane Janoušku, máte slovo.
Občan Vít Janoušek: Je to slyšet? Ano už. Takže já si dovolím začít tím, že v březnu
2019 mise UNESCO dala 20 doporučení a k těmto 20 doporučením jsou konkrétní případy
konkrétních staveb a také konkrétních petic. A když se ty petice celkem sečtou, tak už to dává
13 579 podpisů. Což myslím, že už není tak úplně málo, aby se tím nikdo nezabýval.
Vím, že byla zpracována odpověď na tu zprávu. Tu odpověď bych nazval „Generální
výmluva Prahy, proč to nejde“. A co se týká staveb, tak ty stavby jsou Masaryk Centre neboli
Central Business District, Vyšehradské nádraží, Nákladové nádraží Žižkov, vltavské přístavy,
Železniční most, Rohanský most a samozřejmě také Rezidence Park Kavčí hory, což je takové
moje hlavní téma.
K této Rezidenci Park Kavčí hory jsou v podstatě dvě petice. A to, co bych chtěl
avizovat, je tedy, že prostřednictvím kontrolního výboru, respektive postupem podle pravidel
městské části, ty petice předáme. A chtěl bych k tomu říci, že takové poslední projednání na
orgánu městské části bylo na výboru územního rozvoje a územního plánu, pardon, komisi,
kde byla přijatá doporučení, která se potom projevila ve stanovisku městské části, za což jsme
velmi vděčni.
V září 2019 došlo k vyjádření účastníků řízení. A důležitá věc, teď v červnu 2020 se
nám podařilo do toho řízení dostat další účastníky, dalších 7 domů, takže došlo k opakování
vyjádření.
32

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Rád bych kvitoval, že od května, respektive února 2020 probíhá příprava ideového
zadání strategického plánu Prahy. A když jsme tedy hovořili zde o soudobých moderních
přístupech, tak... (Gong.) Tři minuty? Dvě? Dobře, tak to jsou tedy poslední věty.
Rád bych tedy kromě nákladů zhodnocení pozemku také upozornil na vyčíslení
externalit. A co se týká Pentagonu, tak bych rád upozornil, že jsem měl možnost hovořit
s panem M. K., což je syn profesora Krýzeho, a ten mi tedy rozhodně nepotvrdil to, že na
Pankráci měla být vysoká zástavba. Jeho otec namaloval jeden vysoký dům. To je všechno,
děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, bude taktéž
odpovězeno písemně. A nyní je s druhou interpelací přihlášen opět pan Jan Žáček.
Interpelovaným je pan radní Hrdinka a interpelace se vztahuje k PURGATIO úklidu
cyklostezky“. Prosím, máte slovo.
Občan Jan Žáček: Jestli mě posunete na třetí slajd. Děkuji, ještě jeden.
Já děkuji za odpověď panu radnímu Hrdinkovi, nicméně chtěl bych tady znovu
zopakovat moje otázky. Proč stálo tentokrát čištění čtyřikrát více? Jaký smysl má čistit hřiště
a sportoviště, která jsou oficiálně zavřená? A proč se čistí hřiště na podzim, když se musí na
jaře vyčistit znovu? To je první sada otázek. A byl bych rád, kdyby písemná interpelace
odpovídala přesně na tyhle tři otázky.
A jestli se můžu posunout ještě na další slajd. Mám tady ještě 3 otázky: 1. Jak se dá
strojně zametat prašná cesty cyklostezky? Klidně nějaká fotografie nebo jak to probíhá. 2.
Proč radnice neuklízí žádnou jinou cyklostezku na území MČ Praha 4? Na území městské
části je asi 30 km cyklostezek, a uklízí se pouze 3,5 km prašné cyklostezky. A jestli může
radnice zveřejnit všechny faktury s touto společností od roku 2014, kdy spolupráce s firmou
začala.
Omlouvám se, že tady tímto tématem obtěžuji znovu, ale byl bych rád, kdybych dostal
odpověď na tady těch 6 otázek, pokud možno přesně v tom znění, jak byly položeny. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji. Pan kolega Hrdinka se
zřejmě vyjádří.
Radní RNDr., Ph.D. Tomáš Hrdinka: Dobrý den, pane Žáčku, slyšíme se? Já
odpovím rovnou. Já mám zato, že na naprostou většinu otázek, až tedy na jednu,
jsem odpověděl v tom materiálu. Takže pokud tomu materiálu chcete rozumět, tak tam ty
odpovědi jsou. A nebudu na ně odpovídat znovu, protože to jsou ty samé otázky. Na jednu
otázku jsem neodpověděl, co jste zmínil, pravda. Takže na tu vám odpovědět můžu. Bude to
v záznamu. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji a tím jsme vyčerpali
veškeré interpelace z řad občanů a přecházíme k bodu č. 4.
Bod č. 4
Prodej bytových jednotek
Bod č. 4a)
k prodeji volné bytové jednotky č. 236/1 v domě na adrese Pod Vinohradem 236/4,
Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech
domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku
Poprosím pana místostarostu Hrozu o úvodní slovo.
33

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Pan kolega Kaplan s technickou.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já jenom, paní starostko, jestli po dokončení
tohoto bodu, nechť Michal samozřejmě dokončí svůj přednes, ale jestli můžu s ohledem na
vzduch požádat poté o desetiminutovou přestávku. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, samozřejmě. Já bych jenom
chtěla říct, že jsme se zde dohodli, že až skončí tento bod, že bychom udělali
dvacetiminutovou přestávku, abyste se stihli najíst.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc..: Tak děkuji za slovo, vážené dámy, vážení
pánové. V bodě č. 4a) vám Rada mým prostřednictvím navrhuje, doporučuje prodat bytovou
jednotku za nejvyšší nabídku kupní ceny. Je to za 3,62 mil. Kč, to je 84.586 Kč/m2. Znalecký
posudek ocenil tuto plochu na 52.072 Kč/m2, tedy požadoval 1.885.000 Kč.Vyhlášeno to bylo
v záměru za 2.550.000 Kč. Sešlo se nám celkem 7 zájemců, z nichž všichni splnili podmínky
tohoto záměru.
Pro vaši informaci, v tomto domě je 6 bytových jednotek, 4 bytové jednotky jsou už
prodané a dům byl součástí 4c) vlny.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já děkuji za úvodní slovo. Otevírám
diskuzi. Do diskuze se hlásí pan kolega Hora, prosím.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Děkuji za slovo. Já se zeptám, tak jako se u prodejů bytů
ptám víceméně vždycky v poslední době. Jestli došlo k nabídnutí toho bytu hlavnímu městu
Praze. V tomhle konkrétním případě je celkem evidentní, že ten byt pro městskou část
valného smyslu nemá, nicméně byl bych opravdu rád, kdybychom se s hlavním městem
bavili. Takže bych poprosil informaci, jestli k tomu tady došlo, anebo jestli opět prodáváme
byt bez toho, aniž bychom se o tom s někým na hlavním městě bavili.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Děkuji, dále je přihlášen pan
Kovářík s technickou.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Faktická. V tomhle případě nebylo,
protože toto je zcela specifický případ, kdy jsme barák prodávali jako celek. Zastupitelstvu se
ho opakovaně nepodařilo prodat, byl rozebrán na jednotky, s cílem prodat všechny jednotky.
Čili v tomto případě výjimečně nabízeno nebylo, na rozdíl od těch bytů, co byly minule, kde
nabízeno bylo a pan kolega Chabr nenabídl vysokou částku. V tomto případě nabízeno
nebylo.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, dalším přihlášeným je pan
kolega Slanina.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Já se přiznám, že já vítám, že už je nám předkládána
jenom jedna bytová jednotka k prodeji. A že je to v domě, kde už držíme jenom 2 bytové
jednotky. A věřím, že takhle to bude i do budoucna, že opravdu přestaneme prodávat bytové
jednotky tam, kde ještě držíme nějaké větší bloky bytů v jednom domě.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní pan kolega Hroza.
34

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Já už pouze krátce. Já jsem samozřejmě
minule po naší debatě tady ověřoval tu informaci na hlavním městě. Bylo mi řečeno, že ani
radní Adam Zábranský, ani radní Jan Chabr si nejsou vědomi toho, že by dostali ty byty
nabídnuty. Takovou informaci mi sdělili. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji. Takže nikoho dalšího do
diskuze přihlášeného nevidím, takže já požádám o závěrečné slovo k bodu č. 4a).
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc..: Tak já děkuji za slovo. A jenom bych chtěl
doplnit pana 1. místostarostu s tím, že k tomu vysvětlení, které říkal, tak doplňuji, že podle
mých informací se samozřejmě do této soutěže magistrát může klidně přihlásit. Nic mu v tom
nebrání. Pokud by měl pocit, že byt, který my prodáváme, je vhodný na některý z účelů, který
může magistrát využít, tak nic nebránilo tomu, aby i on se stal součástí této soutěže.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže já děkuji a předávám slovo
Návrhovému výboru.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:Budeme hlasovat
o usnesení, které má číslo 10– Z 4/2020, a je ve znění předložené Radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Hlasujeme po zaznění zvukového
signálu. (Hlasuje se.)
28 pro, 1 proti, zdrželo se 10.
Tento návrh byl přijat.
A já nyní vyhlašuji dvacetiminutovou pauzu na oběd. Sejdeme se zde v půl čtvrté a
deset minut.
(20 minutová pauza od 15:17)
(Jednání opět zahájeno ve 15:45)
Bod č.5
Majetkové dispozice
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Vážené dámy, vážení pánové,
vidím, že jste v podstatě všichni najezení, takže vás poprosím, jestli se můžete vrátit na svá
místa do sálu. Děkuji.
Ještě jednou prosím, zaujměte svá místa v sále. Děkuji.
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, budeme pokračovat v dnešním jednání.
Pokračujeme bodem č. 4, jejímž předkladatelem je pan kolega Hroza a přecházíme k bodu
č. 4b). Pan kolega Hroza zde není, takže bych si ho dovolila pozvat do sálu. Pane kolego,
vyzvala jsem vás jako předkladatele bodu č. 4b).
Promiňte. Omlouvám se, k bodu č. 5a). Zahajujeme Majetkové dispozice a poprosím
o úvodní slovo k bodu č. 5a) pana kolegu Hrozu, prosím. A poprosila bych pokud možno o
klid, protože pod těmi rouškami je velmi špatně slyšet, takže bych poprosila o klid, děkuji.
35

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Bod č. 5a) k prodeji pozemku parc. č. 1797/8 se stavbou bez č. p./č. e. – garáže
v ulici Zelinářská, katastrální území Braník
Zastupitel Ing. Jan Hora: Vážené dámy, vážení pánové, velice děkuji paní starostce
za slovo. K bodu 5a) vám Rada městské části doporučuje jako Zastupitelstvu prodat pozemek
se stavbou garáže. A to za nejvyšší nabídku kupní ceny. Je to za cenu 381.222 Kč. Celkem se
nám do tohoto záměru přihlásilo 8 zájemců, z nichž 7 splnilo podmínky tohoto záměru.
Jedná se o parcelu č. 1797/8 se stavbou bez čísla popisného. Je to garáž v ulici
Zelinářská, to katastrální území je Braník.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Pane předkladateli, všechno? Ano?
Takže otevírám diskuzi k tomuto bodu a vidím přihlášeného pana kolegu Růžičku, prosím.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Já bych se chtěl zeptat, proč tento bod vůbec je na
zastupitelstvu, když ta cena je poloviční, než je běžná odhadní cena garáží v Praze. A proč
úřad neudělá něco pro to, aby k těmto garážím byla zpřístupněná cesta a ta garáž se prodala za
trojnásobek. Když prodáváte tu garáž, proč si nepočkáte rok dva, tohle to se nezařídí a
neprodá se třeba za milion, když už. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. Dalším přihlášeným
je pan kolega Šandor.
Zastupitel JUDr. Matej Šandor, Bc.., Ph.D.: Já děkuji. Já rozumím tomu, že vlastnit
garáže není asi žádné terno, ale pokud se prodávají za rozumnou cenu, tak to může dávat i
docela smysl. Nechci ani rozporovat ten znalecký posudek, který je tam přiložen. Nicméně
nerozumím tomu, proč nežádáme o zřízení věcného břemene průchodu, nebo průjezdu, nebo
služebnosti k této garáži přes pozemek toho SVJ, které bychom na 99 % dostali. Což by byla
agenda plus minus na jeden rok a následně byste tu garáž mohli prodat za násobně vyšší cenu.
Nedává mi smysl tento postup, který u toho realizujete. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. Dalšího přihlášeného
nevidím, takže poprosím pana Hrozu o vyjádření.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc..: Tak já jenom k tomu, co říkal pan kolega
Růžička. Tak samozřejmě proběhla soutěž, ve které máme nějaké nabídky. Toto je nejvyšší
nabídka. Pokud by pan kolega měl pocit, že by si to chtěl koupit za vyšší cenu, tak jenom
doporučím, aby se do té soutěže příště přihlásil.
K té druhé věci, samozřejmě děkuji panu Šandorovi za tu připomínku. My jsme
samozřejmě o zřízení věcného břemene s tím SVJ jednali. Problémem je tam to, že jeden
z majitelů podílu s tímto nesouhlasí, a nebude s tím souhlasit ani do budoucna, takže proběhl
záměr bez tohoto. Naopak s vědomím toho, že všichni soutěžící věděli, že tuto věc si budou
muset vyjednat. Tolik k tomuto.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Technická pan kolega Růžička.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Já nerozumím vaší větě, proč bych já měl tu garáž
kupovat? To tady vypadám, že bych měl kupovat garáže? Já tady se bavím o tom, proč úřad
nezajistí přístupovou cestu k té garáži, a vy mi říkáte, proč tu garáž nekoupím? Co to je za
nesmysl? Uvědomujete si to vůbec?
36

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, já tím, že jsem předala slovo
panu kolegovi Hrozovi, jsem považovala diskuzi za ukončenou. Ale protože jsem to neřekla,
tak nechám ještě vyjádřit přihlášeného kolegu pana Šandora. Prosím.
Zastupitel JUDr. Matej Šandor, Bc.., Ph.D.:Děkuji za možnost reakce. Já rozumím
tomu, že to SVJ nechce zřídit služebnost, nicméně nerozumím tomu, proč o zřízení nežádáte
soudní cestou. Protože soud by vám tam tu služebnost zcela jistě zřídil a následně byste tu
garáž mohli prodat třeba za dvojnásobnou nebo trojnásobnou cenu.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže nyní uzavírám diskuzi a
poprosím o závěrečné slovo pana kolegu Hrozu. Nemá žádné, takže nyní předávám slovo
Návrhovému výboru.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Dostali jsme se
k bodu č. 5a) programu. Návrh usnesení má číslo 10 – Z5/2020, a je ve znění předloženém
Radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Hlasujeme po zaznění zvukového
signálu.(Hlasuje se.)
23 pro, 9 proti, zdrželo se 8.
Návrh byl přijat.
37

