Aktivní organizace: Praha 4

Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4

Vážení kolegové, vážení občané,

věřím, že jsou u Vás již vánoční přípravy v plném proudu a také věřím, že si je všichni nenecháme zkazit covidovými opatřeními. Protože upřímně, nepotřebujeme k tomu, abychom si tento svátek užili, drahé dárky a honění se za nimi po supermarketech, ale potřebujeme svoje blízké, se kterými v klidu svátky strávíme.

Pokud Vám přeci jen mezi těmi všemi přípravami na Vánoce zbyde trochu času, dovolte mi pozvat Vás, nejlépe on-line, na 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4, které se bude konat výjimečně ne ve středu, ale v pátek 18.12.2020 od 13:00 hodin ve Velkém sálu Nuselské radnice.

Z programu bude zajímavý bod č. 3. Návrh rozpočtu MČ Praha 4 na rok 2021 a bod č. 4 Informace k finančnímu plánu ekonomické činnosti na rok 2021. V bodě č. 2 bude Rada navrhovat doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva a výborů, které jsou poradními orgány zastupitelstva, o možnost on-line přenosu. Toto by mělo být v Jednacím řádu ukotveno. On-line přenosy komisí Rady, které jsou jejími poradními orgány, bude schvalovat Rada MČ Praha 4.

Po zasedání se s Vámi opět podělím o svoje postřehy.

Přeji Vám všem šťastné prožití vánočních svátku, v novém roce zdraví, pohodu, pracovní úspěchy a dobré mezilidské vztahy.

S úctou

Marie Zacharová

Program:

1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2. Návrh k doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 4 schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 8Z-24/2012 ze dne 8. 3. 2012 ve znění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 2 Z-5/2015 ze dne 21. 1. 2015 a Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 2 Z -4 /2015 ze dne 21. 1. 2015 a č. 9Z-39/2015 ze dne 16. 9. 2015.

3. Návrh k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2021

4. Informace k Finančnímu plánu ekonomické činnosti na rok 2021 schváleného Radou městské části Praha 4 dne 25. 11. 2020 pod číslem usnesení 22R-831/2020

5. Bytové jednotky

a) k prodeji volné bytové jednotky č. 242/15 v domě na adrese Nuselská 242/44, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku b) k prodeji volné bytové jednotky č. 711/20 v domě na adrese Michelská 711/57, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

6. Majetkové dispozice

a) k prodeji pozemku parc. č. 271/1 v katastrálním území Podolí. b) ke společnému prodeji pozemku parc. č. 1651/1 a části pozemku parc. č. 1651/4 označené dle GP č. 2018-28/2019 jako pozemek parc. č. 1651/10, vše v katastrálním území Podolí. c) k prodeji pozemku parc. č. 2157 v katastrálním území Nusle. d) k prodeji pozemku parc. č. 206/1 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou bez čp/če (stavba technického vybavení), Krumlovská, katastrální území Michle, Praha 4. e) k prodeji části pozemku parc. č. 1993, označené dle GP č. 3211-53/2013 jako pozemek parc. č. 1993/2, v katastrálním území Braník f) ke společnému prodeji pozemku parc. č. 2589 a části pozemku parc. č. 2590/1 označené dle GP č. 2870-255/2017 jako pozemek parc. č. 2590/4, oba v katastrálním území Krč g) k prodeji pozemku parc. č. 2848/738 v katastrálním území Záběhlice h) k prodeji částí pozemků parc. č. 1307/25, parc. č. 1320/1, oba v katastrálním území Michle, označené dle GP č. 3198-106/2018 z pozemku 1307/25 jako díly d + g + e + f, o výměře 54m2 a z pozemku 1320/1 jako díly a + c, o výměře 8m2 i) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/7, katastrální území Nusle, Praha 4

7. Splátkové dohody a) k žádosti o uzavření splátkové dohody s paní H. H. b) k žádosti pana R. K. o prominutí smluvní pokuty

8 Informace k poskytnutí slevy nájemného nájemcům nebytových prostor a nebytových objektů postižených krizovými opatřeními vlády České republiky

9. Návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky za společností ELGAP energie, s.r.o., IČ: 29046343.

10. Návrh k žádosti obecně prospěšné společnosti Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, o.p.s., IČ 27019489, o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní úhradu služeb.

11. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/2020/0386/OKS o poskytnutí dotace ve výši 120.000, - Kč spolku TJ Orion Praha, z.s., se sídlem U ledáren ev. č. 48, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 48135682

12. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Kalendář