Aktivní organizace: Praha

Pražský sněm - 21.11. 2021 KD Krakov

DOPIS KRAJSKÉHO PŘEDSEDY KE SVOLÁNÍ KRAJSKÉHO SNĚMU

V Praze, pondělí 25. října 2021

Vážené členky a vážení členové,

jako předseda krajské rady Praha hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci svolávám, dle Stanov,  &16, odstavec 1)

MIMOŘÁDNÝ SNĚM KRAJSKÉ ORGANIZACE PRAHA

Na sněm jsou zváni všichni členové a členky hnutí v Praze s platným členstvím ke dni 25.10. 2021. Budou-li v průběhu do konání mimořádného sněmu schváleny celostátním předsednictvem další členské přihlášky v Praze, budou se sněmu moci zúčastnit i tito členové.

Termín konání:   21. 11. 2021 v čase 10:00 - 18:00, akreditace 9:00 - 10:00

Místo:           Kulturní dům Krakov - Těšínská 600, Praha 8 – Bohnice

kdkrakov.cz

Případná hygienická pravidla se budou řídit aktuálním stavem.

Program:

  1. Úvod a zahájení sněmu
  2. Volba orgánů sněmu (mandátová a návrhová komise)
  3. Projevy hostů
  4. Zpráva o činnosti krajské organizace Praha
  5. Zhodnocení výsledku voleb do Sněmovny PČR 2021
  6. Diskuze a návrhy doporučení delegátům pro jednání na celorepublikového sněmu, personální návrhy a nominace za kraj do nejvyšších orgánů hnutí a také náměty na budoucí směřování hnutí
  7. Volba delegátů na celorepublikový sněm TSS konaný 29.1. 2022
  8. Různé

Zdůvodnění konání mimořádného sněmu:

Celorepublikové předsednictvo rozhodlo svolat v souladu se stanovami hnutí celorepublikový sněm hnutí na 29.1. 2022. Na tento sněm volí kraje dle &16, odst. 7, f) delegáty a náhradníky dle předem stanoveného klíče na svých krajských sněmech.

V kraji Praha je tedy nezbytné svolat mimořádný krajský sněm, který by zvolil delegáty a náhradníky na celostátní sněm hnutí. Bez tohoto bychom nemohli vyslat na celostátní sněm své zástupce.

Důležitým bodem mimořádného sněmu bude i diskuse a projednání politických dopadů vyplývajících z výsledku voleb a případná usnesení a doporučení delegátům pro jednání na celorepublikového sněmu, personální návrhy a nominace za kraj do nejvyšších orgánů hnutí a také náměty na budoucí směřování hnutí.

Do 2 měsíců po konání celostátního sněmu (29. 1. 2022) pak proběhne řádný sněm krajské organizace, který vyhodnotí závěry celostátního sněmu, provede volbu nového vedení kraje, zvolí členy krajské rady na další období, provede volbu revizní komise a příjme strategii rozvoje hnutí v kraji Praha a strategii hnutí pro komunální a krajské volby 2022.

Tento časový posun neohrožuje přípravu komunálních voleb 2022 v Praze, protože tyto volby je nezbytně nutné začít organizovat okamžitě a konání volebního sněmu pak jen potvrdí volební strategii a provede zásadní personální rozhodnutí.

Z výše uvedených důvodů Vás žádám o maximální účast na jednání, aby mandát delegátů byl silný a reprezentoval skutečný názor členské základny. V současnosti máme v Praze 166 řádných členů a zvanými účastníky sněmu jsou tedy dle stanov všichni členové krajské organizace Praha.

Žádám Vás o potvrzení vaší účasti na praha.snem@gmail.com s uvedením celého jména a členského čísla. Účast na sněmu je nepřenosná a je určena pouze členům bez hostů.

Přímo na místě bude provedena kontrola dle seznamu platných členů jednotlivých místních organizací a to podle OP nebo pasu.

Pověřuji všechny předsedy místních organizací svoláním řádných schůzí v termínu do 7.11. tak, aby závěry bylo možné projednat na krajské radě a řádně připravit výstupy pro sněm.

Věřím, že chápete nutnost tohoto postupu, který je plně v souladu s platnými stanovami hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci a svoji osobní účastí podpoříte další kroky našeho hnutí.

S úctou

Václav Kubata

předseda krajské organizace Praha

Kalendář