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
A přecházíme k bodu č. 5b). Opět požádám kolegu Hrozu.
Bod č. 5b) k prodeji části pozemku parc. č. 1285/93, označené dle GP č. 2992-
5/2019 jako díl „a“ v katastrálním území Krč
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc..: Já děkuji za slovo. V bodu 5b) vám Rada
městské části doporučuje mým prostřednictvím jako Zastupitelstvu prodat část pozemku o
výměře 2 m jednotlivým vlastníkům podílů ve společenství vlastníků jednotek, samozřejmě
dle velikosti jejich podílu ve společenství.
Jedná se o pozemek, který je zastavěný schody tohoto bytového domu a prodáváme to
za cenu dle cenové mapy Prahy. Tedy 8.140 Kč. Narovnáváme tím nějaké nesrovnalosti
minulosti, které jsme zdědili.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže děkuji, otevírám diskuzi
k tomuto bodu. Nikoho přihlášeného nevidím, takže uzavírám diskuzi a předávám slovo
Návrhovému výboru.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Hlasujeme
k bodu programu č. 5b). Číslo usnesení 10 – Z 6/2020. Znění je takové, jaké bylo předloženo
Radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Hlasujeme po zaznění zvukového
signálu. (Hlasuje se.)
37 pro, nikdo proti, zdrželi se 3.
Návrh byl přijat.
Přecházíme k bodu 5c), pan kolega Hroza.
Bod č. 5c) k prodeji pozemku parc. č. 420 v katastrálním území Nusle
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc..: Já děkuji za slovo. V bodu 5c) Rada městské
části doporučuje Zastupitelstvu prodat pozemek. Jedná se o společný dům bytového domu o
celkové výměře 90 m2. Samozřejmě tomu bytovému družstvu jako kupujícímu za celkovou
kupní cenu 666.666 Kč. Asi všichni vidíme, že tam v osobě předsedy družstva máme
nějakého vtipálka, nabídnutou bytovým družstvem.
Minimální cena dle posudku byla 656.667 Kč, tedy 30 % cenové mapy Prahy.
A požadují to splácet ve splátkách na 20 let, tak, jak to v některých případech schválilo toto
Zastupitelstvo.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji. Otevírám diskuzi k tomuto
bodu a přihlášeným je pan kolega Kaplan, prosím.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já jsem se chtěl jenom zeptat předkladatele,
jaká je logika toho, že se to má splácet 239 měsíců? To se přiznám, že nevím ani, kolik je let.
A jestli považuje za vhodné a správné, že se to bude splácet 239 měsíců ve splátkách ve výši
2.231 Kč. To mi přijde jako nesmysl.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Kovářík.
38

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Mně to také přišlo zvláštní, když jsem se
v roce 2014 vrátil do zastupitelstva, co tady mí předchůdci v období let 2010 – 2014 schválili
jako koncepční způsob řešení prodejů se splácením 20 let. Protože 39 měsíců je těch 20 let,
minus 1 měsíc, který platí při podepsání kupní smlouvy. A vzhledem k tomu, že jsme podle
toho měli už v tu dobu rozjeto řadu záměrů a vzhledem k tomu, že je velmi obtížné měnit
podmínky za průběhu a vzhledem k tomu, že jsem zjistil, že to bylo přijato proto, že k nákupu
pozemků, které se týkají vazeb na bytové domy, které si občané koupili, a nechtějí se příliš
starat o tu zeleň, tak bylo přistoupeno k tomu, že to mají možnost splácet.
Což se nakonec ukázalo jako poměrně rozumný nástroj, protože to vedlo k tomu, že
řada vlastníků těch SVJ a těch družstev si to koupila a stará se o to. Čili také jsem se tomu,
pane kolego, původně podivoval. Nakonec se to ukázalo být jako velmi výhodný modul.
Pro nás to samozřejmě znamená, že mám v jiném čase cash a v jiném čase mám řádný
výnos. Ale v tomto směru to není problém, protože my si s tím jako městská část, na rozdíl od
soukromníka, umíme snadněji poradit. Počítáme s tím a finanční s tím takhle funguje. Není to
první případ, kdy přistupujeme k tomu, že si to SVJ kupuje na splátky. V tomhle případě
vzhledem k tomu, v jakém stavu ta zeleň je a jak je to nedostupný pozemek ve vnitřním
bloku, kdy ostatní sousedi ho nechtěli, tak je to asi rozumný postup.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji. Nikoho dalšího
přihlášeného do diskuze nevidím, tak se ptám pana Hrozy, jestli chce ještě něco říct? Prosím.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc..: Pan 1. místostarosta mě předběhl v tom, co
jsem chtěl říct. Ale jenom, že to je možnost, kterou toto Zastupitelstvo občanům dalo. A oni o
tento postup splátek na 20 let požádali, takže děláme jen to, co jsme jim jako Zastupitelstvo
dali jako možnost.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže děkuji a předávám slovo
Návrhovému výboru.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Hlasujeme
k bodu programu 5c), usnesení má číslo 10 – Z 7/2020 a je ve znění předloženém Radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, hlasujeme po zaznění
zvukového signálu. Vidím pana Růžičku s technickou.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Já jsem se chtěl zeptat, tady je to těch 240 měsíců
krát 2000, mně to tedy vychází výrazně méně, ta částka. Nebo je tam nějaká inflační doložka?
Tohle je opravdu hodně na vodě.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Takže hlasujeme po zaznění
zvukového signálu.(Hlasuje se.)
34 pro, 1 proti, zdrželi se 4.
Návrh byl přijat.
Přecházíme k bodu č. 5d), opět požádám pana kolegu Hrozu.
39

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Bod č. 5d) k prodeji části pozemku parc. č. 2910/150, označené dle GP č. 2327-
121/2019 jako pozemek parc. č. 2910/365 v katastrálním území Nusle
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc..: Tak já děkuji za slovo. V bodu č. 5d)
vám jako Rada MČ doporučujeme jako Zastupitelstvu prodat oddělenou část pozemku
kupujícímu za cenu 888.000 Kč, což je tedy 100 % cenové mapy.
Tímto prodejem se realizuje ujednání vyplývající ze smlouvy o právu provést
stavbu z roku 2016. Abych byl úplně přesný, rozhodnuto Radou o této smlouvě bylo
v roce 2016. Podepsána byla panem Lukášem Zichou v roce 2017. A pro
zjednodušení, je to věc toho Glóbusu, dořešení té situace po opravě této budovy.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, otevírám diskuzi
k tomuto bodu. Přihlášen je pan kolega Kaplan, prosím.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já se omlouvám, já jsem tady tehdy
nebyl. Můžete nám, pane předkladateli, vysvětlit věc toho Glóbusu, co to jako
znamená? Co to jako navrhujete tady?
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Dalším přihlášeným je pan
kolega Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík:Pane kolego, já jsem tady tehdy
byl, takže si to samozřejmě, jako pan Růžička, pamatuji. Je to situace, kdy původní
občanská vybavenost sídliště byla zprivatizována tenkrát v 1. vlně privatizace, kdy to
šlo nájemcům. Následně to bylo přeprodáno. A uvadající tržiště, které tam z části bylo,
z části to bylo vlastníkem po dohodě s Glóbusem dáno do řešení přestavby celého
objektu. A v rámci přestavby objektu bylo to, že zateplení a zvýšení okapových
chodníčků podél bylo na našich pozemcích.
Možná, že to poznáme i směrem v ulici Na Pankráci, kde vidíte, že oni mají
pozemek podél komunikace, mezi to je vklíněn pozemek, který se v 1. vlně privatizace
tenkrát nepustil, protože šlo přímo jenom o součást toho, co bylo součástí jednotky, co
fungovala.
Čili my jsme zároveň s nimi, nebo tady pan kolega Zicha zároveň, když se
řešila otázka rekonstrukce toho objektu, tak dohodl, že poté, co tu rekonstrukci
dokončí, si za cenovou mapu, čili za plnou cenu, dokoupí ten okapový chodníček
podél toho, protože to vlastně přísluší k tomu objektu a nezasahuje do zeleně našeho
parku. Ale vlastně to souvisí s tím objektem, přestože by to nebylo na jejich pozemku,
ale při jakémkoli fungování by to potřebovali.
Čili si to koupí za plnou cenu, aby tu stavbu měli kompletní. Včetně toho, že ta
stavba potřebuje z hlediska obsluhy vnější přístup. Včetně toho, že oni to také měli za
povinnost, kterou splnili, celé toto území podél toho objektu dořešit a zkultivovat.
Dneska to tam na místě můžete zkontrolovat. Předtím tam byly propadající se
nášlapné desky, které zakrývaly odtok vody od toho objektu.
Čili dneska je to kompletně zrekonstruované a nyní tedy, protože už to mají
hotovo, zkolaudováno, si od nás mají odkoupit to, k čemu se tehdy zavázali.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Takže já děkuji, nikdo další
přihlášen není, takže uzavírám diskuzi. Poprosím pana Hrozu, pokud chce nějaké
závěrečné slovo. Není tomu tak. A předávám slovo Návrhovému výboru.
40

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Budeme
hlasovat k bodu programu č. 5d), usnesení je 10 – Z 8/2020. A znění je takové, jako
bylo předloženo Radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, hlasujeme po
zaznění zvukového signálu.(Hlasuje se.)
35 pro, nikdo proti, zdrželo se 5.
Návrh byl přijat.
Přecházíme k bodu č. 5e), a opět požádám předkladatele pana Hrozu.
Bod č. 5e) K prodeji pozemku parc. č. 255/6 v katastrálním území Podolí
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc..: Tak já děkuji za slovo. V bodu č. 5e) vám
Rada městské části doporučuje jako Zastupitelstvu prodat funkčně související pozemek
s bytovým domem do spoluvlastnictví vlastníkům jednotek v tomto domě za celkovou kupní
cenu 1.440.000 Kč. To znamená v letošním roce 41 % cenové mapy Prahy, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem.
Pro vaši informaci, kterou jste určitě zjistili i z toho obrázku, který je na předposlední
straně, tak je to ten pozemek, který navazuje na ta dvě kontejnerová stání, která jsme řešili na
minulém Zastupitelstvu. V té době ještě v rámci tohoto bytového domu nebyla dohoda na
tom, jak se bude postupovat ve věci toho funkčně souvisejícího pozemku.
Já bych tady chtěl poděkovat kolegyni Kotvové, která se o tu situaci zajímala. A také
přispěla k tomu, že se tam dohoda v rámci tohoto bytového domu podařila najít. A teď tedy
předkládáme návrh na to, aby byl tento pozemek prodán. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto
bodu a přihlášena je paní kolegyně Kotvová.
Zastupitelka Mgr. Iva Kotvová: Děkuji za slovo. Já jsem vás, pane místostarosto,
tehdy kontaktovala právě proto, že tam byly nějaké sousedské spory. A jen teď bych se chtěla
ještě ujistit, protože tady v té důvodové zprávě se píše, že přibližně polovina vlastníků podala
žádost o odkup pozemku. Čili jenom upřesnit, že nabyvateli budou všichni vlastníci jednotek
v tom domě? Nebo jenom ti žadatelé? Nebo jak tohle dopadlo?
Já vím, že tam tehdy byla nějaká debata ohledně zachování zahrady nebo zeleně
a parkování, tak jestli tohle je tím vyřešeno. Protože mě tady zaujalo, že polovina vlastníků
požádala. A dotaz je tedy, jestli kupují všichni vlastníci, nebo jenom polovina vlastníků.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže děkuji. Přihlášen je dále pan
Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já jsem to také sledoval, protože tam
byla poměrně dlouhá diskuze, zejména s panem Olbramovičem, myslím si, že si všichni tuto
specifickou osobu pamatujete. Já nic proti němu nemám, je to samozřejmě jistě ctihodný pán,
ale vedli jsme s ním složité debaty. A prostým poměrem k výpisu z katastru nemovitostí víme,
že nejsou všichni. Ale víme také, že jich je výrazná nadpoloviční většina.
Pokud vím, tak se nevyjádřili všichni, ale to by asi doplnil předkladatel. Protože,
pokud vím, tak ani SVJ se nepodařilo jednoho ze svých vlastníků oslovit. Ale tu možnost má
samozřejmě následně každý. Tam je problém s tím, že pokud si já pamatuji, tak byl problém
41

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
s jedním, který není dlouhodobě přítomen, ale to možná pan předkladatel má přesnější
informace.
Jen když se podíváte do výpisu z katastru, který je přiložen k materiálu, tak je zjevné,
že v tom objektu se podařilo dosáhnout skutečně nečekané shody. Protože víme, jaký to byl
problém a jak dlouho jsme se potýkali se situací, vůbec i správy toho pozemku a jeho
fungování. Takže v tomhle směru dík asi patří odboru obecního majetku, protože ta shoda je
poměrně vysoká.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan zastupitel Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já bych jenom navázal na to, co tady zaznělo.
Chtěl bych se zeptat, jak to probíhá a podle čeho se městská část rozhoduje, když tedy
skutečně, tak, jak zaznělo od pana místostarosty Kováříka, jsou to jen někteří vlastníci. Jestli
jsou nějaká pravidla, komu se prodává, když projeví zájem méně než polovina, nebo někdo
jiný, jak se v tomhle postupuje?Protože skutečně jsou to jenom někteří.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Zastupitelstvo není omezeno žádným
závazným aktem. Nejsme nikde vázáni, že bychom museli my. Mohli bychom to klidně
prodat i jednomu z nich. Pravdou je, že jsme to již jako v minulosti Rada. V minulém
volebním období jsme odmítli pana Olbramoviče, který se hlásil samostatně. A v tuto chvíli,
když si vezmete, já jsem tedy nebyl tak pracovitý, možná, že byste byli někdo pracovitější, ale
tím vás nechci trápit. Když si vezmete výpis z katastru nemovitostí a prostým doplněním
puntíků u jednotlivých účastníků.. Samozřejmě my musíme prokazatelně oslovit SVJ, musíme
oslovit účastníky, oni nejsou povinni se přihlásit. Nemůžeme nikoho donutit, aby se přihlásil.
Jak se postupuje, pane kolego. Tak děláme to stejně, jako byste to jistě dělal vy. Pokud
se jich přihlásí výrazný počet a nikdo z těch ostatních si nestěžuje, tak tohle dáme na úřední
desku. Čili vyhlásíme záměr. Pokud vím, tak v tomhle směru, jestli mě pan kolega
předkladatel doplní, dokonce od okamžiku vyhlášení záměru do okamžiku podání nabídky se
tuším ještě jeden nebo dva přidali. Ale v tomto směru nemůžeme nikoho nutit.
Ale je zjevné, že tohle je výrazná většina. Navíc, já jsem se také ptal na míru shody
v tom baráku, protože každého z nás to zajímá, protože vím, že tam byly velké neshody, ale
nezaznamenal jsem jedinou negativní reakci. Také jsme s tím nijak nespěchali, to vyvěšení
bylo dostatečně dlouhé, aby každý mohl případně dát jakoukoli připomínku, námitku. A nikdo
nic nedal. Čili v tomhle směru bych se rozhodně netrápil, že ti tři, kteří se tam nepřihlásili, by
nás chtěli v tuto chvíli jakkoli trápit.
To je můj pocit, jinak pravidla na to nemáme. My jsme se mohli jako Zastupitelstvo
rozhodnout prodat to i jednomu z nich, ale jistě bychom to neudělali.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, dalším přihlášeným je pan
zastupitel Míth.
Radní Ing. Jaroslav Míth: Hezké odpoledne, já jen informace pro zastupitelstvo.
Shodou okolností tím, jak jsem z Podolí, tak se mě na to ptali někteří občané. Protože rodiče
místostarosty mého Sokola jsou jedním z těch žadatelů. Jednatelka bydlí ve vedlejším domě a
ten pan Olbramovič byl nějakým způsobem téma.
A moje ujištění, které já jsem dostal, bylo skutečně, že na tom stávajícím prodeji
panuje obecná shoda. Je to konečně řešení, které vyhovuje všem okolním. A ti nezúčastnění
jsou pouze ti, kteří nechtějí kupovat něco jiného než dům. A nechtějí pozemek. Ale tak, jak je
42

