Aktivní organizace: Praha 4

Jedenácté zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

Vážení kolegové, příznivci, milí občané,

vracím se k Vám s mými dalšími postřehy, tentokrát z 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4.

Zasedání bylo zahájeno ve 13 hodin a bylo mu přítomno 40 z 45 zastupitelů. Starostka připomněla přítomným zastupitelům, vedoucím odborů a veřejnosti, nařízení vlády v souvislosti s nařízenými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ohledně šíření koronaviru.

Co možná nejstručněji bych nejprve uvedla návrhy bodů k zařazení do programu předloženého Radou.

Opoziční zastupitelé navrhli bod „Informace radního Hrdinky ke schodům na Spořilově“. Praha 4 ohradila schody s cedulí, že jsou majetkem magistrátu a Praha 4 s tím nemá nic společného. Mně nezbývá než souhlasit s tím, že tohle sdělení občanům je velmi nevhodné. Právě zastupitelé, voleni občany, by měli urgovat magistrát k nápravě a mohou to klidně udělat i zastupitelé opoziční tím spíše, že mají na magistrátu ve vedení svoje stranické kolegy.

Dalším z navržených bodů byla „Informace k údržbě veřejných ploch zeleně a úklid veřejných prostranství v Praze 4“. Tato oblast zabírá podstatnou část rozpočtu obce.

Opoziční zastupitelé jsou nespokojeni s některými kroky radnice, např. s tím, že nedostávají včas materiály k prostudování v odborných komisích. Také chtěli vysvětlení, proč se komise kultury nesešla již několik měsíců. Padl návrh na zařazení bodu „Koncepce kultury MČ Praha 4“.

Pan radní Bc. Michal Hroza, který má v kompetenci kulturu, se rozhodl uspořádat akci Nuselské pivní slavnosti a to za 563 tisíc korun. Akci částkou 300 tisíc korun sponzorovala developerská firma Na Florenci Development. Opozici tedy zajímalo, zda této firmě bude teď pan Hroza zavázán a proč akci neuspořádala rovnou tato firma a městskou část nepožádala o záštitu. Ušetřily by se tak finance, v této době jistě lépe využitelné.

Dalším z navržených bodů byly „Duplicitní pracovněprávní vztahy v ÚSS Prahy 4 a Zdravotnickém zařízení Prahy 4. Koalici se ptala, proč má ředitel zdravotnického zařízení pan Schneider ke svému platu, ještě dohodu v ÚSS.

Došlo také k návrhu opozice odvolat z funkce radního Filipa Váchu, který má v kompetenci investice. Jedním z důvodů bylo uzavření dodatku ke smlouvě o realizaci výstavby tělocvičny na škole Bítovská. Smlouva o dílo byla uzavřena předchozí koalicí se společností Vistoria, bývalý, nechvalně známý Navatyp, se kterým dříve často spolupracovala ODS. Smlouva podle opozice obsahuje jasná ujednání o tom, že je firma Vistoria povinna prověřit stav inženýrských sítí, stav staveniště před tím, než zahájí výstavbu. Pokud tak neučiní, jdou další případné náklady na její vrub. Přes tuto naprosto jasnou smlouvu, došlo k uzavření dodatku na částku 3 miliony korun bez DPH. Dodatek je tedy naprosto v rozporu s původní smlouvou, městská část tak zaplatí o 3 miliony více, než bylo vysoutěženo. Je mi s podivem, že má pan radní Vácha, který vždy, předchozím koalicím takové chování vyčítal, odvahu opakovat ty samé chyby.

Dalším důvodem opozice k odvolání pana Váchy, byla jeho nekompetentnost k funkci, a to z důvodu postupu, který zaujal k věci realizace přípravy sociálního objektu Hudečkova. Na odborné komisi řekl pan radní Hroza, který zde pana Váchu zastupoval, že studii, která byla k tomuto projektu vysoutěžena jako vítězná a bylo za ní zaplaceno, nemá Rada k dispozici. Členům odborné komise byla studie promítána jako první. Co je to za postup? Projekt sociálního objektu Hudečkova je největší investiční akcí tohoto období a občané ji bedlivě sledují. Radnice musí vše, spojené s tímto projektem občanům zdůvodnit.

Dále padl návrh k projednání pojištění MČ Praha 4, tedy pojištění majetku. Dobře si pamatuji, ještě za mého působení na radnici, jak se kolem tohoto tématu chodilo „po špičkách“, protože pojištění kdysi uzavíral tehdejší zastupitel se svojí „spřízněnou“ pojišťovací firmou. Podle opozice je smlouva pro MČ Praha 4 velmi nevýhodná a nehospodárná.

Žádný, z opozicí navržených bodů k zařazení do programu zasedání, nebyl přijat.
Z řádného programu, navrženého Radou bych zmínila ty nejdůležitější.

„Informace o rozpočtovém hospodaření a plnění finančního plánu ekonomické činnosti za období 1–6/2020“. Materiál předkládal pan místostarosta Ing. Zdeněk Kovářík (ODS ). Jemu rozhodně nelze upřít, že v této oblasti nemá mezi tamními zastupiteli konkurenci. Rozpočet je jeho silnou stránkou.

