Aktivní organizace: Praha

Program - Životní prostředí

Chceme chránit přírodu pro lidi, ne proti lidem.

Veřejný zájem
1) V ochraně přírody budeme respektovat veřejný zájem na ochraně přírody jako každý jiný veřejný zájem, kdy jeden nebude automaticky nadřazen druhému.
2) O veřejném zájmu budou rozhodovat zejména nositelé konkrétních odpovědností, kteří jsou voleni veřejností ve volbách. Nikým nevolené a daně neplatící spolky a neziskové organizace omezíme ve správních řízeních.
3) Budeme prosazovat spolupráci ochrany přírody s praktickými zemědělci a lesníky.
4) Budeme podporovat snižování emisí v oblastech, kde je to racionální technicky schůdné a ekonomické. Nebudeme se zavazovat k nesplnitelným kvótám na produkci CO2 a nepodpoříme antifosilní zákon.
5) Budeme prosazovat suverenitu ČR v oblasti sestavy vlastního „energetického mixu", který zajistí našim občanům dostatek energie za rozumné ceny a nebude poplatným žádným ideologiím.

Zákony, dotace
6) Zastavíme dotační podporu biopaliv a zamezíme přimíchávání biosložky do pohonných hmot.
7) Zastavíme státní podpory a dotace pro neziskové organizace, u kterých je evidentní, že v ochraně přírody podporují ideologie neslučitelné s reálnými potřebami našich občanů a přírodními zákonitostmi. V ochraně přírody budeme podporovat odbornost, ne ideologie.

Voda, emise, energetika
8) Budeme podporovat opatření, které povede k udržení vody v krajině, v půdě i v lesích. Za tím účelem budeme podporovat obnovení historických vodních děl a v případě potřeby budeme budovat i díla nová.
9) Budeme podporovat infrastrukturu v procesu čištění odpadních vod a vytvářet podmínky, aby vodní zdroje pro průmysl byly využívány efektivně a racionálně.

Odpady
10) Vše je v podstatě recyklovatelné a znovupoužitelné. Chceme tímto způsobem hledat a nalézat ekologická a ekonomická řešení i v oblasti nakládání s našimi komunálními a obalovými odpady.
11) V návaznosti na dlouholetý a funkční český systém nakládání s komunálními odpady chceme tento systém dále rozvíjet a nikoliv vymýšlet jiná, ekonomicky nákladná a komplikující řešení.
12) Urychlíme proces řešení starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst s důslednou kontrolou účinnosti prováděných sanací.
13) Chceme zamezit nekontrolovanému a ilegálnímu ukládání nebezpečných odpadů typu kontaminovaných popílku, kalů z čistíren odpadních vod v prostředí.
14) Budeme podporovat české výrobky - mimo jiné z důvodu menší ekologické zátěže pro jejich dopravu

Lesnictví
15) Jsme proti privatizaci Lesů ČR. V zákoně o lesích zůstane ustanovení o nezcizitelnosti lesů v majetku státu. U Lesů ČR budeme klást důraz na podporu ostatních funkcí lesa, jako jsou funkce klimatické, hydrologické, půdoochranné, ale i rekreační. Považujeme to za přímou a výlučnou odpovědnost státu.
16) V lesích zastavíme holoseče. V pěstování lesa budeme podporovat druhovou rozmanitost vysazovaných druhů dřevin s respektováním jejich přirozených ekologických nároků. Omezíme výsadbu smrku ztepilého. Zasadíme se o snížení stavů spárkaté zvěře, která v lesích působí nadměrné škody na vysazených dřevinách.
17) Aktivisté nebudou rozhodovat o kůrovci v lesích, to budou dělat lesníci.
18) Změníme vyhlášku na kácení dřevin rostoucí mimo les. Majitel pozemku si sám rozhodne, zda na vlastním pozemku pokácí svůj vlastní strom nebo nikoli (nikdo jiný o tom rozhodovat nebude).
19) Budeme nadále prosazovat volný vstup veřejnosti do lesů. Nepřipustíme omezení z důvodů ekologických, majetkových či jiných. Rizika a následky ponese vždy jen návštěvník lesa, nikoli majitel a správce.

Chovatelství
20) Budeme podporovat návrat dobytka na pastviny a místo agrochemikálií větší využívání statkových hnojiv. Na polích a zemědělských plochách budeme podporovat zadržení vody v krajině, protierozní opatření, návrat organické hmoty do půdy, budování remízků, větrolamů, neprodukčních zelených pásů, rozdělení obřích lánů do menších celků a zvyšování biodiverzity.
21) Podpoříme včelaře a včelařství především omezením bezohledného používání chemických postřiků, zejména řepky.

Chráněná území
22) Budeme podporovat aktivní ochranu přírody v současných chráněných oblastech a národních parcích, nové národní parky vyhlašovat nebudeme.
23) Do národních parků vrátíme povinná ustanovení o ochraně lesa proti škůdcům a povinnosti vysazování nových stromů. Toto bude platit na celém území národních parků, mimo první zóny, tak jak tomu bylo až do roku 2018.