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
to teď rozplánováno, tak to vyhovuje. A jsou dohodnuti, kde bude parkování, kde bude
rekreace, kde budou chodit ti lidé z toho domu a už se na to těší.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, podruhé pan kolega Kaplan,
prosím.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Tak to jsem rád, že se na to těší. Ale jenom
poslední poznámku. Já potvrzuji to, co říká pan místostarosta ohledně toho režimu, jak je
možné prodávat. Jenom k panu předkladateli, který se zatím nevyjádřil, možná bych skutečně
doporučil... Vy tady schvalujete a uzavíráte deset samostatných kupních smluv. Nemyslím si,
že to je úplně šťastné, protože jakmile vám jeden nebude platit, tak to máte rozhozené celé.
Zvažte si napříště, jestli by se to nemělo prodávat společně a nerozdílně, protože tohle právně
je deset samostatných smluv, což si myslím, že je strašný a zbytečný úřad a velké riziko.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nikoho dalšího přihlášeného
nevidím, takže uzavírám diskuzi a předávám závěrečné slovo panu předkladateli.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc..: Tak já děkuji za slovo. Taková technická. Já
tedy mám zato, že uzavíráme jednu smlouvu, ne deset samostatných smluv. To si myslím, že
je omyl. Jinak ta historie je skutečně taková, že původně v tom domě nebyla domluva na tom,
jakým způsobem odkoupit tento pozemek. Chtěl ho odkoupit jeden z obyvatel, což sice není
nic proti našim pravidlům, ovšem asi všichni cítíme, že je lepší, že vznikla výrazná většina
v tom domě, která si přeje ten způsob, kterým je to provedeno.
Myslím si, že se to týká opravdu jenom tří, a že ani oni nemají problém s tím, že ten
pozemek získá jejich dům, pouze se na tom nechtějí podílet. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji a předávám slovo
Návrhovému výboru.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Proběhne
hlasování k bodu programu 5e). Usnesení má číslo 10 – Z 9/2020, a je ve znění předloženém
Radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Hlasujeme po zaznění zvukového
signálu. (Hlasuje se.)
29 pro, nikdo proti, zdrželo se 13.
Tento návrh byl přijat.
A přecházíme k bodu 5f). A opět poprosím o úvodní slovo pana zastupitele Hrozu.
Bod č. 5 f) k odnětí pozemků parc. č. 96/31, parc. č. 96/33 a parc. č. 96/35
v katastrálním území Michle ze správy městské části Praha 4
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc..: Tak já děkuji za slovo. V bodu č. 5f) Rada
městské části doporučuje Zastupitelstvu požádat Zastupitelstvo hlavního města Prahy o odnětí
pozemků uvedených v návrhu ze svěřené správy městské části Praha 4.
Důvod je jednoduchý. Jedná se zejména o veřejné nezatříděné komunikace, silnice,
chodník, parkovací stání. A důvod je, že si samozřejmě přejeme svěření do správy TSK a
43

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
zařazení do zón placeného stání. Jedná se o parcely č. 96/31, 96/33 a 96/35 v katastrálním
území Michle.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto
bodu a přihlášen je pan kolega Kunc, prosím.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Děkuji za slovo. Tady to musím opravdu doplnit a
částečně rozporovat. Já se domnívám, že účelem této transakce, toho svěření není
rekonstrukce silnice a zřízení nových parkovacích stání. Účelem je zajistit nový vjezd do
areálu ŘSD, státní pozemky tedy ve správě Ředitelství silnic a dálnic.
ŘSD zřejmě má, domnívám se, stále nějaký záměr tam něco vybudovat. A v té oblasti
je problém s dopravou. K tomu areálu vede ulice Hodonínská, která je poměrně úzká a není
vhodná pro silnou dopravu do toho projektu. Tady navíc by se z Hodonínské ještě malou
odbočkou dělal druhý vjezd do celého areálu. Což je dobré pro ten záměr, ale velmi škodlivé
pro lidi v domě podél té silničky v ulici Pod Dálnicí. Tam je takový dlouhý činžovní dům.
Z jedné strany mají Michelskou a z druhé strany by jim vznikla příjezdová cesta do areálu
ŘSD.
ŘSD tedy, pokud tam chce něco umístit, tak musí dopravu vyřešit nějak jinak. Buď
příjezdem propojením z ulice Václava Sedláčka z DB centra, nebo sjezdem z magistrály
z ulice 5. května. Ale toto bych opravdu velmi nedoporučoval. Tím odsvěřením se vzdáme
možnosti dopravu účinně ovlivnit a těm lidem tam opravdu přivedeme pod okna další auta.
Takže vřele nedoporučuji pro toto hlasovat. Jen upozorňuji, že ten materiál má určitou
formu mystifikace v tom, že je tam do toho včleněn i souhlas se směnou pozemků z ledna
2018, kdy existoval záměr ŘSD vyměnit pozemky z Prahou na Chodově. ŘSD zvažovalo
opuštění tohoto areálu a přemístění se na Chodov, ale s tím paní radní Rejchrtová, potažmo
Rada, vyslovila souhlas, to by pro nás bylo dobré, ale to se nerealizovalo.
Takže tam opravdu jsou stále státní pozemky ve správě ŘSD. Takže není to tak, že by
tam byl vjezd na naše pozemky, na městské pozemky, ale byl by tam vjezd na pozemky ŘSD.
Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. Dále je přihlášen pan
zastupitel Slanina, prosím.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Děkuji za slovo. Já bych se připojil ke kolegu Kuncovi.
Myslím si, že tohle je pozemek ve velmi strategické poloze. A pokud vím, tak i pozemek,
který je ve správě městské části, tak na něm může být zřízena parkovací zóna. Takže úplně
opravdu nevidím nějaký zásadní důvod, co by nám tak dobrého přineslo, když ten pozemek
převedeme městu a tím si zhoršíme možnost ovlivňovat, co se v té oblasti bude dít.
Připomínám, že i ta samotná Rezidence Oliva byla dosti konfliktní a občané se té
výstavby hodně obávali. Natož pak případná další výstavba tam. Takže si myslím, že tady
bychom si opravdu měli držet v rukou všechny trumfy a nevzdávat se jich. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nikoho dalšího do diskuze
přihlášeného nevidím, takže poprosím o závěrečnou řeč pana kolegu Hrozu.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc..: Já si myslím, že logika té věci, proč chceme,
aby se o komunikace staralo TSK, je zřejmá. Je to zřejmé z toho, že máme nějaký omezený
rozpočet na to, čím OŽPAD disponuje. Určitě chceme, aby se tyto peníze vydávaly na zeleň
v naší správě, a ne na komunikace. Takže tam vidím jasnou logiku, proč převést tuto
povinnost na hlavní město Praha.
44

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Jinak, co se týče té spekulace o tom, že tam vznikne nějaký nový vjezd, tak já si
myslím, že v tuto chvíli jednání, která v minulosti byla vedena, tak pokud já mám zprávu, tak
ztroskotala jednání o směně pozemků. Takže si myslím, že v tuto chvíli tam v žádném případě
nic takového nehrozí.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, ještě s technickou pan
kolega Růžička.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Já bych měl ještě technický dotaz k tomu materiálu.
Jestli pan předkladatel vůbec zná tu částku za posledních 10 let, kolik vynaložila městská část
na údržbu této plochy. Pokud tady mluví jako o hlavním argumentu peněz na údržbu této
plochy, jestli vůbec zná tuhle částku.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pana Kunce upozorňuji, že
diskuze byla ukončena, takže s technickou byl pan Růžička. A poprosím o odpověď pana
Hrozu a budeme hlasovat. Takže technická pan Kunc.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc:Péče o to území je řešitelná ve spolupráci
s developerem, s tou Rezidencí Oliva, který má povolení na stržení garáží. A klidně na našem
pozemku tam může udělat úpravy zeleně a může tam udělat i parkovací stání. Nepotřebujeme
se kvůli tomu zbavovat toho pozemku.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Hroza. Nemá už
nic, takže já předávám slovo Návrhovému výboru.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Budeme hlasovat
k bodu programu č. 5f), usnesení 10 – Z 10/2020, znění je takové, jaké bylo předloženo radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji a budeme hlasovat po
zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
23 pro, 12 proti, zdrželo se 6.
Návrh byl přijat.
Přecházíme k bodu č. 5g), a opět požádám předkladatele pana Hrozu.
Bod č. 5 g) ke svěření části pozemku parc. č. 140/99, označené dle GP č. 1374-51/2017
jako díl X + F1 a U, v k. ú. Lhotka do správy městské části Praha 4
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc..: Tak já velice děkuji za slovo.
V bodu 5g) vám Rada MČ doporučuje jako Zastupitelstvu požádat naopak
Zastupitelstvo hlavního města Prahy o svěření části pozemku dle návrhu do správy městské
části Praha 4, neboť na těchto pozemcích jsou umístěny stavby příslušenství areálu Koupaliště
Lhotka. Je to ta pokladna a vstupní brána. Je to dobře vidět na tom úplně závěrečném obrázku,
který vidíte v tom materiálu.
Když probíhala stavba, tak samozřejmě na těchto částech byla postavena s předchozím
souhlasem hlavního města Prahy. Ale dává smysl, aby celý ten areál byl pozemkově
sjednocen, aby MČ Praha 4, která vlastní celý zbytek toho areálu Koupaliště Lhotka, tak aby
měla to majetnictví sjednoceno. Proto navrhuji, abychom požádali o souhlas se svěřením.
45

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto
bodu a přihlášeným je pan kolega Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Michale, možná bych doporučil, buď se
poslouchej, nebo nic neříkej. Protože před minutou říct argument, že chceme peníze na rozvoj
a údržbu naší zeleně, a proto chceme odsvěřit, a nyní najednou přicházet s tím, že chceme
svěřit, a tady to nevadí, tak kdyby to třeba trvalo aspoň 5 nebo 10 minut. Ale říct to 20 vteřin
po sobě, není úplně šťastné.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Růžička.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Já bych tady chtěl jenom zhodnotit tady
předkladatele, který v minulém volebním období vždycky ječel na předkladatele Zichu
ohledně majetkových dispozic, že na nic neodpovídá. A on také neodpovídá, protože to neví,
děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan zastupitel Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pane kolego, já myslím, že tyhle diskuze
mezi vámi o tom, kdo je větší frajer, jsou sice strašně důležité, ale myslím si, že to není
k věci. (Potlesk.)
O tom, že jsme udělali vstupní prostor od našeho koupaliště na Lhotce, u kterého se
všichni vyfotili, někdo více vkusně, někdo méně vkusně, mně se tomu podařilo úspěšně
uhnout, takže mé fotky tam naštěstí nejsou, tak o tom přece víme všichni.
O tom, že ten vstupní areál potřebujeme mít kompletní, víme také všichni. Že máme
s městem dohodu, že až to uděláme, budeme to mít přesně zaměřené, čili je požádáme o to,
aby nám to svěřili, také vědí všichni. O tom, že samozřejmě máte nějaké nevyřízené účty,
občas tady někdo z nás má mezi sebou nevyřízené účty, to je vcelku normální. Ale zkusme to
aspoň trochu zahalit do věcného rázu toho materiálu, aby to nevypadalo jenom, že se hádáme
jen proto, abychom se hádali.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Hroza.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc..: Já děkuji za slovo. Já jenom velmi krátce. Já
si myslím, že pan kolega Kaplan směšuje jablka a hrušky. Jablka – komunikace pod dálnicí,
hrušky – zeleň a součást našeho areálu Koupaliště Lhotka. Jsou to dvě různé věci a myslím,
že směšovány být nemají.
Druhá věc je, že si nepamatuji, že bych tady na pana kolegu Zichu ječel. Ale myslím
si, že tady byli v tomhle směru jiní odborníci, a já jsem mezi ně nepatřil. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan:Já jen na pana místostarostu Kováříka. To není
o tom, kdo je tady větší frajer, nic takového jsem neřekl. Pouze jsem řekl, že si myslím, že
když je jeden argument pro to, proč odsvěřovat, a ten je, že nechceme vynakládat peníze, tak
je nevhodné, aby deset vteřin potom zazněl ten argument úplně obráceně. Já jsem se nikde
nefotil, já jsem žádného frajera nedělal, já si jenom myslím, že když někdo něco říká, tak by
se aspoň měl snažit být konzistentní. Děkuji.
46