Hospodaření v tomto roce je, vzhledem k situaci s pandemií, velmi ztíženo. Hospodařilo se s přebytkem. Příjmy byly ve výši 434 mil. korun a výdaje 390 mil. korun. Přebytek tedy činí 43 mil. korun. Příjmy v 1. pololetí byly ovlivněny pandemií a nouzovým stavem. Poplatky z pobytu a zábory z veřejného prostranství díky tomu nebyly plněny v předpokládané výši. Došlo k odpuštění záborů z předzahrádek a poplatky z pobytu nebyly vybírány díky chybějícímu turismu. Naštěstí toto není pro městskou část ztráta zdrcující, nejde o zásadní příjmy. Naopak příjmy z pokut jsou plněny, vzhledem k aktuálnímu stavu, nad předpokládaný počet. Ušetřené finance zatím nebylo nutné čerpat. Výdaje padly především na situaci související s pandemií, zejména v oblasti sociálních služeb a ve školství. Běžné výdaje se drží v mezích normálního stavu čerpání.

Čerpání investic je nižší než plánované, ale vyšší než v loňském roce. Podařilo se získat dotace na zavlažovací systémy a probíhá jednání na získání dotace pro školy. Dotace se také podařilo získat na zastínění oken ve školách, které brání přehřívání tříd. Nejteplejší měsíce roku, už nejsou jen červenec, srpen, jak tomu dříve bývalo, ale často už konec května, červen a září.

Ekonomická činnost se z hlediska snahy hospodářského výsledku, zisku, za šest měsíců nevyvíjela podle předpokladů. Osmý měsíc je lepší, ale stále se ekonomická činnost neblíží plánovanému výsledku. Nevyčerpané výdaje na dotace na náklady související s koronavirem, budou použity na opravy v ekonomické činnosti.

Z majetkových dispozic zmíním prodej pozemku o výměře 79 m2 společnosti Lidl, v souvislosti s rekonstrukcí a úpravami prodejny potravin. Má zde být umístěna část zastřešení vstupu do prodejny, rohož a betonová dlažba. Kupní cena činí 581,187 korun včetně DPH, stanovena znalcem. Někteří občané ovšem chápou koupi tohoto pozemku jako jakési jeho scelení a obávají se do budoucna toho, aby jednou Lidl nezmizel a nevyrostl tam, na již sjednoceném pozemku mrakodrap. Také opozice s prodejem pozemku nesouhlasila. Po dlouhé debatě byl návrh k prodeji pozemku schválen, a to těsnou většinou 23 hlasů, tedy pouze koaličními zastupiteli.

V interpelacích občanů zaznělo dost závažné obvinění od občana pana Žáčka, který zmínil zadání zakázky městskou částí za 181,258 korun Výzkumnému ústavu vodohospodářskému, kde je zaměstnán radní Hrdinka. Jde o zakázku na odbornou studii vodní rebilance biotopového koupaliště Lhotka. Radní Hrdinka přislíbil toto vysvětlit písemně. Počkejme tedy na odpověď, zda vedení radnice považuje takovéto zadávání zakázek firmám, kde jsou zaměstnáni radní, za přijatelné.

Pan Žáček také upozornil na „pochybnou“ zakázku na tiskové služby za 17 mil. korun a další IT zakázky, podle něj netransparentní, a to nejen v oblasti IT, ale i v městských společnostech 4 – Majetkové a 4 – Energetické, nebo ve Zdravotnickém zařízení, vedeném bývalým zastupitelem Schneiderem.

Plukovníku v. v. Jaroslavu Hofrichterovi, letci RAF, příslušníkovi 311. bombardovací perutě, byl in memoriam propůjčen Řád Bílého lva.

Místostarosta Ing. Josef Svoboda předložil návrh ke schválení dodatku č.5 zřizovací listiny Ústavu sociálních služeb v Praze 4. Zákon o sociálních službách uvádí termín „chráněné bydlení“, který zřizovací listina Ústavu sociálních služeb neobsahuje. Poptávka po chráněném bydlení roste. Jde např. o to, že starší manželé, kteří nemají nikoho blízkého, kdo by jim pomohl ve stáří, vyhledávají byty, kde mají zajištěnou pomoc. Já osobně považuji tuto úpravu zřizovací listiny za velmi prospěšnou. Tento předložený materiál byl přijat.

Jako poslední přišly na řadu interpelace zastupitelů, kde interpelující opozice vesměs kopírovala svoje neúspěšně navrhované body do programu zasedání, což je pochopitelné.

Vážení kolegové, vážení občané. Děkuji Vám za zájem o dění v naší městské části. Pevně věřím, že těžkou situaci v boji s koronavirem zvládneme. Doufám, že nás tato těžká doba nebude nadále rozdělovat, ale spojovat, což by bylo v krizi velmi prospěšné. Jako konzervativní, rozumně smýšlející hnutí, máme šanci podílet se na důležitých změnách ve vedení naší země. Pojďme tedy do toho a soustřeďme všechny síly k blížícím se volbám do Poslanecké sněmovny a poté volbám komunálním.

S úctou
Marie Zacharová

Kalendář