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, s technickou pan kolega
Vácha.
Radní pan Filip Vácha: Jenom k panu Kaplanovi, ať si přečte materiály. Jsou to
rozdílné pozemky. Tohle je vlastně brána našeho koupaliště, máme dohodu s hlavním
městem. Že se pan kolega snaží něco navléknout, jak potřebuje, to je věc druhá. Prosím,
hlasujme o tom, co je v tom materiálu. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Pan kolega Hroza.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc..: Já děkuji za slovo. Já myslím, že se
neposloucháme dostatečně s panem kolegou Kaplanem, což mě mrzí. Protože já jsem říkal, že
bych byl velmi ráda, kdybychom požádali Zastupitelstvo hlavního města Prahy o to, aby se
odsvěřila část komunikace. Právě proto, aby OŽPAD, který má svěřené prostředky na to, aby
se staral o naši zeleň, se o ni mohl starat. Takže co jiného v tom areálu koupaliště je jiného
než právě ta zeleň, o kterou bychom se starali velmi rádi. Ještě na tak exponovaném místě,
jako je oblíbené koupaliště. Takže podle mě se pouze neposloucháme. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Děkuji. Pan kolega Růžička.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Tak já mám ještě jeden dotaz k těm materiálům a
k tomuhle tomu. Jestli to máte vůbec vyčíslené, protože tomu finančnímu argumentu, kolik co
kde stojí, tomu já rozumím. Ale jenom jestli ta faktická čísla znáte. Jestli ten argument, který
tady používáte v tomhle materiálu, v jiném materiálu, teď jsme u tohohle, tak u tohoto
materiálu, jestli obecně znáte čísla pro ten podklad vašeho argumentu, co co stojí, co nám to
ušetří, co nám to navýší. To není nic, na co by tady bylo nelogické se zeptat, pokud to tu
někdo předkládá a operuje těmi čísly a financemi. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Slanina.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Já mám na pana předkladatele takovou otázku, jestli
zvažoval, když už si tedy žádáme o svěření toho pozemku, tak jsme třeba požádali ještě o
kousek okolo toho bezprostředního vstupu. Protože pak tam budeme chtít postavit, co já vím
co, sluneční stojan na kola, nenapadá mě, tak zkrátka, abychom už trochu mysleli dopředu a
vytvořili si ten prostor trochu větší.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ta dohoda s hlavním městem Prahou je
ještě z minulého volebního období, kdy jsme tu investici dávali dohromady. S městem máme
uzavřenou dohodu, ale ne tak, že si budeme zasahovat do majetku, které má město a svěřilo
ho TSK, aby fungovalo tím, co nezastavíme. S tím, že tam budeme mít stojany na kola, máme
tam to stání pro sanitku před tím vjezdem, to máme s nimi dohodnuté. Budeme tam řešit i
v této další etapě dořešení parkovacích míst. Ale to všechno bude na majetku, který zůstane
následně TSK. A provozně se o něj bude starat TSK, tak, jak to s nimi bylo dohodnuto, s tím,
že si to nepřebereme do našeho majetku.
Je to dáno i tím, že bychom si tím zaváděli mechanismus, kdy budeme mít dva správce
v místě, které by nebylo od sebe nijak stavebně odděleno. Což je poměrně nešťastné. Čili ta
dohoda byla učiněna s městem tak, že si požádáme poté, co budeme mít přesné zaměření a
47

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
zkolaudování, o to, co bude součástí oploceného areálu, čili uzavřeného areálu. A to, co bude
vně areálu, zůstane hlavním městem Prahou spravováno Technickou správou komunikací.
S tím, že to, co tam umístíme, je dohodnuto v té dokumentaci, ke které město dalo závazně
kladné stanovisko. A teď je jen na nás, abychom to postupně dodělali.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nikoho dalšího přihlášeného
do diskuze již nevidím, takže ukončuji diskuzi a požádám předkladatele, jestli ještě něco? Ne,
děkuji, takže předávám slovo Návrhovému výboru.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Teď budeme
hlasovat k bodu programu č. 5g). Návrh usnesení má číslo 10 – Z 11/2020. A je v takovém
znění, v jakém byl předložen Radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji. Hlasujeme po zaznění
zvukového signálu. (Hlasuje se.)
37 pro, nikdo proti, zdrželi se 4.
Návrh byl přijat.
Přecházíme k bodu č. 5h). A opět požádám předkladatele pana Hrozu.
Bod č. 5 h) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez č. p./č. e., garáže, na pozemku
parc. č. 10/2, katastrální území Nusle, Praha 4
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc..: Tak já děkuji za slovo. V bodu 5h) Rada MČ
navrhuje Zastupitelstvu nevyužít nabídky a neuplatnit předkupní právo na stavbu garáže za
kupní cenu 620.000 Kč. Důvodem je tedy vysoká cena a zároveň, že by nedošlo ke sjednocení
vlastnictví těch řadových garáží. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto
bodu. A přihlášeným je pan Kunc, prosím.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Děkuji za slovo. Asi je v pořádku, že se nijak
nehlásíme o koupi poměrně drahé garáže. Nebo nevím, proč by měla městská část kupovat
garáže principiálně. Ovšem tady toto je vedle velkého developerského projektu Nuselský
pivovar. Je to v jeho těsném sousedství. Dochází k tomu, že developer vykupuje sousedící
stavby na cizím pozemku, na pozemku města. Což může být v pořádku, protože s tímto
kouskem území se počítalo podle mého názoru i v té studii na zástavbu toho území.
Ale nicméně tady v tomto místě byl uvažovaný objekt, který by developer postavil pro
městskou část. Nebo alespoň částečně pro městskou část, že by tam byly byty, které by
městská část převzala do vlastnictví nebo je nějak spravovala.
To znamená, chtěl bych se zeptat, zda se s Pentou jedná o výstavbě tohoto bytového
domu, zda je to v souladu s tím záměrem a zda ten záměr už byl nějak zasmluvněn.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Pan zastupitel Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Větší část vezme asi pan kolega Opa, já
vezmu jenom tu starší část, čili zda to je v souladu s tou studií. S tím, co jsme projednávali na
komisi územního rozvoje a s tím, na základě čeho se do přípravy té investice Penta pustila.
48

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Ano, je to v souladu s tím a tyhle garáže skutečně budou muset v rámci toho záměru,
dokonce už i v rámci toho původního záměru, jít pryč. Protože tam se mění komunikace, mění
se tam zeleň a mění se tam zástavba.
Čili v tomto to v souladu je. My si pozemek necháváme a uzavření smlouvy na
výstavbu toho bytového domu, kde by mělo dojít ke společnému naplnění zájmu o vznik
nových bytů, které z části byly i v našem vlastnictví, tak v tuto chvíli ještě není uzavřeno. To
bychom stejně museli uzavírat na Zastupitelstvu, protože tam bude docházet ke směně
majetku. To nebude tak triviální smlouva, která by se dala řešit Radou.
Čili ad a), ano, je to v souladu s tím, na základě čeho se jede, v souladu s tou studií. A
druhé pak asi doplní pan kolega Opa, to už nejde přese mě.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Děkuji a nyní tedy pan zastupitel
Opa.
Radní pan Patrik Opa, MBA: Já děkuji za slovo. Já jenom potvrdím to, co jste sám
řekl. Všechno platí, jak bylo předtím předjednáno, jen ta smlouva není zatím ještě podepsána.
Ale nic se nezměnilo. Všechny body, které byly předjednány, budou zapracované do smlouvy
o smlouvě budoucí.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže děkuji. Uzavírám diskuzi.
Ptám se pana Hrozy, jestli chce něco dodat? Není tomu tak, takže předávám slovo
Návrhovému výboru.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Teď budeme
hlasovat k bodu programu č. 5h). Usnesení má označení 10 – Z 12/2020. A znění je takové,
jaké bylo předloženo radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji a hlasujeme po zaznění
zvukového signálu. (Hlasuje se.)
32 pro, nikdo proti, zdrželo se 10.
Návrh byl přijat.
Přicházíme k bodu č. 5i), opět požádám pana kolegu Hrozu.
Bod č. 5 i) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez č. p./č. e., garáže, na pozemku
parc. č. 1921/20, katastrální území Braník, Praha 4
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc..: Tak já děkuji velice za slovo. V bodu č. 5i)
vám jako Rada MČ doporučujeme jako Zastupitelstvu nevyužít nabídku a neuplatnit
předkupní právo ke stavbě řadové garáže. Tentokrát za přístupnější cenu 200.000 Kč. Ale ten
důvod, proč navrhujeme, abychom toto nevyužili, je ze stejného důvodu jako v tom případě
minulém. Tedy že by nedošlo ke sjednocení vlastnictví, protože je tam dalších 27 garáží, kde
je různé majetnictví. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Já také děkuji, otevírám diskuzi
k tomuto bodu. Nikoho přihlášeného nevidím, takže uzavírám diskuzi a předávám slovo
Návrhovému výboru.
49

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Usnesení k bodu
5i) programu má číslo 10 – Z 13/2020, a je ve znění předloženém Radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji a hlasujeme po zaznění
zvukového signálu. (Hlasuje se.)
34 pro, nikdo proti, zdrželo se 6.
I tento návrh byl přijat.
A dostáváme se k poslednímu bodu č. 5j), prosím pana Hrozu.
Bod č. 5 j) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez č. p./č. e., garáže, na pozemku
parc. č. 10/9, katastrální území Nusle, Praha 4
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc..: Tak já děkuji za slovo. V bodu 5j) se jedná o
obdobnou situaci. Rada MČ doporučuje Zastupitelstvu nevyužít nabídky a neuplatnit
předkupní právo ke stavbě garáže. Jedná se o stavbu na pozemku parcely č. 10/9
v katastrálním území Nusle. Nabízená kupní cena je 470.000 Kč. Ty důvody, proč navrhuji,
abychom toto předkupní právo nevyužili, je samozřejmě relativně vysoká cena. A zároveň
stejný důvod jako v těch předchozích dvou případech, tedy, že bychom nepřispěli ke
sjednocení vlastnictví těch ostatních staveb garáží. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji předkladateli, otevírám
diskuzi a přihlášená je paní Kotvová, prosím.
Zastupitelka Mgr. Iva Kotvová: Děkuji, já bych jenom chtěla v té souvislosti říct, já
jsem se byla v té Závišově ulici podívat a jsou tam minimálně 4 osobní auta, která by se dala
považovat za vraky. Buď nemají SPZ, nebo mají vymlácená okénka. Tak by bylo dobré se na
to v té oblasti zaměřit, protože to zbytečně vytváří ošklivé prostředí.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Kunc.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Já bych si dovolil jenom doplnit. Toto je stejný
případ jako v tom písmenu h). Já tedy budu hlasovat pro, v důvěře, že dojednáte opravdu
výstavbu toho bytového domu, která nebyla v původním projektu. Je potřeba to
s developerem odsouhlasit a projednat a uzavřít smlouvu. Takže důvodem toho, proč to
nekupujeme my, není ani tak to, že se nejedná o sjednocení vlastnictví, ale důvodem je
naplnění toho záměru, že tu výstavbu zařídí developer.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Děkuji, pan kolega Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děláme všechny kroky tímto směrem.
Jestli si pamatujete, už jsme tady měli jiný materiál, který se týká Závišovy na části toho
pozemku 9/1 blíže k Botiči. Kde jsme také již nesouhlasili, že si tam chtěl někdo dlouhodobě
dále od nás pronajímat. Už jsme také v Radě tento nevýhodný pronájem, který někdo chtěl
uzavřít také pro parkování, odmítli, tak, abychom mohli uvolňovat ten pozemek k té dohodě.
Ale říkám, tam bude muset dojít ke směně pozemků, protože ten majetek se bude
muset scelit dohromady. Máme tam majetek my, majetek tam má ten developer, který už
nakoupil, plus tam jsou ještě majetky, které se musí dovykoupit. My je asi nedovykoupíme.
Jsou tam dva, ty bude muset vykoupit developer.
50

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Čili tohle bude určitě pro Zastupitelstvo, pan kolega Opa na tom pracuje, jak zaznělo.
Nebude to tak úplně triviální materiál.
Jinak k těm vrakům musím říct, že to, že jsem poměrně nadšeně byl rád, když se nám
podařilo kromě jednoho slíbeného vozidla na odtahy sehnat pro Prahu 4, která je výrazně
největší, nové vozidlo. Jenom podotýkám, že Praha 3 má 3 vozidla, nebo na území Prahy 3
jsou 3 vozidla, přestože je výrazně menší, nás nikdo nemá rád, protože jsme moc na jihu. I
pan primátor neví, že Praha 4 existuje občas. Ale nechci se ho nijak dotknout.
Ale problém je s tím, Správa služeb městské policie, nebo teď nově Správa služeb nám
odmítá vzít do odtahu vozidla, která nemají SPZ. Vozidla, která nemají SPZ, musíme zatím
řešit tou šílenou vazbou. Teď prošel parlamentem a podepsal to Zemanový zákon, který by
to měl řešit.
Chybí k tomu bohužel ovšem prováděcí vyhláška ministerstva dopravy, která to
doufám zjednoduší. Protože zatím to je proces, který je zhruba nejméně na půl roku. Tedy
takhle, když jde úplně nejrychleji, tak je na půl roku. Což je proces, který nikdo nechápe,
včetně mě. Bohužel je mnohem jednodušší odstranit vrak, který má značky než ten, který
nemá značky. Což považuji za úplnou pitomost. Viděl bych to přesně opačně, ale je to tak.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže děkuji. Nikoho dalšího do
diskuze přihlášeného nevidím, ptám se proto pana kolegy Hrozy, jestli chce něco dodat? Není
tomu tak, takže předávám slovo Návrhového výboru.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Poslední bod
bodu č. 5j) programu, má číslo usnesení 10 – Z 14/2020. A je v takovém znění, v jakém byl
předložen radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji a hlasujeme po zaznění
zvukového signálu. (Hlasuje se.)
36 pro, nikdo proti, zdrželo se 6.
I tento návrh byl přijat.
Vážené dámy, vážení páni, dalším bodem je bod č. 6, a to je:
Bod č. 6
Návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky za spolkem Sdružení nezávislých
vlastníků, IČ 26634627
A opět prosím pana místostarostu Hrozu o úvodní slovo.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc..: Tak já děkuji za slovo. Rada MČ doporučuje
Zastupitelstvu v souladu se směrnicí pro nakládání s pohledávkami upustit od vymáhání a
odepsat pohledávku ve výši 169.458 Kč, evidovanou za spolkem Sdružení nezávislých
vlastníků, tj. bývalým nájemcem. A to, přestože proběhlo soudní rozhodnutí a exekuční
vymáhání, které ovšem nebylo úspěšné, a vzhledem k tomu, že toto Sdružení nezávislých
vlastníků má v evidenci dalších 6 exekučních titulů, je téměř vyloučeno, že bychom se tohoto
domohli. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji předkladateli, otevírám
diskuzi. A přihlášena je paní Kotvová.
51

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Zastupitelka Mgr. Iva Kotvová: Děkuji za slovo. Já rozumím tomu, co říkal pan
předkladatel, to opravdu už asi se s tím nedá nic dělat. Ale mě na tom materiálu zaujala
taková věc, že smlouva nájemcem byla podepsána bývalým starostou Caldrem 5. 11. 2014,
což tedy bylo přesně období po volbách před ustanovením nové Rady. Čili to je spíš takové
memento, že asi není dobré dělat úplně některá rozhodnutí v období mezi Radami.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, dalším přihlášeným je pan
kolega Slanina.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Já si to chci vyjasnit. To znamená, exekuce nadále
běží, nebo exekuce byla zastavena, nebo exekuci teď necháme zastavit? Jaká je ta vize, co se
teď stane? Protože z mého pohledu, pokud exekuce běží, tak asi není důvod ji zastavovat, byť
předpokládáme, že bude marná. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Dalším přihlášeným je pan kolega
Derka.
Zastupitel Mgr. Viktor Derka: Děkuji za slovo, já bych se chtěl prosím zeptat, jestli
se plánuje podat návrh k zahájení insolvenčního řízení s daným spolkem. Pokud už ne
v nějakém zájmu z toho něco dostat, tak minimálně kvůli tomu, že členové statutárních
orgánů poté, co dojede insolvenční řízení, tak nebudou bezúhonní ve smyslu živnostenského
zákona. To znamená, nebudou moct případně pokračovat v této činnosti, kdy si třeba založí
spolek, nasekají dluhy a pak s nulou nesplní svoje dluhy a pojedou dál. Díky.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já děkuji, pan zastupitel Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík:Začnu od konce. Exekuce běží a poběží.
Tento materiál nijak nezasahuje do běžících exekucí. Toto je materiál o tom, že kromě toho,
co je v běžících exekucích, čili to, co my máme a za nás vymáhá exekutor v exekuci, tak
městská část ještě narazila na další pohledávky. A to smluvní pokutu za pozdní vyklizení ve
výši
18.000 Kč. Služby za období roku 2016, které naběhly do pohledávek až poté, co jsme to
podali k exekuci. A zálohy na služby, které byly doúčtovány poté, co jsme to na tu exekuci
podali. Plus smluvní pokuty za pozdní úhradu, o níž mám tedy drobnou pochybnost, zda
bychom je právně vymohli a do exekuce dostali.
Tady je potřeba si uvědomit, že pokud bychom to chtěli přidat k tomu, co už běží a je
nyní úspěšné, tak samozřejmě budeme muset zaplatit právníkovi, který to sepíše. Pokud si to
nesepíšeme sami, což by ještě nebylo tak strašné, pak musíme samozřejmě zaplatit za
příslušný rozsudek. Což je jenom soudní poplatek, to není tak strašné. I když v tomhle případě
nám ho, v uvozovkách, neodpustí. A pak samozřejmě budeme muset zaplatit exekutorovi,
protože v tomhle případě z toho dotyčného nic nedostane.
Jinak pro pana kolegu Derku, ano, dotyční pánové, proto jsme také chtěli mít v tom
materiálu, a je to tam, aby v materiálu byla uvedena i jména těch osob. Protože jsme si chtěli
být plně jisti tím, že ty osoby nefigurují v žádných vztazích s městskou částí jinde, případně
se jinde nevyskytují, protože to by pro nás bylo nepříjemné. Ty osoby jsme nikde nenalezli. A
ti pánové a dáma, tuším, že jsou to dva pánové a jedna dáma, tak samozřejmě si hřích té
exekuce, a nejenom této, protože to není zřejmě jediná exekuce, my máme jenom ten seznam,
co je, tak nejsou.
52

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Insolvovat zapsaný spolek, nebo v tomhle případě oni nejsou ani zapsaný spolek, oni
jsou ještě postaru Sdružení nezávislých vlastníků, protože se netransformovali podle nového
zákona, exekvovat takovouto organizaci sice lze, ale insolvovat je trošku složitější, protože
oni samozřejmě zjevně nic nemají, zjevně nic nevedou a nevyvíjejí žádnou činnost.
O tom, jestli jsme s nimi měli uzavírat v roce 2014 smlouvu, o tom zpětně můžeme
mít každý svůj vlastní názor. A myslím, že to teď v tuto chvíli už těžko vyřešíme. Teď řešíme
to, zda máme ještě vydat další peníze za to, co jsme ještě nezažalovali nebo nemáme. Komise
doporučovala nežalovat, protože stejně z nich nic nedostaneme. Z exekuce jsme taky
nedostali ani korunu. Jak dlouho to bude exekutora bavit, netuším.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Děkuji, nyní pan zastupitel Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já bych se chtěl jenom pana předkladatele
zeptat, velmi jednoduše. Teď tady zaznělo od pana místostarosty Kováříka, že jste narazili na
nějaké další pohledávky. Tak jenom, jestli se můžu zeptat, kdy byl ukončen ten nájem, dokdy
to tam ten nájemce užíval, jestli to tam vyklidil včas, nebo tam pobýval ještě následně. A pak
se chci také zeptat, proč nečiníte kroky vůči odpovědným osobám, když je zjevně ten subjekt
předlužen.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní paní kolegyně
Sýkorová.
Zastupitelka paní Vladimíra Sýkorová, Bc..:Dobrý večer, děkuji za slovo. Já chci
jenom doplnit kolegu Derku, že návrh na insolvenční řízení k městskému soudu určitě
městskou část finančně nepoloží. A jde o to, že když má subjekt exekuce, tak mu to nebrání
v podnikání. Ale když je zapsán v insolventním rejstříku, tak nemůže ze zákona uzavírat další
smlouvy. Čili mu to opravdu svazuje v jeho podnikání ruce. A o to kolegovi Derkovi si
myslím, že šlo. Aby se to plošně nepromíjelo, ale aby se o těch lidech vědělo, že jsou to
takoví podvodníci. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan zastupitel Slanina.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina:Já se přiznám, že já bych se asi připojil ke kolegům v té
úvaze, že bychom se asi jako městská část měli naučit podat insolvenční návrh na neplatiče
nájemného. Protože to není něco, co by mělo být principiálně složité.
Samozřejmě chápu, že na velmi složité právní případy, že jsme bohužel některé z toho
období před rokem 2014 zdědili, tak tam samozřejmě chápu, že si bereme advokáty. Ale
myslím si, že podat insolvenční návrh v situaci, kdy už máme přiznaný exekuční titul, tak si
myslím, že by to úřad měl zvládnout interními silami.
A rozumím té úvaze, jak kolegové říkají, že je to ten morální efekt na členy orgánů.
Navíc teoreticky to insolvenční řízení by nám potom mohlo otevřít možnosti chtít něco i po
nich, pokud by se ukázalo, že tu škodu způsobili oni. Ale rozumím tomu, že to je proces který
je hodně daleko. Dělat si naděje, že vymůžeme 160.000 Kč po statutárním orgánu spolku, to
není moc pravděpodobné. Ale tlak na to vymáhání, to asi určitý smysl má a myslím si, že
tohle by mělo určitý půvab.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, s technickou pan kolega
Kovářík.
53

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Jenom technická, aby to pan kolega
Kaplan nemusel hledat. Stav byl ukončen 30. 10. 2015, po urgencích bylo vyklizeno 28. 4.
2016, žalováno bylo v roce 2016 v červnu 384.000 Kč. A ty částky, co jsou nahoře, co dneska
zbývají, byly zjištěny buď na konci roku 2016 nebo v roce 2017.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Růžička.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Já bych se jenom chtěl zeptat, kdyby to pan
předkladatel nevěděl případně, tak jestli by na ten dotaz pana kolegy Kaplana mohl odpovědět
odpovědný vedoucí odboru. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, dalším přihlášeným je pan
zastupitel Derka.
Zastupitel Mgr. Viktor Derka: Děkuji, já v zásadě kompletně podepisuji to, co říkal
pan kolega Slanina. Z mého pohledu jde hlavně o to, aby nebyla dána bezúhonnost u těch
členů statutárního orgánu, protože u nich úplně nepředpokládám, že jednali v nějaké dobré
vůli. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan zastupitel Vansa.
Zastupitel Mgr. Tibor Vansa:Já bych se chtěl také připojit k tomu, aby ty věci
s dlužníky dotahovali a podávali insolvenční návrhy. Z důvodů morálního apelu a z důvodu
toho, že to nějakým způsobem potom blokuje podnikání. Třeba by to do budoucna zabránilo
tomu, abychom oslovovali ve veřejných zakázkách firmy, které nám dluží významné peníze.
Což se dělo třeba například na odboru pana předkládajícího.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Děkuji. Tímto jsme vyčerpali
všechny přihlášené, takže uzavírám tuto diskuzi a předávám závěrečné slovo předkladateli.
Místostarosta pan Michal Hroza, BC..: Tak já velice děkuji za slovo. Rád bych řekl,
že jsem zavnímal to, co tady padlo z úst pana zastupitele Derky, pana zastupitele Slaniny.
Rozumím tomu, proč je třeba ty věci dotahovat tak, abychom zamezili tomu, aby ti lidé třeba
na městské části nepůsobili podobným způsobem. Takže děkuji za tuhle připomínku.
K tomu, co se ptal pan kolega Kaplan, tak odpověď na to je kompletně v těch
materiálech uvedena. Četl to tady pan kolega místostarosta Kovářík. Tím, kdo zahájil a podal
výpověď tomuto spolku, tak byl váš kolega Lukáš Zicha, který u toho byl bezprostředně.
Takže vám k tomu určitě může podat ještě přesnější zprávu. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže děkuji a předávám slovo
Návrhovému výboru.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Teď půjde
opravdu o poslední hlasování podle schváleného programu. Hlasování k bodu č. 6. Návrh
usnesení je
10 – Z 15/2020. A návrh je v takovém znění, v jakém byl předložen Radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji a hlasujeme po zaznění
zvukového signálu. (Hlasuje se.)
54

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
23 pro, 4 proti, zdrželo se 15.
Tento návrh byl přijat.
55

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Takže, vážené dámy, vážení pánové, nyní přejdeme k poslednímu bodu dnešního
programu a tím jsou
Bod č. 7
Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4
A první interpelace, kterou zde mám, je od pana zastupitele Štěpánka, interpeluje
Radu, nebo věcně příslušné členy Rady, a týká se Ruského kola. Prosím, pane kolego.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Dobré odpoledne, myslím, že už v úvodu, kdy
někteří z nás navrhovali tento bod k projednání, tak již tady padlo spousta upozornění na
vysokou stavbu dole u řeky v Podolí, zhruba na úrovni plaveckého stadionu, která tam
vyrostla téměř přes noc. Nebo během několika dnů.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu u významného krajinného prvku Vltava a
zároveň v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace, tak bych si dovolil poprosit člena
Rady, který má na starosti ochranu přírody, aby mi poslal vyjádření orgánu ochrany přírody.
V případě VKP je už zákon na ochranu přírody a krajiny samozřejmostí.
Dále se tahle stavba nachází v záplavové oblasti. Tam se vždycky i ve správním
režimu vyjadřuje Povodí Vltavy, bez ohledu na to, jestli se jedná o pozemky, které mají ve
správě. Ale jako správní orgán se tam vyjadřuje, tak bych si také dovolil požádat věcně
příslušného radního, aby mi také tento dokument od Povodí Vltavy v rámci odpovědi na
interpelaci přiložil.
Dále v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace se památková ochrana
vyjadřuje v podstatě ke všemu. Když si budete v rámci zateplení měnit běžné vchodové dveře
na francouzské okno a další věci, nebo když budete přidávat, aniž byste jakkoli zvětšili obrys
budovy a budete tam přidávat třeba jenom metr a půl vysoký panel pro ohřev solární vody, tak
už vás tady stavební úřad požene do územního řízení.
Takže věřím, že mi člen Rady odpovědný za kulturu ve své odpovědi přiloží vyjádření
památkářů v rámci umístění takové stavby do ochranného pásma Pražské památkové
rezervace.
Těch razítek tam chybí mnohem víc. To, že to radnice odbyla vyjádřením oznámení,
kde ještě byl chybně uveden pozemek, na kterém to je, za nula korun. Což je opatření města,
které mělo pomoci restauracím, které byly zavřeny kvůli koronaviru, a že se s místními
obyvateli vůbec nebavila o tom, jakým způsobem má být parkoviště využito, tak to považuji
za skandální. Takže věřím, že mi i věcně příslušný radní tam napíší svůj názor na tuto věc a
proč to nechali dojít až takhle daleko. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, přihlášen je pan
Kovářík.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já jsem interpeloval pana Hrozu a pana Hrdinku,
takže jestli mi chtějí odpovědět pan Hrdinka a pan Hroza, tak ať mi odpoví, ale jinak žádám
písemnou odpověď. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Jako člen Rady mohu odpovídat.
Omlouvám se, v tomto právo mám. Zde je jasně napsáno „interpelována Rada“. Čili mě
nemůžete obejít. Je tam Rada uvedena, já mohu.
56

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Pane kolego, určitě vám věcně
příslušní radní odpoví písemně. A nyní, protože se přihlásil pan Kovářík, tak dávám slovo
panu Kováříkovi.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Protože je vás přihlášeno víc, tak zaprvé,
nikdo z členů Rady nic nedoloží, protože se nejedná o stavbu. To je první věc. Druhá věc,
pozemek, parcelní číslo 35/2 v katastrálním území Podolí, je v katastru nemovitostí „ostatní
plocha v soukromém vlastnictví“. A parkoviště se na něm nacházející, nebo přesněji asfalt na
něm se nacházející, je podle pasportu TSK označen jako účelová komunikace NN 4343, která
není ve správě správního úřadu MČ Praha 4.
Toto je prosím jen základní informace, zbytek dostanete písemně.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Děkuji. Další interpelací je
interpelace pana kolegy Derky, interpelovaným je pan kolega Hroza a týká se koncepce
privatizace bytů. Prosím, pane Derko, předávám vám slovo.
Zastupitel Mgr. Viktor Derka: Děkuji za slovo. Já bych měl prosím pár dotazů v
souvislosti s tím, že na jaře minulého roku ještě místostarosta Zicha připravoval materiály
k úplnému zastavení té aktuálně běžící privatizační vlny. Na což reagovala komise majetková
na zasedání 15. dubna tím, že přijala jednomyslně usnesení č. 4/4, že by se k této věci měla
udělat analýza, u kterých bytů je další držení příliš nehospodárné kvůli navštěvování
společenství vlastníků jednotek atd. A až na základě toho zastavit tu privatizaci.
A moje otázky jsou. Co je v plánu Rady? To jest, jestli dokončit kompletně celou
aktuálně běžící privatizaci. Popřípadě, pokud ji zastavit, tak kdy?
A druhá otázka je, jak se s doporučením komise z dubna naložilo? Zda ta zmíněná
nějaká analýza, které byty ještě má cenu držet, a které nemá cenu držet, vznikla, popřípadě
kdy vznikne. Děkuji, odpověď bych požádal písemně.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, děkuji. A další interpelace je
zde od pana kolegy Slaniny. Je shodná, jako měl pan kolega Štěpánek, interpeluje Radu a týká
se opět Ruského kola, prosím.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Tak děkuji za slovo. Já si v prvé řadě dovolím zmínit,
že jsem si vědom toho, že tahle problematika je na hraně samosprávy a přeneseného výkonu
státní správy. Nicméně to, co proběhlo, tak je ten místní poplatek. Respektive nulový místní
poplatek a ohlášení záboru.
Osobně nesouhlasím s názorem pana kolegy Kováříka, který to tady zmínil, že se
nejedná o stavbu. Protože když se podívám na judikaturu ke stavebnímu zákonu, tak soudy
v téhle republice konstatovaly, že stavbou je betonárka, stavbou je lakovací a sušící kabina o
rozměrech 7,6 x 4,07 x 3,2 m. A stavbou je i stacionárně umístěná bývalá maringotka,
používaná jako prodejní stánek.
Takže v této souvislosti tvrdit, že není stavbou něco, co je vysoké 35 metrů a zcela
zjevně bylo postaveno montážní technologií - připomenu, že podle § 2, odst. 3 stavebního
zákona je stavbou jakékoli stavební dílo postavené stavební nebo montážní technologií. A
vzhledem k tomu, že kolem tohoto objektu jezdím do práce, tak jsem viděl, že skutečně tohle
bylo montováno z prefabrikovaných dílů, podobně jako v tom jednom zmiňovaném rozsudku
posuzovaná lakovací a sušící kabina. Takže já se domnívám, že tohle to rozhodně stavba je.
Hlavně když se odíváme na smysl stavebního zákona, tak představa, že nám tady
může být postaveno něco sice dočasného, ale o téhle hmotě, a nebýt to považováno za stavbu,
tak to pak opravdu bychom ten stavební zákon zcela vyprazdňovali. Takže jak je vlastně
57

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
posuzován soulad čehokoli, čeho se má týkat zábor, s obecně závaznými právními předpisy.
Včetně těch, které zmiňoval kolega Štěpánek, protože rozhodně nejde jenom o stavby,
vždycky to musí být v souladu se zákonem zásah do krajinného prvku atd. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, pan kolega Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pane kolego, to není prosím můj názor.
Já nehájím žádný svůj názor, já pouze říkám, že tento názor poskytl světským ten, který tento
stroj označil, že není stavbou.
O tom, jestli to je, nebo není stavba, bude muset pak rozhodnout pak státní stavební
dohled ve svém vlastním řízení, který na základě podnětu samosprávy státní stavební dohled
na místě proběhne. Ale o tom, že takto to označil ten, který tento stroj takto označil jako stroj,
tak to prosím nebyl náš úřad, ani nikdo jiný, ani to není můj názor. Ale státní stavební dohled,
který na základě podnětu samosprávy proběhne, teprve může zahájit to, zda se nejedná o
černou stavbu. Čili zda se nejedná o stavbu. Ale nebyli jsme to my, ani městský úřad, ani náš
úřad, ani žádný jiný úřad samosprávy v Praze, který tento stroj označil za stroj. Ten papír
jsme my nevydávali.
O tom, že by to byla stavba, musí pak rozhodnout státní stavební dohled v příslušném
řízení, který z hlediska podnětu samosprávy skutečně uskuteční. Nic víc, nic míň.
Co se týká poplatku, tak příslušný pozemek, abych nebyl dlouhý, tak příslušný
pozemek, ač není veřejným prostranstvím a nespadá do správy silničně správního úřadu, tak
je podle tržního řádu na základě požadavku městské části od roku 2002 zatříděn v tržním řádu
jako prostor, který podléhá vyhlášce o tržním řádu.
Proto oni jediné, co museli vykonat, chtít od nás vyměřit poplatek za zábor veřejného
prostranství podle tržního řádu. Ale protože na sebe vztahuje příslušný paragraf toho, co si na
sebe vztáhlo hlavní město Praha, tak jsme nemohli udělat nic jiného než nulu. Ale co učiní
státní stavební dohled z hlediska stavby, nebo nestavby, já jako samospráva nemůžu
předjímat. To je skutečně státní správa, jak jste zcela správně připodotkl.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Pan kolega Štěpánek s faktickou.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já si dovoluji předsedající upozornit na existenci
Jednacího řádu, který úplně jasně říká, mluvím ještě k tomu předešlému bodu, že k interpelaci
se vyjadřuje věcně příslušný člen Rady, interpelovaný, a nevede se diskuze v této věci. Takže
udělování slova jiným než interpelovaným, je zahajování diskuze.
Upozorňuji, že podle Jednacího řádu bychom v tom případě v rámci diskuze mohli
např. podávat návrhy usnesení a další. Probíhaly tady interpelace podle těchto pravidel
nějakých deset let, takže bych poprosil předsedající, aby to dodržovala. A aby tady z toho
nedělala diskuzní klub, anebo aby potom navrhla změnu Jednacího řádu a měřila všem
stejným metrem.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já bych si k tomu dovolila doplnit,
je-li interpelována Rada, tak se domnívám, stejně tak jako pan kolega Kovářík, že se může
kdokoli z členů Rady k tomu vyjádřit. Takže já to nepovažuji za diskuzi, ale za jakousi
odpověď.
Pokračujeme další interpelací a tu má pan Hroza, interpelovaným je pan kolega Hroza.
A interpelace se týká stanoviska Rady hl. m. Prahy k prodeji bytů. Prosím, pane kolego.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Děkuji za slovo. Rád bych přednesl svou interpelaci,
určenou tedy, jak už bylo řečeno, pro radního Hrozu. Vzhledem k tomu, že koalicí nebylo
58

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
umožněno diskutovat mnou navrhovaný bod a usnesení a případně toto usnesení přijmout,
volím tedy cestu interpelace, abych položil tyto dvě otázky.
Spolupracuje radní Hroza jakožto gesční radní na aktivitách hlavního města Prahy
směřující k řešení celoměstské krize bydlení...
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Pane kolego, promiňte.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Já se omlouvám, já bych rád klid, abych dohovořil
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Tady má slovo jiný zastupitel. Vy
mi ukazujete papír, který se mi nedostal do ruky, já mám tady interpelace.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já mám tady oficiální přihlášení. Já jsem to odevzdal
organizačnímu přesně podle předpisů.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já ho nemám. Já mám tady
napsanou interpelaci. Tak to vytkněte organizačnímu, a neukazujte to mně. Já mám tady
seznam interpelací a podle něho postupuji. Panu kolegovi se omlouvám a pokračujte prosím
ve svém proslovu.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Dobře, děkuji. Přečtu tedy bod ještě jednou, protože jsem
se dostal do půlky, a nevím, jestli mě bylo slyšet.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Klidně to zopakujte.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Spolupracuje tedy radní Hroza, jakožto gesční radní, na
aktivitách hlavního města Prahy směřujících k řešení celoměstské krize bydlení. Pokud ano,
jaké konkrétní kroky učinil, jaké plánuje do budoucna učinit a s kým konkrétně z řad úředníků
či volných zástupců hlavního města spolupracuje a komunikuje.
Druhá otázka zní, zda plánuje zavést opatření, která umožní systematicky získávat
stanovisko gesčního radního Rady hlavního města k prodeji bytů a bytových jednotek
svěřených naší městské části a předkládat toto stanovisko a případnou nabídku kompenzace,
pokud ji dostaneme, za odsvěření bytů k Zastupitelstvu.
Vzhledem k tomu, že radní Hroza při projednávání bodu č. 4 prohlásil, že hlavního
město může podat nabídku a o objekt tak usilovat, tak bych rád upozornil na to, že to byl
velmi velký omyl. Protože hlavní město nemůže získat nemovitost do své správy od naší
městské části jinak než prostřednictvím odsvěření, o které navíc musí městská část požádat.
Proto bych doporučoval připravené odpovědi kolegovi Hrozovi nechat zkontrolovat
někým, kdo četl zákon o hlavním městě Praze a kdo četl statut. Protože skutečně si myslím, že
je důležité, aby odpověď měla vysokou kvalitu a aby představovala jistou formu závazku. Byl
bych nerad, aby tam byly faktické chyby. Skutečně není mým cílem nějakým způsobem
napadat kteréhokoli radního, jde mi skutečně o to, aby odpověď byla kvalitní. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Já také děkuji. Odpověď asi obdržíte
písemně. Nebo se chce pan kolega Hroza vyjádřit?
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc..: Já se omlouvám, já jsem značnou část vaší
interpelace neslyšel, protože tady hlučel pan kolega Štěpánek. Takže já si pečlivě nastuduji
vaši interpelaci a samozřejmě odpovím písemně. A omlouvám se, děkuji.
59

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, další, kdo nás interpeluje, je
pan kolega Bendl. Opět zde mám napsáno, že interpeluje Radu, nic víc zde nemám. A
obsahem interpelace je poděkování za řešení znečištěné ovzduší. Předávám vám slovo, pane
kolego.
Člen NVV pan Jiří Bendl: Děkuji za slovo. Chtěl jsem poděkovat za odpovědi na
mou interpelaci kolegovi Kováříkovi i Hrdinkovi. Tématem bylo snižovat znečištění ovzduší
z domácích topenišť na uhlí nebo mokré dřevo a znečištění ovzduší ze starých dieselových a
benzinových motorů.
Toto téma je jedno z nejvýznamnějších pro stotřicetitisícové město, takže moc děkuji,
že jste to vzali vážně a ty aktivity, které vyvíjíte, jsou skutečně užitečné. Dokonce i to
uzavření, nebo zakotvení do smluv, že fukary nebudou na benzinové motory používány
firmami u nás, to je i z hlediska hluku velmi důležité i kolem těch škol. Takže velmi děkuji.
A vyzvat policii, aby využívala měřicí zařízení a stahovala jezdící vraky z území MČ
Praha 4, je také velice záslužné. Stálo by zato i to medializovat celostátně. Například taková
ta město jako Londýn, Dublin, Glasgow, ty, když takováto opatření udělají, včetně zákazu
topení uhlí na svém území, tak už pak se chlubí oprávněně, kolik lidských životů zachránili, o
kolik se zvedla délka života.
Takže děkuji za tyhle aktivity a prosím udržet nadále pozornost tomuto tématu. Není
to snadné při těch všech starostech, ale chtěl jsem toto téma tady vyzdvihnout.
Jenom jsem chtěl na konci poprosit, minule jsem zmiňoval, že se začíná rozmáhat
drobná kriminalita, taková ta drzost těch spíš kriminálních živlů začíná tu míru překračovat,
tak jsem chtěl povzbudit policii, aby se neostýchala to řešit, abychom tady měli nějakou
společenskou objednávku k tomuto. Ale to je trochu jiné téma. Takže ještě jednou za to
snižování znečištění ovzduší na území hlavního města i městské části Praha 4.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: My vám, pane kolego, také moc
děkujeme. Přecházíme k další interpelaci, ta je pana kolegy Kaplana. Interpelovaný je pan
kolega Kovářík a pan kolega Hušbauer a týká se 4-Energetické. Prosím, pane kolego, máte
slovo.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji, paní starostko. Já bych jenom chtěl
ještě předeslat, že mě mrzí, že tak zásadní body, jako je např. Ruské kolo a jako je 4-
Energetická, že nejste schopní pustit aspoň třeba tyhle dvě věci do normální diskuze a zařadit
je na program. A kdybych se náhodou někdy zjevil ve vaší pozici, tak cokoli mi budou
koaliční říkat, tak takovéhle věci budu hlasovat pro, protože ty se mají probrat.
Ten dotaz je na pana gesčního radního Hušbauera, ale protože v tom cítím velké
angažmá a vnímám pana místostarostu Kováříka, tak je mířen i na něj. Protože interpelace
nemáme zveřejňované a odpovědi často odpovídají na něco jiného, než byl položen dotaz, tak
já jsem si to napsal a přečtu to.
Zaprvé. Proč byly dále zpřísňovány podmínky pro účast uchazečů ve výběrovém
řízení na prodej akcií 4-Energetické?
A pak mám dotaz, který by tady měl logicky zaznívat, odpověď na něj úplně
samozřejmě od vás, a je mi líto, že se k tomu musíme dostávat a já se ty informace musím
dozvídat, nebo se jich dožadovat v rámci interpelací. Ptám se, jak dopadlo vyhlášené
výběrové řízení na prodej akcií společnosti 4-Energetická? Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Hušbauer se
vyjádří.
60

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Radní pan Jan Hušbauer: Dobrý podvečer. Dovolte mi reagovat na podnět pana
zastupitele Kaplana. Určitě se i vyjádřím písemně, i vzhledem k tomu, že záměr stále probíhá.
Nicméně důležitost situace, co se týká 4-Energetické si uvědomuji, stejně tak, jako si ji asi
všichni uvědomují tady v sále, nejen k ohledu občanů Prahy 4, ale celkově k zájmu občanů
Prahy 4, kterých se tato problematika týká.
Nicméně trošku mě překvapuje ten fakt, že říkáte, že členové Zastupitelstva nebyli
informovaní jak o záměru jako takovém, protože 17. 3. šla písemná oficiální informace o
záměru na všechny zastupitele. Bylo jim umožněno se k tomuto vyjádřit. A musím
konstatovat, že zájem byl takový, že se nevyjádřil nikdo.
Následně na to probíhala jednání s předsedy klubů, kde došlo k nějakému vyjádření
k specifikaci stanovisek v rámci toho záměru. Kde byly zapracované jednotlivé připomínky,
nebo byl upraven ten záměr, takže šance nějakým způsobem se k tomu vyjádřit jak z koalice,
tak z pozice opozice byla a bylo to nabídnuto.
Co se týká aktuálního záměru, tak to je druhý fakt, který mě překvapuje. Protože
musím říct, že za mě informovanost, co se týká předsedů klubů, nebyla jenom písemná, ale
byla i osobní. A předpokládám, že předsedové klubů, nebo jejich zástupci informovali o
veškerých postupech své členy v zastupitelských klubech. Což mě trošku i překvapuje.
Vrátím se k začátku dnešní diskuze pana kolegy Štěpánka, který avizoval, že
informace nemá žádné, protože na jednáních byl jejich zástupce pan zastupitel Kunc a poté
veškeré informace dostávala i paní předsedkyně Kotvová. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, s faktickou pan Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji. Já zaprvé chci sdělit, že jsem se
dokonce s kolegou Hušbauerem na to téma bavil. On mi sděloval, jak to je s podanými
nabídkami. Ten můj dotaz, pane kolego zněl, protože tehdy, když jsme spolu mluvili, tak
nebylo rozhodnuto, jestli je záměr respektive výběrové řízení zrušeno, nebo jestli běží dál.
Takže můj dotaz na aktuální stav, jestli můžu poprosit, je, jestli běží dál výběrové řízení?
Jestli tomu rozumím dobře?
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Hušbauer se
vyjádří.
Radní pan Jan Hušbauer: Vyjádřím se krátce. Půjde návrh na jednání Rady, na
následující jednání Rady v příštím týdnu.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já děkuji, další interpelace je zde od
pana kolegy Růžičky. Interpelovaným je pan zastupitel Hroza a obsah interpelace zní
objednávky. Prosím.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Dobrý den, já bych měl takový dotaz, zdali je
možné od pana kolegy Hrozy do zastupitelské schránky všechny vydané objednávky a přijaté
faktury odborem kultury za rok 2019.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Hroza se
vyjádří? Nebo ne? Písemně. Ano, děkuji. Nyní je zde s interpelací paní Iva Kotvová,
interpeluje mě a týká se gesce členů Rady MČ zdravotní zařízení Praha 4. Prosím, paní
kolegyně.
61

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Zastupitelka Mgr. Iva Kotvová: Tak děkuji, paní starostko, za slovo. Já jsem
zaznamenala, že s účinností od 1. 7. dochází ke změně v gescích. A do vaší gesce, a vlastně
pod metodický dohled oddělení rodinné politiky, přechází příspěvková organizace
Zdravotnické zařízení Praha 4. To je věc, která by zasloužila určitě velkou diskuzi, kterou
nelze v rámci interpelací pojmout.
Takže já se omezím jen na konkrétní dotazy. A sice, jestli tato změna v gesci znamená
a předjímá nějaké další změny v této organizaci, které máte v plánu. Já tím nemyslím
například změny ve vedení, ale myslím, ale myslím tím třeba změnu ve zřizovací listině.
Protože tam je řada věcí, které už dneska neplatí. A určitě ta zřizovací listina by zasloužila
nějakou úpravu.
Další věc je i samotný název té organizace, protože, jak známo, jsou to především
dětské skupiny, i když tam zůstává ještě ta zdravotnická část, ale je otázka jejího rozvoje.
Tam se spíš osobně domnívám, že jde o to, vymyslet nějaké účelné využití pro to zařízení
v Rodvinovské ulici atd. Čili moje dotazy jsou o dalším směřování této příspěvkové
organizace. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Paní kolegyně, já také děkuji. Pokud
žádáte o písemnou odpověď, já vám ji ráda připravím. Jenom stručně. To, co jste říkala o
zřizovací listině, je mi to naprosto jasné a vrátím se k tomu, když jsem ještě seděla v opozici a
vy jste tady hovořila o změnách zřizovacích listin na jednotlivé školy. Za což já jsem vám
tady dopředu děkovala. Zatím se nestihlo toto uskutečnit, takže samozřejmě se změnou
zřizovací listiny se počítá.
Dále s dalšími jinými změnami se nepočítá. A s tím názvem, to je také součástí našeho
zatím jednání. A potom ještě k tomu, hlaste se na to, proč. Týká se to samozřejmě dětských
skupin, a protože jistě sama víte, že dneska provázanost dětských skupin a předškolního
školství je taková na hraně, je si hodně blízká, a po dohodě s panem kolegou Svobodou, že
tato věc je bližší mně.
Protože víte sama dobře, že nastává situace, že na určitá volná místa se berou i
dvouleté děti do mateřských škol. Tak jen proto jsme se dohodli na této změně gesce. Ale
jinak všechno, co jste tady uvedla, máte naprostou pravdu a na všem tomhle se bude pracovat,
paní kolegyně.
A další interpelace je paní kolegyně Ballay, jsem interpelovaná také já, a týká se
personálního obsazení PR oddělení. Prosím, paní kolegyně.
Zastupitelka paní Bc.. Verona Ballay: Pěkné odpoledne. Já mám dotaz na personální
obsazení oddělení PR. Psala jsem už dotaz i e-mailem, ale myslím si, že občané by měli
vědět, koho radnice platí a neplatí.
Bohužel se tady začíná stávat normou a rozmáhá se takový nešvar, že nejen starostové
a radní, ale i úředníci začínají zvládat více pracovních úvazků v jednom pracovním dni. A my
všichni to platíme. Nejen my, ale i občané.
Protože se na minulém Zastupitelstvu tento můj bod nedostal na program, občané by
to měli vědět, tak se chci zeptat na vyloženě konkrétního člověka. Jmenuje se P. B., do konce
května tohoto roku byl referentem v PR oddělení. Oceňuji, že dostal nakonec výpověď, ale
vím o tom, že dále buď na DPP nebo DPČ samozřejmě dále spolupracuje s Prahou 4. A mě by
zajímalo, čím je tento člověk tak prospěšný, když má plný úvazek na Praze 1 jako vedoucí.
Takže žádám o vysvětlení, jak je toto možné. A dále veškerá smluvní ujednání mezi
jeho osobou a úřadem MČ Praha za dobu od 1. září 2019 do 24. června 2020, včetně druhu
úvazku, včetně data, kdy byl konkrétně smluvní vztah aktuální, pracovní smlouvy, dohody o
provedení práce a dohody o pracovní činnosti, výši měsíčních platů včetně odměn, výši
veškerých zaplacených měsíčních odměn za všechny pracovní úvazky neboli smlouvy
62

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
ujednané s touto osobou. Dále náplň práce, pracovní dobu a také seznam odvedené práce i za
DPP a DPČ. To vše za celé období od toho září 2019 až do dnešního dne. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:My odpovíme písemně. Další
interpelace je zde od pana kolegy Kutílka, interpelovaný je pan kolega Chaloupka. A týká se
interpelace frekvence svolávání komise pro dopravu. Prosím, pane kolego.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Děkuji za slovo, paní starostko. Já zdravím
svého kolegu pana Chaloupku, jakožto předsedu komise pro dopravu. Děkuji mu za jeho
odpověď na moji písemnou interpelaci z přelomu roku, kdy jsem se ho ptal na to, v jaké
frekvenci se asi bude scházet komise pro dopravu. Ptal jsem se proto, že v loňském roce
komise pro dopravu, kterou já jsem měl v tomto volebním období tu čest vést na začátku těch
prvních 5 měsíců, tak jsem svolal asi třikrát. On ji svolal loni začátkem července a potom do
konce roku už ne. Následně po mé interpelaci ji svolal na 6. února.
Čili se konaly za posledních, počítám-li správně, skoro 14 měsíců 2 jednání. Já mu za
to děkuji, ale myslím si, že by bylo dobré přidat. On mi sliboval v odpovědi na tu moji
tehdejší interpelaci, že má ambice, aby se ta komise scházela zhruba jednou za dva měsíce. Já
chápu, že teď do toho vpadl koronavirus na jaře, nicméně už zase skoro dva měsíce, či měsíc
a půl fungujeme v takřka běžném režimu, už mimo nouzový stav. Bylo by bezpochyby dobré,
abychom v té komisi začali trošku pracovat.
Jak asi ví pan předseda i pan místostarosta Kovářík, tak třeba teď dochází k omezování
veřejné dopravy v Praze a bylo by asi dobré, abychom jako komise byli schopni tuto věc
prodiskutovat. Podobně by bylo asi fajn, abychom mohli probrat další možné rozšiřování zón
placeného stání. Obrací se na mě občané z oblasti sídliště Krč, kde je situace krizová apod.
Bylo by dobré, abychom se o těchto věcech mohli zase normálně bavit a pracovat. A
já si velmi vážím expertizy pana místostarosty Kováříka v těchto věcech, ale myslím, že i on
by ocenil pravidelnou spolupráci komise pro dopravu. To znamená, opakuji v podstatě svoji
otázku na pana předsedu komise, v jaké frekvenci se nás chystá svolávat v příštích měsících.
Do konce roku třeba. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Děkuji, pan kolega Chaloupka se
vyjádří? Nebo písemně?
Zastupitel pan Tomáš Chaloupka: Písemně.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, takže děkuji. Další interpelace
zde je od pana kolegy Kunce. Interpelovaným je pan kolega Opa a interpelace se týká
výstavby v místě Nuselského pivovaru. Prosím, pane kolego.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Děkuji, už jsme na to narazili. Rád bych měl
potvrzené v nějaké písemně podobě to, co jste uváděli společně s panem místostarostou už
v projednávání bodu „Majetková dispozice“. Tzn. že budete jednat s developerem, s Pentou, o
naplnění předběžného ujednání, tedy o tom poskytnutí toho bytového domu, nebo bydlení.
Tak jestli mi to můžete potvrdit ještě odpovědí, nebo interpelace písemně. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, pan kolega Opa se
chce vyjádřit.
63

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Radní pan Patrik Opa, MBA: Já děkuji panu kolegovi a samozřejmě písemně
potvrdíme. Ale můžu ho ujistit, že to dotáhneme do konce přesně v tom znění, jak to bylo
připravováno.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, další interpelace je pana
kolegy Štěpánka. Zde je napsáno „Věcně příslušný člen Rady“, takže si to vztahuji osobně
z tohoto, protože obsahem interpelace je „Připravenost na nový školní rok“. Prosím.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Tady zjevně
věcně příslušný člen Rady je člen Rady pro školství, ale je to možná také někdo, kdo má na
starosti opravy nebo investice. To už si pak rozdělte mezi sebou.
Mně jde o to, na co jsem se ptal při tom nástupu dětí do školy už teď poté
koronavirové pauze. A zjevně během té pauzy se nepodařilo v budovách škol stavebně
proměnit vůbec nic, tak, aby školy lépe odpovídaly výzvám doby a aby u těch zařízení, jako
jsem tady dával na příkladu kohoutků na vodu, splachování a dalších, aby se na ně nemuselo
sahat, aby fungovaly na obyčejnou fotobuňku.
Tak když jsme nevyužili těch dvou měsíců, které tady byly při tom uzavření škol, tak
teď nás čekají další dva měsíce uzavření škol. Říká se tomu letní prázdniny. A já bych vás
poprosil o nějaký harmonogram prací, jak budou tyhle práce právě v průběhu léta prováděny,
aby v září přišli už žáci a pedagogové do škol, kde už tam, kde to není nezbytně nutné,
nemuseli na ty věci sahat, ale všechno to probíhalo automaticky. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: My samozřejmě odpovíme, ale
protože už mě o tomto interpelujete podruhé, tak já bych si tu dovolila jedno vysvětlení.
Já jsem mezitím probírala tyto věci s řediteli organizací. Já bych vás chtěla všechny
upozornit na to, že ředitel zodpovídá za školu. A je to příspěvková organizace a ředitel má
právo si říci, zda určité věci do svého zařízení chce, nebo nechce, pokud nejsou přímo
nařízeny hygienickými nebo bezpečnostními předpisy.
A já vás, pane předsedo, můžu upozornit, že po prvním předběžném předjednání
s řediteli o tyto věci většina ředitelů vůbec nestojí. O nějaké senzory a o nějaká vstupní
umyvadla v chodbách, šatnách apod. Takže já vám zpracuji samozřejmě interpelaci, ale
jenom, abyste věděl, jak se má situace. Děkuji.
Další interpelace zde je od pana kolegy Kaplana, interpeluje pana Kováříka a pana
Hrdinku. A týká se firmy ROSSY SERVICE. Prosím, pane kolego.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji, interpeluji jak pana gesčního radního,
tak pana místostarostu, protože si myslím, že přesah vůči ODS u dodavatelských firem je
zřejmý.Zeptám se. Jedná se mi o společnost ROSSY SERVICE., která je dodavatelem MČ
Praha 4. Ptám se, jakou částku zaplatila MČ Praha 4 namísto společnosti ROSSY SERVICE.
ve prospěch exekutora, který na tuto společnost vedl exekuci?
Zadruhé se zeptám, zda fakt této exekuce má nějaký – a popřípadě jaký – dopad na
obchodní vztahy mezi městskou částí Praha 4 a společností ROSSY SERVICE..
A poslední dotaz. Zda se domníváte a zda jste si ověřili, jestli dodávky ze společnosti
ROSSY SERVICE. a platby ve prospěch této společnosti jsou v souladu se zákonem o
veřejných zakázkách a zda ověřili, že městské části Praha 4 nehrozí v souvislosti s porušením
zákona o veřejných zakázkách sankce od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Já také děkuji, pan kolega Kovářík.
64

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Jenom stručně. Protože v té interpelaci
není nic, co by bylo v mé kompetenci, tudíž na ni odpovídat nebudu.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Hrdinka.
Radní RNDr., Ph.D. Tomáš Hrdinka: Dobrý den, já vzhledem k rozsahu položených
otázek odpovím písemně. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, další interpelace zde je od
pana kolegy Růžičky, interpelován je pan zastupitel Svoboda a obsahem interpelace jsou opět
objednávky. Prosím, pane kolego.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat tady pana
Svobody, jestli by také mohl, stejně jako jsem pokládal dotaz předtím, poslat do mojí
zastupitelské schránky všechny vydané objednávky a přijaté faktury odborem sociálním za
rok 2019. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. Další interpelace je
zde od paní kolegyně Kotvové. Interpelován je pan kolega Hušbauer a pan kolega Hrdinka. A
znění interpelace jsou Vodní prvky v parku na Pankráci. Prosím, paní magistro.
Zastupitelka Mgr. Iva Kotvová: Děkuji za slovo. Jak víte, tak v parku na Pankráci
byly díky kompenzační smlouvě se společností Skanska, kterou tehdy iniciovala a vyjednala
paní kolegyně Alžběta Rejchrtová, tak byly zřízeny vodní prvky, liniová fontána a
brouzdaliště, které se staly velmi oblíbenými mezi veřejností, která je opravdu velmi
využívala během posledních dvou let.
Bohužel teď už zhruba půl roku je fontánka porušena. Jsou tam vylomeny desky a
snad je poškozena i hydroizolace. Nejdřív snad prý najeli na tu fontánu hasiči, pak ještě
motorkáři atd. Podle informací paní bývalá radní mluvila s tím stavebníkem, který má
uzavřenou s městskou částí servisní smlouvu. A nabízel prý, že se budou podílet samozřejmě
na opravě těch polámaných a znehodnocených desek.
Což bylo prý úřadem odmítnuto s tím, že budou snad vybrány nějaké nové desky,
nebo nějaký materiál, nebo že to možná nebude opraveno vůbec.
Čili moje interpelace směřuje k tomu, jestli byste se mohli na tuto věc zaměřit, protože
je opravdu velká škoda, aby ta věc, dneska to sice nevypadá, ale léto určitě nastane a kromě
radosti dětí to tam plní účel i při vytváření mikroklimatu, takže by bylo dobré to opravit.
Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Hrdinka.
Radní RNDr., Ph.D. Tomáš Hrdinka: Já vám děkuji za podnět. Já si k tomu zjistím
podrobné informace a určitě odpovím písemně. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Další, kdo interpeluje, je pan kolega
Kunc, interpelovaným je pan zastupitel Opa a obsah interpelace zní Budějovická. Prosím,
pane Kunc.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Děkuji, já mám opět interpelaci, která se týká
územního plánování. Magistrát ustanovil komisi pro revitalizaci prostoru Budějovického
náměstí, v uvozovkách náměstí. A do té komise jsme nominovali i dva zástupce. Pokudvím,
65

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
tak zatím se ta komise nesešla. Je to velmi nesnadný úkol, sesouladit zájmy různých vlastníků,
byť třeba některý z nich ten prostor uvolní, nebo nějak částečně uvolní apod.
Zajímalo by mě, jaká je pozice městské části, co chceme v rámci práce této komise
vyjednat? Jakou máme představu o tom, jak by měl ten prostor vypadat? Čeho chceme
dosáhnout, co by tam mělo být a jaký bude další postup?
Protože podle informace v Tučňáku má být už v říjnu představen 3D projekt. A zatím
nejsou žádné bližší informace, jak ta komise pracuje. Takže prosím také o písemnou
odpověď. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. Jestli se pan kolega
Opa chce vyjádřit?
Radní pan Patrik Opa, MBA: Já děkuji za slovo a vám děkuji za tuto otázku,
protože i mě tady ta otázka velice trápí. My jsme, abych upřesnil, nikoho nenominovali. To si
hlavní město vyzvalo samo. Já žádné informace nemám, jsem na tom úplně stejně jako vy.
Tento prostor opravdu bychom si měli ohlídat. Takže určitě dám vám písemnou odpověď.
Zjistím maximální množství informací z hlavního města a včas vám ji zašlu.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Takže já děkuji. Další, kdo
interpeluje, je pan kolega Kaplan. Interpeluje pana Kováříka a opět se jedná o Ruské kolo.
Prosím, pane kolego.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji, já bych s dovolením ještě požádal,
pokud mi vyhoví, pokud ne, tak je to moje chyba, které jsem si vědom, pana radního Opu,
jestli by mi vedle pana místostarosty Kováříka na to mohl odpovědět. Když bude souhlasit.
Zaznělo toho již mnoho tak já položím jenom dvě konkrétní otázky. Zda v případě
toho Ruského kola o takovém zásadním zásahu do rázu území věděl pan radní a pan
místostarosta před tím, než to kolo zahájilo provoz.
A pak jsem se chtěl zeptat, protože to už tady také zaznělo vícero tvrzení, ale já z nich
nejsem moudrý, zda městská část v této věci vydávala jakékoli stanovisko, rozhodnutí, či
činila jakýkoli úpis nebo jakýkoli úkon. A pokud takovýto písemný úkon existuje, tak prosím
o jeho zaslání spolu s odpovědí na tu interpelaci.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Děkuji, pan kolega Opa.
Radní pan Patrik Opa, MBA: Já musím dát přednost panu Kováříkovi, protože já
tam nejsem uveden. Samozřejmě potom rád odpovím, ale nemám přednost.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže pan kolega Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pro jistotu podám podnět na státní
stavební dohled i písemně, protože tady cítím velkou nedůvěru. Aby se náhodou nestalo, že
ústně podaný podnět nebude stačit, tak si k tomu zřejmě asi dám datovou schránku nebo něco
podobného. Abych měl jistotu, že nebudu napadán.
Jinak já jsem se o tom dozvěděl v okamžiku, kdy jsem dával ústní podnět na státní
stavební dohled. Což znamená, když stroj jako takový byl umístěn na pozemku. Proto jsem
začal shánět informaci, sehnal jsem informace k pozemku. A pro jistotu i písemně požádám
TSK, aby mi informaci o tom, že nevlastní asfalt, poslali písemně, protože je zjevné, že ústní
informace v tomto směru z TSK panu kolegovi stačit nebude.
66

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
A poslední věc, kopii toho, jak byla vyzvána městská část v jedné jediné věci, které se
týká, a to je v tom, že – jak jsem hovořil již předtím – tento pozemek je uveden v tržním řádu.
A protože kompetenci tržního řádu vykonává na městské části z hlediska záboru veřejného
prostranství jeden ze zaměstnanců OŽPADu, který nemá ale jinou kompetenci v dopravě nebo
v přírodním prostředí. Prostě dělá tuto kompetenci, kterou v rámci úřadu máme zařazenou
v tomto odboru. Může být v kterémkoli jiném. Na některých úřadech je třeba ve finančním.
To je jedno, kam je zařazen příslušný...
Čili tento zaměstnanec byl vyzván, aby z hlediska tržního řádu vlastníkovi pozemku
vyměřil poplatek. A protože zaměstnanec sáhl do toho, co udělala Thuriována městě, na
základě rozhodnutí, že si vztáhla na sebe kompetenci k záboru veřejného prostranství, na
základě usnesení hl. m. Prahy, kde Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že si státní správa stáhne
kompetenci i z městských částí, což učinila, a učinila to, že do konce roku jsou zábory
veřejného prostranství za nulu.
Čili městská část obdržela žádost o vyměření toho poplatku. A městská část tím
zodpovědným člověkem také odpověděla, že to je za nulu. Díky tomu jsem se o tom dozvěděl
a podal jsem ústní pohled státnímu stavebnímu dohledu. Podám ho pro jistotu ještě písemně,
abych měl v ruce papír, aby mi náhodou někdo neřekl, že po státním stavebním dohledu
nechci vědět, jestli náhodou nejde o stavbu. Protože mně bylo sděleno vlastníkem pozemku,
že se jedná o stroj, protože na to má papír. To mu samozřejmě můžu věřit, nemusím, protože
to se musí prověřit státní správou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Děkuji, ještě se vyjádří pan kolega
Opa.
Radní pan Patrik Opa, MBA: Já děkuji za slovo. Pro mě se, pane doktore, tenhle
příběh začal odvíjet až v pátek ráno, když mě náš tiskový mluvčí pan dr. Bigas vyzval, jestli o
tom něco nevím. Tak jsem se o to začal zajímat s naším panem vedoucím Syrovým.
Samozřejmě nikdo nás nepoptával, na nic se neptal, žádné razítko nechtěl.
Nedalo mi to samozřejmě, nenechalo mě to klidným, byl jsem se na místě podívat,
prověřovali jsme to. Vyzval jsem stavební úřad, zda může konat, nebo nemůže. A zde jsem
objevil, jak je náš stavební zákon velice bezzubý v těchto situacích. Nejen u černých staveb.
Možná by to stálo za zamyšlení, zřízení nějakého orgánu, jako mají třeba v Brně. Nějaké
stavební policie, která by byla schopna vstupovat na cizí pozemky a řešit toto okamžitě. To je
za mě všechno. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Děkuji, teď zde mám interpelaci od
pana kolegy Růžičky. Interpeluje pana zastupitele Hrdinku a opět je obsah interpelace
objednávky. Prosím, pane kolego.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Děkuji, já bych rád dostal písemnou informaci o
objednávkách z odboru OŽPAD, zejména životního prostředí. A to u objednávek v rozmezí
150 až 200.000 Kč. Kolik jich bylo od června 2019 do května 2020. A kolik je to procent
z celkových nákladů, takových těch provozních peněz, nemyslím těch dlouhodobých
smluvních. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji a nyní je zde interpelace paní
Mgr. Kotvové. Interpelovanými jsou pan kolega Hroza a pan kolega Svoboda. A interpelace
se týká závazného postupu na pronajímání bytů. Prosím, paní kolegyně.
67

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Zastupitelka Mgr. Iva Kotvová: Děkuji za slovo. Já bych, pánové radní, chtěla
navázat na to, co tady minule říkala Alžběta Rejchrtová, takto předsedkyně komise pro
sociální bydlení. V komisi projednávali a přijali usnesení, aby ty tzv. sociální – já bych radši
řekla dostupné – byty bylo možno pronajmout i osobám, které nemají přímo hmotnou nouzi,
ale jsou např. nějak handicapováni nebo jsou to samoživitelky nebo senioři a vzhledem
k nízkým příjmům si nemohou dovolit pronajmout byt za komerční nájemné.
A chtěla bych upozornit, že komise na svém posledním zasedání navrhla k pronájmu
volného bytu dva občany, kteří pobírají invalidní důchod, ale dávky v hmotné nouzi
nepobírají. Navíc jeden vedle důchodu ještě pracuje a o dávky tak přišel. Oba dva tyhle
případy lidí spolupracují s odborem sociálním.
Tohle by měl být takový apel, abyste se na tu věc podívali. Jednak na tyhle konkrétní
případy, ale potom obecně. A to je i můj dotaz, jakým způsobem bude probíhat dál tvorba
závazného postupu u téhle věci s hmotnou nouzí, aby se do sociálního bydlení zařadilo i to
dostupné bydlení. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Hroza.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já děkuji. Já už bych si tady dovolil
odpovědět přímo na místě.
Já jsem zavnímal to, co kolegyně Kotvová říkala o těch dvou konkrétních případech.
Jistě tomu budeme věnovat pozornost. Zároveň si myslím, že stejně důležité je, abychom
dotáhli do konce novelu našeho závazného postupu pronajímání bytů.
Je to věc, kterou odbor připravil ve spolupráci se mnou už předtím, než vypukla ta
nešťastná epidemie. Jak víte, tak jsme chtěli v komisích městské části, které mají k tomuto co
říci, pečlivě projednat napříč koalicí i opozicí to, jak by měl ten závazný postup vypadat. Měli
jsme samozřejmě téměř 20 let starý, měli jsme 3 různé dokumenty, které ho zpracovávaly,
takže tohle všechno bychom měli překonat.
Teď máme toto kolečko přes komise hotové s řadou připomínek, které my teď
zapracujeme a s tímto materiálem, který by tuto věc měl řešit systémovým způsobem,
půjdeme do Rady.
Druhá věc. Jenom, že řeknu – a teď nechci, aby to vyznělo jakkoli, jako nějaké
přestrkování mezi koalicí a opozicí, ale jen to, že se situace, co se týče sociálních bytů a i těch
DPS bytů, které jsou pronajímány za tu cenu do 60 Kč, zlepšuje. Tak dokumentuje to, jen,
abyste měli informaci k 6. říjnu 2018, tedy k datu voleb, bylo pronajato celkem 19 sociálních
bytů a 37 DPS bytů za tu cenu do 60 Kč. V tuto chvíli je to 36 sociálních bytů a DPS je 65. A
ty počty se do této doby od voleb zdvojnásobily. To znamená, městská část opravdu pracuje
na tom, aby se o tyto lidi starala. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Děkuji a nyní zde mám poslední dvě
interpelace a obě jsou od pana kolegy Růžičky. První směřuje k panu zastupiteli Kováříkovi a
týká se parkování DPS. Prosím, pane kolego.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Já děkuji. Tak můj dotaz zní tady na Zdeňka, jak
hodlá řešit, nebo jestli bude řešit s odborem parkování u DPS v Braníku, kde opravdu je
stromořadí adresných SPZ a není tam možné zaparkovat obecným vozíčkářem. Všechno
odtamtud je daleko, myslím si, že tohle je velmi důležité téma k řešení. Asi mi to nemusí psát
písemně. Pokud mi to řekne teď, tak mi to bohatě stačí.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Kovářík.
68

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Tohle skutečně zvládnu hned, protože
jsem jednal jak s paní ředitelkou, tak samozřejmě jednáme pravidelně i s odborem dopravy,
nebo s oddělením dopravy. Musím ale říct, že bohužel žádost tam je přesně opačná. O přidání
dalšího lesu výhradně vyhrazených míst, nikoli o zřízení toho volného.
Mně se přidávání dalších adresných značek nelíbí, protože už teď jich tam je podle
mého názoru dost a vlastním průzkumem jsme zjistili, že máme asi 6 míst, kde by to bylo lepší
posunout. Například před spořilovskou poliklinikou nemáme obecné parkovací místo
dostatečně blízko a člověk se ZTP musí ke spořilovské poliklinice ujít 150 nebo skoro 180
metrů, protože když je více postižen, tak musí jít obloukem, je jenom otázka, kudy jde.
Tak budeme v rámci novely zóny, kterou děláme jednou za rok,některá místa
posouvat, někde budeme přidávat a někde budeme ubírat.
Jinak zpátky ke konkrétní DPS. Dole v Braníku je to podle mě problém, protože
vlastní Ústav sociálních služeb chce vyhradit místa pro sebe, aby měl zajištěno zásobování.
Plus máme dalšího občana se ZTP, který chce vyhradit na svoji značku. Ale i tak tam musíme
zmáčknout alespoň jedno místo, které nebude vyhrazeno na značku, protože i tak mají
návštěvy, které se ZTP potřebují.
Musím říct, že je trošku problém, že počet žádostí zrovna tady na tom konkrétně
vyhrazeném místě na značku už přesahuje naše možnosti na dané komunikaci. Budeme muset
vymyslet nějaký mechanismus, jak to udělat. Ale tady jsme čekali trochu na to, až TSK dořeší
rekonstrukci Branické, abych to nedělal nadvakrát.
Řeknu vám na rovinu, je pak těžké z TSK „vymlátit“ realizaci, když mi řeknou, že za
chvilku tam budou povrch předělávat. Čili čekám na konec té rekonstrukce, abych po ní už
nechal... Tedy já ne, to dělá státní správa, abych byl přesný. Takže požádám státní správu, aby
poté, co dodělají rekonstrukci, to dotáhla. Abych byl přesný. Aby mi pak někdo neřekl, že si
dovoluji mluvit za správní správu. On už na mě pan kolega Vodák velmi supí, tak v tuto chvíli
se opravuji a omlouvám se mu. Ano, státní správa to udělá.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já děkuji a nyní je zde poslední
avizovaná interpelace pana kolegy Růžičky. Interpelována je rada a obsah interpelace zní
„vize“. Prosím, pane kolego.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Vize, no, já jsem se spletl. Mě by zajímalo od Rady
spíš než ta vize, protože to bych se zase nedozvěděl, nicméně by mě zajímalo, jaký je objem
vynaložených finančních prostředků na dohody o pracovní činnosti (DPČ) za rok 2019. A
kolik lidí je takovýmto způsobem městskou částí zaměstnáno na počty osob, jaká je jejich
náplň práce, co dělají. Aby to bylo trošku komplexnější, aby občan měl možnost vidět, kolik
externích pracovníků si městská část takovýmto způsobem platí obecně za poslední rok.
Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, pan kolega Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Částku máte v tom materiálu, co jsme
dneska projednávali a schválili. Jistě si ji hluboce nastudoval. Omlouvám jsem, že teď jsem
příslušnou stránku nestihl nalovit, protože jste mě trochu zklamal s tou vizí. Čekal jsem něco
jiného. Takže vám z fleku tu částku neřeknu, ale máte ji v materiálu pod bodem č. 2 dneska,
protože jedna z odrážek je, kolik bylo DPČ a DPP. Dohromady, podotýkám. Ale nechám si od
pana kolegy Kříže, přestože to nemám v kompetenci, ale snad vás to neurazí, že si nechám od
kolegy Kříže dát počty včetně našich slovutných uklízeček, které na DPP uklízejí, abyste měl
skutečně komplexní přehled o tom, kolik máme uklízečů apod. Myslím, že to je velice
podstatná informace a že jistě budete rád, když ji budete mít.
69

10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 24. 6. 2020
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová:Já děkuji. (Smích.)Tím jsme
vyčerpali všechny interpelace, zároveň i všechny body dnešního zasedání zastupitelstva.
Pokud někdo ještě něco má, tak teď mu dávám prostor, zda se chce vyjádřit.
Nikoho nevidím, že by se hlásil, takže, vážené dámy, vážení pánové, já vám děkuji za
poměrně poklidný průběh našeho jednání. Přeji vám pokud možno klidné léto a ať jste hlavně
všichni zdraví. A v září se doufám v plné sestavě zase sejdeme. Mějte se hezky, na shledanou.
(Jednání ukončeno v 17:55)
Zapsala strojová stenografka:
paní Simona Sedmihorská

Kalendář